velikost textu

Mediace v ČR

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Mediace v ČR
Název v angličtině:
Mediation in the Czech Republic
Typ:
Diplomová práce
Autor:
Mgr. Nella Geryková
Vedoucí:
JUDr. Petr Smolík, Ph.D.
Oponent:
prof. JUDr. Alena Winterová, CSc.
Id práce:
195777
Fakulta:
Právnická fakulta (PF)
Pracoviště:
Katedra občanského práva (22-KOP)
Program studia:
Právo a právní věda (M6805)
Obor studia:
Právo (6835)
Přidělovaný titul:
Mgr.
Datum obhajoby:
18. 9. 2019
Výsledek obhajoby:
Velmi dobře
Jazyk práce:
Čeština
Klíčová slova:
mediace, mediátor, mimosoudní řešení sporů, mediační dohoda
Klíčová slova v angličtině:
mediation, mediator, alternative dispute resolution, mediation agreement
Abstrakt:
Mediace v ČR Abstrakt Tato diplomová práce se zabývá mediací v České republice jako jednou z metod mimosoudního řešení sporů. Významným okamžikem v rozvoji mediace na našem území bylo přijetí zákona č. 202/2012 Sb., o mediaci a o změně některých zákonů, který stanovil podmínky výkonu mediace v netrestních věcech. Práce je zaměřena na proces mediace a jejím stěžejním cílem je vymezení fází, kterými mediace prochází, a dále povinností a práv mediátora, a jejich charakteristik a teoretických východisek. Práce je s výjimkou úvodu a závěru členěna do čtyř kapitol. První kapitola představuje pojmy mediace a strany konfliktu, vývoj mediace v zahraničí a na území České republiky, vymezuje druhy mediace a oblasti jejího uplatnění, s důrazem na oblast rodinné mediace. Dále se věnuje vztahu mediace a soudního řízení. Závěr úvodní kapitoly nabízí výčet výhod a nevýhod užití mediace při řešení konfliktů, přičemž v některých aspektech srovnává mediaci se soudním řízením a odůvodňuje, v čem může být mediace atraktivnější alternativou řešení konfliktů než řešení soudní. Následující kapitola rozebírá základní principy, ze kterých mediace vychází. Třetí kapitola pojednává o osobě mediátora a jeho osobnostních a kvalifikačních předpokladech, právech a povinnostech jakož i základních metodách a technikách jeho práce. Pozornost je v této kapitole rovněž věnována výkonu činnosti mediátora a organizaci mediace na území České republiky, se zaměřením na působnost Ministerstva spravedlnosti a ČAK. Současně předkládá problematické aspekty této dualistické koncepce vymezení působnosti. Stěžejní část této diplomové práce, kapitola čtvrtá, je zaměřena na jednotlivé fáze mediace a role mediátora a stran konfliktu v těchto fázích. Práce rozebírá premediační fázi, která předchází zahájení mediace, následný okamžik zahájení mediace a důsledky s ním spojené. Pozornost věnuje samotnému postupu mediátora v jednotlivých fázích. Dále rozebírá uzavření mediační dohody, jakožto jednu z možností ukončení mediace, a další možné ukončení mediace. Práce může sloužit potencionálním zájemcům o využití mediace, kteří doposud nejsou dostatečně obeznámeni s průběhem mediace, jejími účinky, vztahem k soudnímu řízení a výhodami, které užití mediace přináší.
Abstract v angličtině:
Mediation in the Czech Republic Abstract This thesis follows mediation as one of the methods of alternative dispute resolutions in the Czech Republic. The adoption of Act No. 202/2012 Coll., on Mediation and Change of Some Laws, which set the conditions for the performance of mediation in noncriminal matters, represents an important milestone in the development of mediation in the territory of the Czech Republic. This thesis is focused on the mediation process; its main aim is to define the phases through which the mediation passes and also the rights and duties of the mediator, their characteristics and their theoretical basis. This thesis is structured into an introduction, four chapters and a conclusion. The first chapter introduces the concepts of mediation and the parties of the conflict, the development of mediation abroad and in the Czech Republic, also defines the types of mediation and the areas of its application, with an emphasis on family mediation. This chapter is also devoted to the relationship between mediation and court proceedings. The end of the opening chapter offers a list of the advantages and the disadvantages of using mediation for settling conflicts, comparing mediation with court proceedings in some aspects and justifying why mediation can be a more attractive alternative for dispute resolution than the judicial solution. The next chapter analyses the fundamental principles which mediation is based upon. The third chapter discusses the person of the mediator, including his personal and qualifying prerequisites, rights and duties as well as the basic methods and techniques of his work. In this chapter, attention is also paid to the performance of the mediator and also the organization of mediation in the Czech Republic, focusing on the competence of the Ministry of Justice of the Czech Republic and the Czech Bar Association. At the same time, it presents the problematic aspects of this dualistic concept of competence. The main part of this thesis, the fourth chapter, is focused on concrete mediation phases and the role of the mediator and the parties of the conflict in those phases. The pre-mediation phase, the following initiation of the mediation and its consequences are discussed. Further, it discusses the conclusion of a mediation agreement as one of the possibilities of ending the mediation and other reasons for ending mediation. This thesis may serve potential interested persons in mediation who are not yet sufficiently familiar with the process of mediation, its effects, the relation to court proceedings and the benefits that mediation brings.
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce Mgr. Nella Geryková 791 kB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce Mgr. Nella Geryková 90 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky Mgr. Nella Geryková 111 kB
Stáhnout Posudek vedoucího JUDr. Petr Smolík, Ph.D. 81 kB
Stáhnout Posudek oponenta prof. JUDr. Alena Winterová, CSc. 95 kB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby doc. JUDr. Alena Macková, Ph.D. 152 kB