Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 336)
Detail práce
  
Aktivace sponzoringu běžeckého seriálu RunTour
Název práce v češtině: Aktivace sponzoringu běžeckého seriálu RunTour
Název v anglickém jazyce: Activation of RunTour running series sponsorship
Klíčová slova: marketingová komunikace, společenská odpovědnost firem, efektivita sponzoringu, běžecké eventy, případová studie
Klíčová slova anglicky: marketing communication, corporate social responsibility, sponsorship effectiveness, running events, case study
Akademický rok vypsání: 2017/2018
Typ práce: diplomová práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Management (51-400110)
Vedoucí / školitel: doc. Ing. Eva Čáslavová, CSc.
Řešitel: skrytý - zadáno vedoucím/školitelem
Datum přihlášení: 04.12.2017
Datum zadání: 09.05.2018
Datum a čas obhajoby: 10.09.2019 09:00
Místo konání obhajoby: FTVS UK, José Martího 269/31, Praha 6, U20, H276, Zasedací místnost katedry managementu
Datum odevzdání elektronické podoby:03.08.2019
Datum odevzdání tištěné podoby:02.08.2019
Datum proběhlé obhajoby: 10.09.2019
Oponenti: PhDr. Josef Voráček, Ph.D.
 
 
 
Předběžná náplň práce
Cílem diplomové práce je vytvořit návrhy a doporučení pro budoucí aktivaci sponzoringu RunTour. V teoretické části práce bude shrnuta základní teorie sponzoringu jako marketingové komunikace firem a způsob jeho aktivace. Tato část bude zakončena kapitolou o sponzoringu běžeckých eventů. Na začátku praktické části bude využita analýza profilu běžeckého seriálu a vybraných partnerů. Následují pak případové studie (včetně dílčích metod pozorování, analýzy dokumentů a rozhovoru), a to vzhledem k prezentaci stávající aktivace sponzoringu vybraných partnerů v roce 2018. Práce bude zakončena návrhy a doporučeními, které představují hlavní přínos práce.
Předběžná náplň práce v anglickém jazyce
The main purpose of this thesis is to create suggestions and recommendations for the future sponsorship activation of RunTour. In theoretical part of this thesis, the aim is to summarize the basic issues of sponsorship as way of marketing communication and its activation. This part will be closed by a chapter about sponsorship of running events. At the beginning of empirical part, it will be analysed running series and selected partners profile. Then case studies follow (including partial methods like observation, analysis of documents and interview) in order to present sponsorship activation of selected partners in 2018. The thesis will be closed by suggestions and recommendations as a main benefit of the work.
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK