velikost textu

Využití komprehensivní dvoudimenzionální plynové chromatografie s hmotnostně spektrometrickou detekcí pro metabolomickou analýzu houby Gloeophyllum trabeum

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Využití komprehensivní dvoudimenzionální plynové chromatografie s hmotnostně spektrometrickou detekcí pro metabolomickou analýzu houby Gloeophyllum trabeum
Název v angličtině:
Use of comprehensive two-dimensional gas chromatography with time-of-flight mass spectrometric detection for metabolomic analysis of Gloeophyllum trabeum fungus
Typ:
Diplomová práce
Autor:
Mgr. Ondřej Kuchler
Vedoucí:
RNDr. Jana Sobotníková, Ph.D.
Oponent:
Mgr. Petr Kozlík
Konzultant:
Mgr. Pavlína Kyjaková
Id práce:
196383
Fakulta:
Přírodovědecká fakulta (PřF)
Pracoviště:
Katedra analytické chemie (31-230)
Program studia:
Chemie (N1407)
Obor studia:
Analytická chemie (NANALD)
Přidělovaný titul:
Mgr.
Datum obhajoby:
10. 9. 2019
Výsledek obhajoby:
Velmi dobře
Jazyk práce:
Čeština
Klíčová slova:
Gloephyllum trabeum, stopovací feromon, (3Z,6Z,8E)-dodekatrien-1-ol, termiti, komprehensivní dvoudimenzionální plynová chromatografie, hmotnostní spektrometrie, (GC×GC-TOFMS), analýza hlavních komponent (PCA) (GC×GC-TOFMS)
Klíčová slova v angličtině:
Gloephyllum trabeum, Trail Pheromone, (3Z,6Z,8E)-dodecatrien-1-ol, Termites, Comprehensive Two-dimensional Gas Chromatography, Mass Spectrometry, (GC×GC-TOFMS), Principal Component Analysis (PCA)
Abstrakt:
Abstrakt Houba Gloeophyllum trabeum (Agaricomytes: Gloeophyllates), v českém jazyce známá jako Trámovka trámová, je dřevokazná houba, která produkuje široké spektrum těkavých sekundárních metabolitů. V literatuře bylo popsáno, že jedním z produkovaných sekundárních metabolitů je (3Z,6Z,8E)-dodekatrien-1-ol. Tato chemická látka je zároveň hlavní složkou stopovacího feromonu termitů čeledi Rhinotermitidae. V této diplomové práci jsem ověřoval, zda různé kmeny G. trabeum produkují látku (3Z,6Z,8E)-dodekatrien-1-ol. Dále byl studován vliv sacharidů přítomných v živných roztocích na změnu v kvalitativní a kvantitativní složení těkavých sekundárních metabolitů produkovaných touto houbou. Zvolené sacharidy byly maltóza, fruktóza, sacharóza, xylóza a manóza. Analýza byla prováděna pokročilou separační technikou komprehensivní dvoudimenzionální plynové chromatografie s průletovým analyzátorem a hmotnostně spektrometrickou detekcí (GC×GC-TOFMS). Zjistil jsem, že jeden ze získaných kmenů G. trabeum skutečně produkuje látku (3Z,6Z,8E)-dodekatrien-1-ol, ale pouze za specifických podmínek, tj. při kultivaci na Petriho miskách na agar – celulózovém médiu. Toto měření bylo dále potvrzeno derivatizační reakcí dodekatrienolu se silylačním činidlem N, O-bis(trimethylsilyl) acetamidem (BSA). Pro vzorky G. trabeum kultivované v kapalných médiích nebyla přítomnost dodekatrienolu naměřena. Byl naměřen rozsáhlý profil těkavých organických látek produkovaných houbou G. trabeum, která byla kultivována v kapalných médiích. Bylo naměřeno 71 látek, které byly rozděleny do 6 skupin dle jejich chemické identity. Rozdíly ve složení jednotlivých vzorků byly vyhodnoceny statistickou metodou analýzy hlavních komponent (PCA). Vyhodnocením PCA byly identifikovány látky, které mají zvýšenou produkci, v závislosti na přítomnosti specifického sacharidu v kultivačním médiu. Zejména byl pozorován pozitivní vliv fruktózy na produkci některých esterů a seskviterpenů. Klíčová slova: Gloeophyllum trabeum, stopovací feromon, (3Z,6Z,8E)-dodekatrien-1-ol, termiti, komprehensivní dvoudimenzionální plynová chromatografie, hmotnostní spektrometrie, (GC×GC-TOFMS), analýza hlavních komponent (PCA)
Abstract v angličtině:
Abstract Fungus Gloeophyllum trabeum (Agaricomytes: Gloeophyllates) is a brown rot wood-decay fungus which produces a vast spectrum of volatile secondary metabolites. Scientific publications state, that one of the metabolites produced by G. trabeum, can be the substance (3Z,6Z,8E)-dodecatrien-1-ol. This chemical substance is also the main component of trail-following pheromone of Rhinotermitidae termite family. In this diploma thesis, I was trying to verify whether various species of G. trabeum are in fact capable of producing the substance (3Z,6Z,8E)-dodecatrien-1-ol. I was also focusing on the effects of saccharides, present in nutrient solutions, on quantitative and qualitative change in composition of volatile secondary metabolites produced by G. trabeum. The saccharides I used for my research were - maltose, fructose, sucrose, xylose, and mannose. The analysis was made by using comprehensive two-dimensional gas chromatography separation technique with time-of-flight mass spectrometric detection (GC×GC-TOFMS). During my research I discovered that one of obtained species of G. trabeum can produce substance (3Z,6Z,8E)-dodecatrien-1-ol, but only under specific conditions. It is produced when cultivating on Petri dishes on agar - cellulose growth media. The measurement was further validated by derivatization reaction of dodecatrienol with the silylating agent N, O-bis(trimethylsilyl) acetamide (BSA). In G. trabeum samples cultivated in liquid media, the presence of dodecatrienol was not found. The outcome of my research was a measurement of broad spectrum of volatile organic compounds produced by fungus G. trabeum, cultivated in liquid media. I mesaured 71 substances in total which I divided into 6 groups according to their chemical identities. Differencies in the composition of individual samples were evaluated by principal component analysis method (PCA). This method identified the substances which showed increased production due to presence of specific saccharide in the growth medium. Keywords: Gloephyllum trabeum, trail pheromone, (3Z,6Z,8E)-dodecatrien-1-ol, termites, comprehensive two-dimensional gas chromatography, mass spectrometry, (GC×GC-TOFMS), principal component analysis (PCA)
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce Mgr. Ondřej Kuchler 2.74 MB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce Mgr. Ondřej Kuchler 175 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky Mgr. Ondřej Kuchler 172 kB
Stáhnout Posudek vedoucího RNDr. Jana Sobotníková, Ph.D. 431 kB
Stáhnout Posudek oponenta Mgr. Petr Kozlík 633 kB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby doc. RNDr. Ivan Jelínek, CSc. 216 kB