velikost textu

Využití Facebooku k propagaci EU na příkladu českých europoslanců

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Využití Facebooku k propagaci EU na příkladu českých europoslanců
Název v angličtině:
Use of Facebook for European Union communication: The Czech MEPs Example
Typ:
Bakalářská práce
Autor:
Bc. Khanh Ly Tranová
Vedoucí:
Mgr. Anna Matušková, Ph.D.
Oponent:
David Klimeš
Id práce:
192592
Fakulta:
Fakulta sociálních věd (FSV)
Pracoviště:
Katedra marketingové komunikace a public relations (23-KMKPR)
Program studia:
Mediální a komunikační studia (B7202)
Obor studia:
Marketingová komunikace a public relations (MKPR)
Přidělovaný titul:
Bc.
Datum obhajoby:
5. 2. 2019
Výsledek obhajoby:
Velmi dobře (D)
Jazyk práce:
Čeština
Klíčová slova:
Politický marketing, sociální sítě, Facebook, Evropská unie, Evropský parlament, politická kampaň
Klíčová slova v angličtině:
Political marketing, social media, Facebook, European Union, European Parliament, political campaign
Abstrakt:
Bc. Khanh Ly Tranová Abstrakt Bakalářská práce Využití Facebooku pro propagaci EU na příkladu českých europoslanců se zabývá analýzou facebookových veřejných profilů vybraných českých politiků, kteří zastupují české zájmy v Evropském parlamentu. Vzhledem k významnější úloze sociálních sítí obecně a důležitější roli Facebooku v oblasti politické komunikace se tato práce zaměřuje na pochopení toho, jak čeští europoslanci využívají nová média jako prostředek k vysvětlování role Evropské unie. Analýza se soustředí na časové období během voleb do Poslanecké sněmovny Parlamentu v České republice v roce 2017 a to proto, že v průběhu předvolebních kampaní je akcentována větší pozornost na některá politická témata, mezi které patří také otázky fungování Evropské unie a význam členství v těchto strukturách. Čeští europoslanci mohou využít zvýšenou pozornost k prezentaci Evropské unii a ke zlepšení míry informovanosti ohledně této problematiky. Z pozice odborníků na otázky týkající se Evropské unie navíc mohou při příležitostech předvolebních bojů využít prostor pro vlastní sebeprezentaci. Teoretická část se věnuje definici politického marketingu a využití sociálních sítí pro politický marketing a nastiňuje aktuální stav, jak se prezentují témata Evropské unie v České republice. V praktické části se výzkum se soustředí na zkoumání způsobu sdělování na facebookových veřejných stránkách českých europoslanců během parlamentních voleb. Výsledkem práce bude odpověď na to, zda byla zaznamenaná změna stylu jejich prezentace Evropské unie během horké fáze kampaně.
Abstract v angličtině:
Bc. Khanh Ly Tranová Abstract The bachelor thesis The use of Facebook to promote the EU on the example of Czech Members of European Parliament deals with analysis of Facebook public profiles of selected Czech politicians who represent Czech interests in the European Parliament. Given the greater role of social networks in general and the important role of Facebook in political communication, this work focuses on understanding how Czech members of European Parliament use new media to explaine the role of the European Union. This research is focused on the time period during the Czech Parliamentary Elections in 2017. During the political campaigns more attention is paid to some political themes, including issues of the functioning of the European Union and the importance of membership in these structures. This present paper argues that the Czech members of European Parliamen can use the increased attention in order to present the European Union and to raise awareness on this issue. From the position of experts on questions about the European Union, they can also take advantage for self-presentation during political campaigns. The theoretical part deals with the definition of political marketing and the use of social networks for political marketing and outlines the current state of presentation of EU topics in the Czech Republic. In the practical part, the research focuses on examining the way of communicating on Facebook public profiles of Czech members of European Parliament during parliamentary elections. The result of the work will be the answer to whether there has been a change in the presentation of the European Union during the last phase of political campaign.
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce Bc. Khanh Ly Tranová 1.91 MB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce Bc. Khanh Ly Tranová 70 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky Bc. Khanh Ly Tranová 86 kB
Stáhnout Posudek vedoucího Mgr. Anna Matušková, Ph.D. 110 kB
Stáhnout Posudek oponenta David Klimeš 140 kB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby Doc. PhDr. Jan Halada, CSc. 152 kB
Stáhnout Errata Bc. Khanh Ly Tranová 2.08 MB