velikost textu

International impact of Catalonia independence efforts

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
International impact of Catalonia independence efforts
Název v češtině:
Mezinárodní dopady katalánských snah o nezávislost
Typ:
Diplomová práce
Autor:
Mgr. Patrick Zamlar
Vedoucí:
JUDr. PhDr. Tomáš Karásek, Ph.D.
Oponent:
Mgr. Viera Knutelská, Ph.D.
Id práce:
200909
Fakulta:
Fakulta sociálních věd (FSV)
Pracoviště:
Katedra bezpečnostních studií (23-KBS)
Program studia:
Politologie (N6701)
Obor studia:
Mezinárodní vztahy (MV)
Přidělovaný titul:
Mgr.
Datum obhajoby:
9. 9. 2019
Výsledek obhajoby:
Velmi dobře (C)
Jazyk práce:
Angličtina
Klíčová slova:
Catalonia, independence, international relations, international impacts, the European Union, separatism, economy, politics, political science, conflict theory
Klíčová slova v angličtině:
Katalánsko, nezávislost, mezinárodní vztahy, mezinárodní dopady, Evropská Unie, separatismus, ekonomie, politika, politologie, teorie konfliktů
Abstrakt:
Abstrakt Diplomová práce Mezinárodní dopady katalánských snah o nezávislost si dává za cíl analyzovat, jaké jsou mezinárodní dopady způsobené katalánskými snahami oddělit se od Španělska. Postupuje k tomu ustanovením teoretického rámce Teorie konfliktů a internacionalizovaných konfliktů. V rámci tohoto rámce je zkoumán katalánský případ. Diplomová práce poskytuje široké a rozsáhlé pozadí o katalánské nezávislosti, aby bylo možno pochopit, jak se snahy o nezávislost v Katalánsku objevily a vyvíjely. Diplomová práce také vysvětluje prostředky, které katalánští představitelé používají, aby propagovali nezávislost mezinárodně. Jsou prezentovány stručné komparativní příklady dalších regionů v Evropě (s jednou významnou zmínkou mimo evropský kontinent), které hledí k nezávislosti, jelikož některé vlastnosti jsou pro ně společné. Dále diplomová práce obsahuje analytickou část, ve které jsou zkoumány mezinárodní dopady katalánského úsilí o nezávislost. Ty zahrnují např. dopady na Evropskou unii, ostatní separatistické regiony, a další. Je poskytnuto důležité vysvětlení ohledně možných ekonomických důsledků za použití kvantitativních dat. Práce ve své finální fázi aplikuje teorii konfliktů na případ Katalánska. Také používá veškeré předtím vysvětlené historické pozadí. Na závěr jsou zhodnoceny nejen dopady, ale také možný budoucí vývoj.
Abstract v angličtině:
Abstract The master´s thesis International impact of Catalonia independence efforts aims to analyze what is the international impact caused by Catalonia´s efforts to separate from Spain. It does so by establishing theoretical framework of Conflict theory and internationalized conflicts. Within this framework, the Catalonia´s case is examined. The thesis provides wide and extensive background on Catalan independence in order to understand how independence efforts in Catalonia emerged and evolved. The thesis also explains the means which are used by Catalan representatives in order to promote the independence internationally. Brief comparative examples of other regions within Europe are provided (with one notable mention outside of European continent) which seek for independence, as some of the features are common for all of them. Later on, the thesis features analytical part in which international impacts of Catalonia´s strive for independence are examined. Those include e.g. effects on the European Union, other separatist regions, and more. Important explanation is offered about possible economic consequences with the usage of quantitative data. The thesis in its final stage applies conflict theory on Catalonia´s case. It also uses all the before explained historical background. It concludes with assessment not only of the impacts, but also of possible future development.
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce Mgr. Patrick Zamlar 584 kB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce Mgr. Patrick Zamlar 83 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky Mgr. Patrick Zamlar 57 kB
Stáhnout Posudek vedoucího JUDr. PhDr. Tomáš Karásek, Ph.D. 967 kB
Stáhnout Posudek oponenta Mgr. Viera Knutelská, Ph.D. 508 kB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby Doc. PhDr. Jan Karlas, M.A., Ph.D. 152 kB