velikost textu

Aktivace sponzoringu běžeckého seriálu RunTour

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Aktivace sponzoringu běžeckého seriálu RunTour
Název v angličtině:
Activation of RunTour running series sponsorship
Typ:
Diplomová práce
Autor:
Bc. Aneta Sekeráková
Vedoucí:
doc. Ing. Eva Čáslavová, CSc.
Oponent:
Mgr. Josef Voráček
Id práce:
198818
Fakulta:
Fakulta tělesné výchovy a sportu (FTVS)
Pracoviště:
Management (51-400110)
Program studia:
Tělesná výchova a sport (N7401)
Obor studia:
Management tělesné výchovy a sportu (MNG)
Přidělovaný titul:
Mgr.
Datum obhajoby:
10. 9. 2019
Výsledek obhajoby:
Výborně
Informace o neveřejnosti:
Zveřejnění práce bylo odloženo do 07.04.2021
Jazyk práce:
Čeština
Klíčová slova:
marketingová komunikace, společenská odpovědnost firem, efektivita sponzoringu, běžecké eventy, případová studie
Klíčová slova v angličtině:
marketing communication, corporate social responsibility, sponsorship effectiveness, running events, case study
Abstrakt:
Abstrakt Název: Aktivace sponzoringu běžeckého seriálu RunTour Cíle: Hlavním cílem této diplomové práce je vytvořit návrhy a doporučení pro budoucí aktivaci sponzoringu vybraných partnerů RunTour, a to v návaznosti na prezentaci a analýzu aktivace těchto partnerů v roce 2018. Za vedlejší cíl lze považovat systematické zpracování problematiky aktivace sponzoringu, které česká literatura stále nenabízí. Metody: Z hlediska metod byla zvolena případová studie, která čerpá z pozorování autora v místě konání běžeckých závodů RunTour a především pak z rozhovorů s kompetentními zástupci vybraných partnerů. Pro analýzu profilu běžeckého seriálu a sponzorujících společností byla využita analýza dokumentů a rozhovor s organizátorem akce. Výsledky: Vzhledem k popisnému charakteru zkoumání není jednoduché výsledky práce stručně shrnout. Lze však konstatovat, že všechny tři vybrané partnerské firmy si význam aktivace sponzoringu uvědomují a byli jednoznačně otevřeni návrhům a doporučením autora. Navzdory různé velikosti firem bylo všeobecně doporučeno vzájemné navázání spolupráce mezi partnery. Z návrhů aktivace sponzoringu, které mají největší potenciál pro realizaci v praxi, je možné jmenovat tvorbu ambasadorského projektu, aplikování principu storytellingu, úpravu nabídky pokrmů, posílení interní aktivace nebo využití praktické demonstrace. Klíčová slova: marketingová komunikace, společenská odpovědnost firem, efektivita sponzoringu, běžecké eventy, případová studie
Abstract v angličtině:
Abstract Title: Activation of RunTour running series sponsorship Objectives: The main purpose of this master thesis is to create suggestions and recommendations for the future sponsorship activation of selected RunTour partners, as a follow-up on the presentation and analysis of their activation in 2018. As a secondary objective can be considered the systematic processing of sponsorship activation, which Czech literature still does not offer. Methods: In methodological terms, a case study was chosen that draws on observation of the author at the RunTour running races and especially on interviews with competent representatives of selected partners. Document analysis and interview with the event organizer were used to analyse the running series and sponsoring companies profile. Results: Given the descriptive nature of the research, it is not easy to summarize the results of the thesis. However, it can be stated that all three selected partner companies are aware of the importance of the sponsorship activation and have been clearly open to suggestions and recommendations of the author. Despite the different size of companies, it was generally recommended to establish mutual cooperation between partners. From sponsorship activation suggestions, which have the greatest potential for implementation in practice, it is possible to mention the creation of the ambassador project, the application of storytelling principle, the adjustment of food supply, the strengthening of internal activation or the use of a practical demonstration. Keywords: marketing communication, corporate social responsibility, sponsorship effectiveness, running events, case study
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce Bc. Aneta Sekeráková 8.53 MB
Stáhnout Příloha k práci Bc. Aneta Sekeráková 6.85 MB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce Bc. Aneta Sekeráková 364 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky Bc. Aneta Sekeráková 358 kB
Stáhnout Posudek vedoucího doc. Ing. Eva Čáslavová, CSc. 67 kB
Stáhnout Posudek oponenta Mgr. Josef Voráček 355 kB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby doc. Ing. Eva Čáslavová, CSc. 152 kB
Stáhnout Errata Bc. Aneta Sekeráková 364 kB