velikost textu

Trestný čin krádeže podle § 205 trestního zákoníku

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Trestný čin krádeže podle § 205 trestního zákoníku
Název v angličtině:
The crime of theft according to section 205 of Czech Criminal Code
Typ:
Diplomová práce
Autor:
Mgr. Martin Halašta
Vedoucí:
JUDr. Lukáš Bohuslav, Ph.D.
Oponent:
doc. JUDr. Bc. Tomáš Gřivna, Ph.D.
Id práce:
196007
Fakulta:
Právnická fakulta (PF)
Pracoviště:
Katedra trestního práva (22-KTP)
Program studia:
Právo a právní věda (M6805)
Obor studia:
Právo (6835)
Přidělovaný titul:
Mgr.
Datum obhajoby:
27. 9. 2019
Výsledek obhajoby:
Velmi dobře
Jazyk práce:
Čeština
Klíčová slova:
krádež, trestní zákoník, přisvojení, recidiva, historie
Klíčová slova v angličtině:
Theft, Criminal Code, appropriation, recurrence, history
Abstrakt:
Abstrakt Trestný čin krádeže podle § 205 trestního zákoníku Tato diplomová práce se zaměřuje na trestný čin krádeže dle ustanovení § 205 trestního zákoníku. Krádež je dlouhodobě nejvíce páchaným trestným činem vůbec. Proto je možné si myslet, že jednou z příčin tak vysoké četnosti může být její nedostatečná úprava v trestním zákoníku. Z tohoto důvodu bylo cílem této diplomové práce popsat a zhodnotit její vývoj a navrhnout případné změny. Práce zahrnuje také komparaci se zahraniční úpravou a rozsáhlou práci se soudní judikaturou, která se značnou měrou podílela na dotváření jednotlivých znaků skutkové podstaty. Práce je členěna do pěti kapitol a dalších podkapitol. Úvodní kapitola je věnována zařazení krádeže do systému majetkových trestných činů. Dále jsou uvedeny dřívější názory na ochranu vlastnictví jako takového a také to, jak je vlastnictví chráněno v dnešní době. Druhá kapitola popisuje, hodnotí a srovnává historický vývoj právní úpravy krádeže s aktuální úpravou a to zejména na českém území. V této kapitole je rozebráno, jak rozdílný byl náhled na ochrana majetku a vlastnictví v průběhu jednotlivých období. Dále je část věnována i problému, kterému musela čelit aplikační praxe se zavedením recidivy do samostatného druhého odstavce § 205 TZ. Třetí stěžejní část se zaobírá právní úpravou krádeže de lege lata v trestním zákoníku a poukazuje na její nedostatky. Důraz je kladen hlavně na znaky skutkové podstaty krádeže, kterými jsou objekt, objektivní stránka, subjekt a subjektivní stránka. S tím souvisí také rozbor velkého počtu soudních rozhodnutí Nejvyššího soudu, které musely dotvářet výklad těchto znaků. Předposlední čtvrtá kapitola obsahuje komparaci krádeže s anglickou právní úpravou. Autor se v ní zaměřuje na výklad jednotlivých znaků krádeže. Dále je také zmíněna úvaha nad problematickou částí při ukládání trestů napříč jednotlivými soudy. V páté a poslední kapitole jsou shrnuty všechny vytčené nedostatky právní úpravy. Mezi takové je autorem řazena zejména hranice výše škody, absence výkladových ustanovení pojmů přisvojení a zmocnění, překrývající se kvalifikovaná skutková podstata krádeže, výše dolní hranice trestní sazby u recidivujících pachatelů a nejednotnost při ukládání trestů napříč jednotlivými soudy. Na všechny tyto problémy se autor snažil nahlížet kriticky a navrhnul tak jejich možná řešení. Klíčová slova Krádež, trestní zákoník, přisvojení, recidiva, historie
Abstract v angličtině:
Abstract The crime of theft according to section 205 of Czech Criminal Code This diploma thesis focuses on crime of theft according to section 205 of the Act No. 40/2009 Coll. Criminal code. Crime of theft is the most committed crime out of them all. It is therefore possible to think that one of the causes of such a high frequency may be its inadequate regulation in the Criminal Code. For this reason, the aim of thesis was to describe and evaluate its development and propose possible changes. Thesis also includes a comparison with the foreign regulation and extensive work with the judicial case law, which significantly contributed to the completion of the individual qualified crime elements Thesis is divided into five chapters and many subchapters. The introductory chapter is devoted to the inclusion of theft into the system of property crimes. In the following section are mentioned earlier opinions on the protection of property as such and how ownership is protected today. The second chapter describes, evaluates and compares the historical development of the legal regulation of the theft with the current regulation, especially in the Czech territory. This chapter discusses how different the perception of the property protection was and over the period has been. Also, next part in this chapter is devoted to the problem, which the application practice had to face with the introduction of theft recurrence into a separate second paragraph in section 205 of the Act No. 40/2009 Coll. Criminal code. The third major part deals with the de lege lata legal regulation of theft in the Czech Criminal Code and points to its shortcomings. The emphasis is mainly on the qualified elements of the theft, which are the object, the objective side, the subject and the subjective side. This is also related to the analysis of many Supreme Court decisions, which had to complete the interpretation of these main elements. The penultimate fourth chapter contains a comparison of theft with English legislation. The author focuses on the explanation of the individual qualified theft elements. Furthermore, the consideration of the problematic part in imposing punishments across the courts is also mentioned. The fifth and last chapter summarizes all the shortcoming identified in the legislation. In particular, the author includes the limit amount of damage, the absence of interpretative provisions of appropriation and empowerment, the overlapping qualified facts of theft, the lower limit of the penalty rate for recurrent offenders and the inconsistency in penalties across the courts. The author pointed out all these problems and critically suggested possible solutions. Key words Theft, Criminal Code, appropriation, recurrence, history
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce Mgr. Martin Halašta 1.19 MB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce Mgr. Martin Halašta 101 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky Mgr. Martin Halašta 98 kB
Stáhnout Posudek vedoucího JUDr. Lukáš Bohuslav, Ph.D. 508 kB
Stáhnout Posudek oponenta doc. JUDr. Bc. Tomáš Gřivna, Ph.D. 363 kB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby JUDr. Rudolf Vokoun, CSc. 152 kB