velikost textu

Prožívání klasické hudby jejími interprety

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Prožívání klasické hudby jejími interprety
Název v angličtině:
The perception of Classical music by her performers.
Typ:
Bakalářská práce
Autor:
Bc. Anna Kůdelová
Vedoucí:
doc. PhDr. Miloš Kučera, CSc.
Oponent:
prof. PaedDr. Michal Nedělka, Dr.
Id práce:
200605
Fakulta:
Pedagogická fakulta (PedF)
Pracoviště:
Katedra psychologie (41-KPSY)
Program studia:
Psychologie (B7701)
Obor studia:
Psychologie a speciální pedagogika (B PS-SPP)
Přidělovaný titul:
Bc.
Datum obhajoby:
4. 6. 2019
Výsledek obhajoby:
Výborně
Jazyk práce:
Čeština
Klíčová slova:
interpreti klasické hudby; synestézie; vnímání hudby; muzikant vs. non-muzikant
Klíčová slova v angličtině:
performers of Classical music; synesthesia; perception of music; musicians vs. non-musicians
Abstrakt:
ABSTRAKT Cílem této bakalářské práce je zjistit, jak klasickou hudbu prožívají muzikanti, kteří jí každodenně provozují a setkávají se s ní. Zda v této speciální skupině lidí vyvolává jev - synestézii, což je specifický způsob vnímání, při kterém určitý vjem (neboli spouštěč) vyvolá vjem jiný (tzv. průvodce), který však není doopravdy přítomen. Pro získání jasnější představy byli osloveni kromě klasických hudebníků též lidé bez zkušenosti s provozováním klasické hudby. Tato práce se zabývá především prožitky hudebníků a rozlišením metaforického vyjádření a pravým výskytem synestézie, při které je spouštěčem hudba. V praktické části je uvedeno, jak probíhal kvalitativní výzkum. Je zde popsána metodologie, sběr dat, výzkumný vzorek a získaná písemná vyjádření. Poté jsou výpovědi analyzovány v kategoriích, které pramení z výzkumných dat. V teoretické části je blíže popsán hudební prožitek, dále termín synestézie, následně jak se projevuje v hudebním prostředí a v neposlední řadě je zde popsána hudební ukázka, která tvoří základ pro praktickou část. KLÍČOVÁ SLOVA Synestézie, prožívání hudby, interpreti klasické hudby, muzikant vs. non-muzikant
Abstract v angličtině:
ABSTRACT This thesis explores experiences of professional, classical musicians who perform music on daily basis. The main observation is whether listening to music creates a synesthesia within this very specific group. Synesthesia is a condition in which one perception (a trigger or inducer) involutarily triggers another (concurrent) experience. To fully contain this idea, multiple individuals, un-experienced with classical music were adressed as well. The main purpose of this thesis is an identification and separation of abstract notions of musicians and an actual musically-induced synesthesia. Methodology, data collection, exploratory specimen and a way how the research was conducted are decribed in the practical part of the thesis. Collected data were then analyzed in respective categories. Theoretical part researches the different musical experiences, the synesthetic phenomena and its effect in musical environment, and an analysis of the musical sample used as a foundation for the practical part. KEYWORDS Synesthesia, music experience, performers of classical music, musician vs. non-musician
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce Bc. Anna Kůdelová 1.38 MB
Stáhnout Příloha k práci Bc. Anna Kůdelová 430 kB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce Bc. Anna Kůdelová 181 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky Bc. Anna Kůdelová 174 kB
Stáhnout Posudek vedoucího doc. PhDr. Miloš Kučera, CSc. 356 kB
Stáhnout Posudek oponenta prof. PaedDr. Michal Nedělka, Dr. 56 kB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby PhDr. Irena Smetáčková, Ph.D. 152 kB