Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 368)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
„Černý Petr“: česká společnost a Čestný štít protektorátu Čechy a Morava
Název práce v češtině: „Černý Petr“: česká společnost a Čestný štít protektorátu Čechy a Morava
Název v anglickém jazyce: "Old Maid": Czech Society and the Honour Shield of the Protectorate Bohemia and Moravia
Klíčová slova: Protektorát|vyznamenání|faleristika|kolaborace|retribuce|propaganda|společnost|druhá světová válka|česká státnost|okupace
Klíčová slova anglicky: Protectorate|decoration|phaleristics|collaboration|retribution|propaganda|society|second world war|Czech statehood|occupation
Akademický rok vypsání: 2017/2018
Typ práce: diplomová práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Ústav českých dějin (21-UCD)
Vedoucí / školitel: Mgr. Miroslav Michela, Ph.D.
Řešitel: skrytý - zadáno a potvrzeno stud. odd.
Datum přihlášení: 20.03.2018
Datum zadání: 27.03.2018
Schválení administrátorem: zatím neschvalováno
Datum potvrzení stud. oddělením: 03.04.2018
Datum a čas obhajoby: 11.09.2019 09:00
Datum odevzdání elektronické podoby:14.08.2019
Datum proběhlé obhajoby: 11.09.2019
Odevzdaná/finalizovaná: odevzdaná studentem a finalizovaná
Oponenti: prof. PhDr. Ivan Šedivý, CSc.
 
 
 
Zásady pro vypracování
Předložená diplomová práce se soustředí na výzkum a rozbor jediného vyznamenání, které bylo založeno jménem protektorátu Čechy a Morava. Nesoustředí se však jen na rámec druhé světové války. Stopy fenoménu civilních řadů a medailí sleduje napříč českými moderními dějinami, konkrétně cílí na otázku, proč první Československá republika podobné instituce prakticky nevytvářela a proč naopak nastala po roce 1945, resp. 1948 jejich značná inflace. To je jedna z předních výzkumných otázek předložené práce, která tak má za cíl definovat Čestný štít protektorátu Čechy a Morava jako patrně vůbec první civilní vyznamenání novodobých českých dějin.
Práce se kromě části okupační éry (1944-45), v níž bylo toto vyznamenání udíleno, detailněji zabývá i předchozím vývojem myšlení nacistické okupační moci, které k jeho založení vedlo, stejně jako poválečnou retribucí, s níž byly vyznamenané osoby po roce 1945 konfrontovány. Práce si klade za úkol modifikovat dosud běžný, čistě faleristický přistup k tématu, který doplňuje širším kontextem: zhodnocuje reakci české společnosti na toto vyznamenání a na pojem cti, který mělo údajně zosobňovat; osvětluje roli vyznamenání v rámci zneužívání svatováclavského mýtu; otevírá otázku vztahu instituce „státního“ vyznamenání a „státnosti“ protektorátu Čechy a Morava; komparuje Čestný štít s obdobnými vyznamenáními v okupované Evropě; snaží se pevně definovat a zasadit instituci Čestného štítu do vývoje státních vyznamenání českého prostoru celého 20. století a zdůrazňuje, jak výrazný vývoj česká společnost v rámci státních vyznamenání v tomto časovém rámci prodělala.

Abstract:
Presented diploma thesis focuses on research and analysis of the only decoration founded in the name of the Protectorate of Bohemia and Moravia. It is not only focusing on the timeframe of the Second World War, but it also tracks the phenomenon of civil decorations and medals across entire modern Czech history. The main research question is following: why was not the preceding First Czechoslovak Republic creating similar institutions and why after 1945, or more precisely 1948, the time has come to create enormous inflation of them. The main aim of the thesis is to define the Honour Shield of the Protectorate of Bohemia and Moravia as probably the very first civil decoration of modern Czech history.
The thesis is not only focusing on the period of the occupation (1944-45), when the decoration was distributed. It also concentrates in detail on the previous thinking of the Nazi occupation authorities, which then resulted in founding of the decoration, together with the postwar retribution, with which were the awarded people confronted after 1945. The thesis is modifying so far common purely phaleristical approach to the topic, which it is supplementing with wider context. It is assessing the reaction of the Czech population on this particular award and on the term of honour, which it was supposed to represent. It is explaining the function of the decoration within the misusing the Saint Wenceslaus myth; it is opening the question of the relation between the institution of the “state” decoration and the “statehood” of the Protectorate of Bohemia and Moravia. It is comparing the Honour Shield with similar decorations in the occupied Europe. It is trying to define the institution of the Honour Shield in the evolution of the state decorations of the Czech area during the whole 20th century and it is pointing out such noticeable shift in state decorations, which the Czech society in this period went through.
Seznam odborné literatury
Archivy:
Archiv bezpečnostních složek
Archív Kanceláře Prezidenta republiky
Archiv Národního technického muzea
Archiv Národní galerie
Národní archiv ČR v Praze
Národní filmový archiv
Dobový tisk:
A-Zet, ročník XVII (1944)
Böhmen und Mähren, ročník V (1944)
České slovo, ročník XXXVI (1944)
Nedělní České slovo, ročník XXXVI (1944)
Večerní České slovo, ročník XXVI (1944)
Českomoravský rolník, ročník III (1944)
Kamarádství, ročník XIII (1944)
Lidé práce, ročník III (1944)
Lidové noviny, ročník 52 (1944)
Národní politika, ročníky LXII-LXIII (1944-1945)
Osvěta, ročník I (1944)
Pestrý týden, ročník XIX (1944)
Vládní vojsko, ročníky VI-VII (1944-1945)
Zteč, ročník III (1944)
Další prameny:

