Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 356)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
International impact of Catalonia independence efforts
Název práce v češtině: Mezinárodní dopady katalánských snah o nezávislost
Název v anglickém jazyce: International impact of Catalonia independence efforts
Klíčová slova: Catalonia, independence, international relations, international impacts, the European Union, separatism, economy, politics, political science, conflict theory
Klíčová slova anglicky: Katalánsko, nezávislost, mezinárodní vztahy, mezinárodní dopady, Evropská Unie, separatismus, ekonomie, politika, politologie, teorie konfliktů
Akademický rok vypsání: 2017/2018
Typ práce: diplomová práce
Jazyk práce: angličtina
Ústav: Katedra bezpečnostních studií (23-KBS)
Vedoucí / školitel: PhDr. JUDr. Tomáš Karásek, Ph.D.
Řešitel: skrytý - zadáno vedoucím/školitelem
Datum přihlášení: 18.03.2018
Datum zadání: 18.03.2018
Datum a čas obhajoby: 09.09.2019 00:00
Místo konání obhajoby: Jinonice - U Kříže 8, Praha 5, J3093, Jinonice - místn. č. 3093
Datum odevzdání elektronické podoby:31.07.2019
Datum proběhlé obhajoby: 09.09.2019
Oponenti: Mgr. Viera Martinková, Ph.D.
 
 
 
Kontrola URKUND:
Seznam odborné literatury
Butler, Michael J. 2009. International Conflict Management. Routledge.

Bartos, Otomar J. and Wehr, Paul Ernest. 2002. Using Conflict Theory. Cambridge: Cambridge University Press.

Crameri, Kathryn. 2014. 'Goodbye, Spain?': the question of independence for Catalonia. East Sussex, England: Sussex Academic Press.

Dayton, Bruce W. and Kriesberg, Louis. 2009. Conflict Transformation and Peacebuilding: Moving from Violence to Sustainable Peace. Routledge.

Dowling, Andrew. 2013. Catalonia since the Spanish Civil War: reconstructing the nation. Portland, Or.: Sussex Academic Press.

García, César. 2016. Using street protests and national commemorations for nation-building purposes: the campaign for the independence of Catalonia (2012–2014). Journal of International Communication. p. 229-252

García, César. 2018. The Power of Myths and Storytelling in Nation Building: The Campaign for the Independence of Catalonia from Spain (2012-2015). Canadian Journal of Communication. p. 281-296

Harguindéguy, Jean-Baptiste, Rodríguez-López, Emilio and Sánchez, Almudena. 2017. Inter-Governmental Conflicts between Spain and Catalonia. Revista Española de Investigaciones Sociológicas (REIS). p. 79-96

Jeong, Ho-Won. 2010. Conflict Management and Resolution: An Introduction. Routledge.

Kraus, Josef. 2017. The Internationalization of Conflicts: Theoretical Background, Conceptualization, and Contemporary Middle-East Region. Vojenské rozhledy. p. 23-31

Lavallée, Emmanuelle and Lochard, Julie. 2015. The Comparative Effects of Independence on Trade. Journal of Comparative Economics. p. 613-632

Levintova, Ekaterina. 2017. A tale of two independence movements: how do citizens encounter issues of international law and democratic theory?. Nationalities Papers. p. 1167-1188

Muro, Diego and Vlaskamp, Martijn C. 2016. How do prospects of EU membership influence support for secession? A survey experiment in Catalonia and Scotland. West European Politics. p. 1115-1138.

Scaliger, Charles. 2017. Catalonian independence & the EU. New American. p. 19-22.
Předběžná náplň práce
Diplomová práce Mezinárodní dopady katalánských snah o nezávislost si dává za cíl analyzovat, jaké jsou mezinárodní dopady způsobené katalánskými snahami oddělit se od Španělska. Postupuje k tomu ustanovením teoretického rámce Teorie konfliktů a internacionalizovaných konfliktů. V rámci tohoto rámce je zkoumán katalánský případ. Diplomová práce poskytuje široké a rozsáhlé pozadí o katalánské nezávislosti, aby bylo možno pochopit, jak se snahy o nezávislost v Katalánsku objevily a vyvíjely. Diplomová práce také vysvětluje prostředky, které katalánští představitelé používají, aby propagovali nezávislost mezinárodně. Jsou prezentovány stručné komparativní příklady dalších regionů v Evropě (s jednou významnou zmínkou mimo evropský kontinent), které hledí k nezávislosti, jelikož některé vlastnosti jsou pro ně společné. Dále diplomová práce obsahuje analytickou část, ve které jsou zkoumány mezinárodní dopady katalánského úsilí o nezávislost. Ty zahrnují např. dopady na Evropskou unii, ostatní separatistické regiony, a další. Je poskytnuto důležité vysvětlení ohledně možných ekonomických důsledků za použití kvantitativních dat. Práce ve své finální fázi aplikuje teorii konfliktů na případ Katalánska. Také používá veškeré předtím vysvětlené historické pozadí. Na závěr jsou zhodnoceny nejen dopady, ale také možný budoucí vývoj.
Předběžná náplň práce v anglickém jazyce
The master´s thesis International impact of Catalonia independence efforts aims to analyze what is the international impact caused by Catalonia´s efforts to separate from Spain. It does so by establishing theoretical framework of Conflict theory and internationalized conflicts. Within this framework, the Catalonia´s case is examined. The thesis provides wide and extensive background on Catalan independence in order to understand how independence efforts in Catalonia emerged and evolved. The thesis also explains the means which are used by Catalan representatives in order to promote the independence internationally. Brief comparative examples of other regions within Europe are provided (with one notable mention outside of European continent) which seek for independence, as some of the features are common for all of them. Later on, the thesis features analytical part in which international impacts of Catalonia´s strive for independence are examined. Those include e.g. effects on the European Union, other separatist regions, and more. Important explanation is offered about possible economic consequences with the usage of quantitative data. The thesis in its final stage applies conflict theory on Catalonia´s case. It also uses all the before explained historical background. It concludes with assessment not only of the impacts, but also of possible future development.
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK