velikost textu

Soundtrack of your life: Vzpomínání v hudebním baru Woodstock

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Soundtrack of your life: Vzpomínání v hudebním baru Woodstock
Název v angličtině:
Soundtrack of your life: Reminiscing in music bar Woodstock
Typ:
Diplomová práce
Autor:
Bc. Jan Vopička
Vedoucí:
doc. PhDr. Zuzana Jurková, Ph.D.
Oponent:
Mgr. Veronika Seidlová
Id práce:
198971
Fakulta:
Fakulta humanitních studií (FHS)
Pracoviště:
Katedra obecné antropologie (24-KOA)
Program studia:
Humanitní studia (N6107)
Obor studia:
Obecná antropologie - integrální studium člověka (OA)
Přidělovaný titul:
Mgr.
Datum obhajoby:
30. 1. 2018
Výsledek obhajoby:
Velmi dobře
Jazyk práce:
Čeština
Klíčová slova:
Vzpomínání; bar Woodstock; hudební antropologie;
Klíčová slova v angličtině:
remembering; music bar Woodstock; anthropology of music;
Abstrakt:
Abstrakt Tato práce tematicky spadá do druhého dílu knihy připravované doc. Jurkovou Pražské hudební světy, která věnuje modalitám vzpomínání. Tato práce se zabývá jedním z těchto módů, kterým je hudba jako médium vzpomínání. Jde o případovou studii, která zkoumá vzpomínání úzké skupiny lidí, která se kolem roku 2003 utvořila v pražském hudebním baru Woodstock. Centrálním pojítkem této skupiny, či termínem Thomase Turina, kulturní kohorty, byla západní populární hudba šedesátých let dvacátého století a bar, kde se tato skupina pravidelně scházela. Práce zkoumá, jak se členové dnes, kdy bar prošel řadou změn, ohlíží nazpět a sleduje dvě roviny, které jejich vzpomínky propojují, a to, jakou roli v nich hraje hudba. Za prvé jde o vzpomínky jednotlivců na dobu, kdy objevovali hudbu 60. let, a za druhé na „zlatou dobu“ baru v jeho počátcích. Podstatné je rozlišení mezi dvěma způsoby, kterými se lze obracet k minulosti skrze hudbu – revival, který je aktivistický a nostalgie, která je pasivní. Teoreticky se tato práce mimo klasický třísložkový model hudební antropologie Alana Merriama music as culture opírá o koncept Maurice Halbwachse kolektivní paměti. Odklání se ovšem od radikálního halbwachsovského anti-individualismu a s ohledem na současnější koncepty kolektivní paměti sleduje i individuálních rovinu vzpomínek – epizodickou paměť – kterými jsou ony kolektivní vzpomínky tvořeny. V tomto ohledu práce opírá i o některé poznatky a studie z oblasti psychologie a neurologie. Výsledný obraz, jež práce prezentuje, odhaluje hudbu ne jako téma, ale médium vzpomínání na období dospívání, ve kterém se vytváří nejen hudební identita jedince.
Abstract v angličtině:
Abstract Thematically this paper falls into the topic of second part of book being written by doc. Jurková Prague soundscapes, which looks into modes of remembering. This paper deals with one of these modes, which is music as medium of remembering. It is a case study, that inquires reminiscing of in-group of people, that formed around the year 2003 in music bar Woodstock in Prague. The central link for this group, or using the term of Thomas Turino, cultural cohort, was western popular music of the 1960s and bar, wher the group regularly met. The paper examines two levels that interconnect these memories and inquires what role does the music play in memories of the members now, when the bar has come through series of changes. The first one is remembering on indivudual level, remembering the times of discovering the 60s music, and second is the period of the „golden age“ of the bar in it’s beginning. There is an important distinction between two ways in which it is possible to look back though music – revival, which is by nature activist and nostalgia, which is passive. Theoretically, apart from classic Merriam’s three part model, is this worke based on the concept of collective memory of Maurice Halbwachs. However, it diverts from radical Halbwachsian anti-individualism and with regard to more contemporary concepts of collective memory it follows the individual level of memories – episodic memory – from which the collective memory is composed. In this regard this paper uses some findings and studies from the field of psychology and neurology. The final image this paper presents reveals music not as a topic, but a medium of reminiscing about the time of early adulthood, in which not only one’s music identity is established.
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce Bc. Jan Vopička 804 kB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce Bc. Jan Vopička 35 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky Bc. Jan Vopička 14 kB
Stáhnout Posudek vedoucího doc. PhDr. Zuzana Jurková, Ph.D. 202 kB
Stáhnout Posudek oponenta Mgr. Veronika Seidlová 137 kB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby PhDr. Marek Halbich, Ph.D. 152 kB