FRANK, Ernst. Karl Hermann Frank: Staatsminister im Protektorat. Orion-Heimreiter-Verlag: Heusenstamm, 1971.
FRANK, Karl Hermann. Zpověď. Toužimský&Moravec: Praha, 2016.
FUSEK, Jaroslav. Provinění proti národní cti. Právnické knihkupectví a nakladatelství: Praha, 1946.
KOL. AUTORŮ. Politika, právo, správa, hospodářství: výběr článků 1943-1944. Orbis: Praha, 1945.
SOBOTA, Emil. Co to byl Protektorát. Kvasnička a Hampl: Praha, 1946.
STACH, Jindřich. Provinění proti národní cti. Zář: Brno, 1946.
Verordnungsblatt des Deutschen Staatsministers in Böhmen und Mähren. Böhmisch-Mähricher Verl.: Prag, 1944.

Odborná literatura:

BRANDES, Detlef. Die Tschechen unter deutschem Protektorat. Oldenbourg: München 1969.
BRYANT, Chad. Praha v černém: Nacistická vláda a český nacionalismus. Argo: Praha, 2012.
ČERVINKA, František. Česká kultura a okupace. Torst: Praha, 2002.
DÜLMEN, Richard van. Bezectní lidé: o katech, děvkách a mlynářích; nepočestnost a sociální izolace v raném novověku. Dokořán: Praha, 2003.
FROMMER, Benjamin. Národní očista: retribuce v poválečném Československu. Academia: Praha, 2010.
GEBHART, Jan – KUKLÍK, Jan. Velké dějiny zemí Koruny české (XV. a). Paseka: Praha, 2006.
GEBHART, Jan – KUKLÍK, Jan. Velké dějiny zemí Koruny české (XV. b). Paseka: Praha, 2007.
HEINC, Zdeněk. Vyznamenání z doby nesvobody 1939-1945. Česká numismatická společnost: Praha, 1999.
JEDLIČKA, Roman – SEDLÁK, Ladislav. Čestný štít protektorátu Čechy a Morava. In: Signum: zpravodaj klubu galeristů v Brně, č. 14, V. řada, červen 2011.
JEDLIČKA, Roman – SEDLÁK, Ladislav. Čestný štít protektorátu Čechy a Morava doplněk. In: Signum: zpravodaj klubu galeristů v Brně, č. 16, V. řada, prosinec 2011.
JÜRGENS, Zuzana – KOPÁČ, Radim. Státní cena za literaturu 1920-2015 & Státní cena za překladatelské dílo 1995-2015. Ministerstvo kultury České republiky: Praha, 2015.
KMOCH, Pavel. Provinění proti národní cti: "Malá retribuce" v českých zemích a Trestní nalézací komise v Benešově u Prahy. Academia: Praha, 2015.
KOL. AUTORŮ. Slovník odpovědných redaktorů a šéfredaktorů legálního českého denního tisku v letech 1939 až 1945. Matfyzpress: Praha, 2007.
KŘESŤAN, Jiří. Případ Václava Talicha: k problému národní očisty a českého heroismu. Akropolis: Praha, 2014.
KVAČEK, Robert – TOMÁŠEK, Dušan. Obžalována je vláda. Themis: Praha, 1999.
KUNA, Milan. Václav Talich: šťastný i hořký úděl dirigenta. Academia: Praha, 2009.
KÜPPER, René. Karl Hermann Frank (1898-1946): politická biografie sudetoněmeckého nacionálního socialisty. Argo: Praha, 2012.
MÍŠKOVÁ, Alena – ŠUSTEK, Vojtěch (ed.): Josef Pfitzner a protektorátní Praha v letech 1939-1945. Scriptorium: Praha, 2000.
PEJČOCH, Ivo. Armády českých politiků. Svět křídel: Cheb, 2009.
RATAJ, Jan. O autoritativní národní stát: ideologické proměny české politiky v druhé republice 1938-1939. Karolinum: Praha, 1997.
ROKOSKÝ, Jaroslav. Rudolf Beran a jeho doba: vzestup a pád agrární strany. Vyšehrad: Praha, 2011.
SCHARFENBERG, Gerd – THIEDE, Günter. Lexikon der Ordenskunde. Battenberg: Regenstauf, 2010.
ZEMAN, Pavel. Válečný rok 1944 v okupované Evropě a v protektorátu Čechy a Morava. Ústav pro studium totalitních režimů: Praha, 2015.
ŽITNÝ, Radek. Herci a herečky před soudem. Petrklíč: Praha, 2014.
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK