velikost textu

Ženské tělo jako jazyk performance

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Ženské tělo jako jazyk performance
Název v angličtině:
Female body as the Language of Performance
Typ:
Bakalářská práce
Autor:
Bc. Kristina Pereverzeva
Vedoucí:
PhDr. Miloš Ševčík, Ph.D.
Oponent:
Mgr. Martin Kaplický, Ph.D.
Id práce:
197659
Fakulta:
Filozofická fakulta (FF)
Pracoviště:
Katedra estetiky (21-KEST)
Program studia:
Obecná teorie a dějiny umění a kultury (B8109)
Obor studia:
Estetika (EST)
Přidělovaný titul:
Bc.
Datum obhajoby:
20. 6. 2019
Výsledek obhajoby:
Neprospěl/a
Jazyk práce:
Čeština
Klíčová slova:
Performance|performativita|estetika|estetika performativity|divadlo|akční umění|současné umění
Klíčová slova v angličtině:
Performance|performative art|aesthetics|performative aesthetics|theater|live art|contemporary art
Abstrakt:
Abstrakt Bakalářská práce se zabývá specifičností estetických názorů Eriky Fischer-Lichte a jejím konceptem performativity. Estetická koncepce performativity Eriky Fischer-Lichte se formovala pod vlivem probíhajícího performativního a kulturního obratu na základě nově vzniklého oboru divadelní vědy. V návaznosti na tuto skutečnost se práce mimo jiné zaměřuje i na jiné soudobé teorie teatrality a koresponduje s analýzou inscenací a performancí od šedesátých let 20. stol. V práci jsou nastíněny i teorie německého divadelního vědce a germanisty Maxe Herrmanna, koncepce současného umění RoseLee Goldberg a názory německého teatrologa Hanse-Thies Lehmanna. Ústředním tématem práce však zůstává postava Eriky Fischer-Lichte.
Abstract v angličtině:
Abstract The bachelor thesis deals with the specificity of the aesthetic opinions of Erika Fischer-Lichte and her concept of performativity. The aesthetic concept of performativity of Erika Fischer-Lichte was formed under the influence of ongoing performative and cultural turnover based on the newly established field of theater science. In connection with this fact, the work also focuses on other contemporary theatrical theories and corresponds with the analysis of productions and performances since the 1960s. The thesis also outlines the theories of German theater scientist and germanist Max Herrmann, the concept of contemporary art RoseLee Goldberg and the views of the German theater scientist Hans-Thies Lehmann. The main theme of the work, however, remains the figure of Erika Fischer-Lichte.
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce Bc. Kristina Pereverzeva 1022 kB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce Bc. Kristina Pereverzeva 63 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky Bc. Kristina Pereverzeva 46 kB
Stáhnout Posudek vedoucího PhDr. Miloš Ševčík, Ph.D. 129 kB
Stáhnout Posudek oponenta Mgr. Martin Kaplický, Ph.D. 145 kB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby PhDr. Miloš Ševčík, Ph.D. 152 kB