Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 307)
Detail práce
  
Využití Facebooku k propagaci EU na příkladu českých europoslanců
Název práce v češtině: Využití Facebooku k propagaci EU na příkladu českých europoslanců
Název v anglickém jazyce: Use of Facebook for European Union communication: The Czech MEPs Example
Klíčová slova: Politický marketing, sociální sítě, Facebook, Evropská unie, Evropský parlament, politická kampaň
Klíčová slova anglicky: Political marketing, social media, Facebook, European Union, European Parliament, political campaign
Akademický rok vypsání: 2016/2017
Typ práce: bakalářská práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Katedra marketingové komunikace a public relations (23-KMKPR)
Vedoucí / školitel: Mgr. Anna Shavit, Ph.D.
Řešitel: skrytý - zadáno vedoucím/školitelem
Datum přihlášení: 18.07.2017
Datum zadání: 18.07.2017
Datum a čas obhajoby: 05.02.2019 09:00
Místo konání obhajoby: Hollar - Smetanovo nábřeží 6,Praha 1, H108, Hollar - místn. č. 108
Datum odevzdání elektronické podoby:04.01.2019
Datum odevzdání tištěné podoby:04.01.2019
Datum proběhlé obhajoby: 05.02.2019
Oponenti: Mgr. David Klimeš, Ph.D.
 
 
 
Kontrola URKUND:
Seznam odborné literatury
FIALA, Petr. PITROVÁ, Markéta. Evropská unie. 2., dopl. a aktualiz. vyd. Brno: Centrum pro studium demokracie a kultury, 2009.
HAD, Miloslav. Evropská společenství: první pilíř Evropské unie. 2. rozš. a uprav. vyd. Praha: Ministerstvo zahraničních věcí České republiky, 2000, 165 s. ISBN 80-858-6488-6
HALADA, Jan, ed. Marketingová komunikace a public relations: výklad pojmů a teorie oboru. Praha: Univerzita Karlova v Praze, nakladatelství Karolinum, 2015. ISBN 978-80-246-3075-5.
HENDL, Jan. Kvalitativní výzkum: základní teorie, metody a aplikace. Čtvrté, přepracované a rozšířené vydání. Praha: Portál, 2016. ISBN 978-80-262-0982-9.
HOLÁ, Tereza, Ekonomická krize jako téma volební kampaně stran do PS PČR 2010. Brno: Masarykova univerzita, 2013.
JABŁOŃSKI, Andrzej W., et al.. Politický marketing: Úvod do teorie a praxe. 1. vyd. Brno: Barrister&Principal, s. r. o., 2006. 208 s. ISBN 80-7364-011-2
JIRÁK, Jan a Barbara KÖPPLOVÁ. Média a společnost. Praha: Portál, 2003. ISBN 8071786977.
KIRKPATRICK, D.:Pod vlivem Facebooku: příběh z nitra společnosti, která spojuje svět. 1. vyd. Překlad Helena Danihelková, Jiří Huf, Ondřej Doseděl. Brno: Computer Press, 2011, 320 s. ISBN 978-80-251-3573-0.
KOTLER, P. et al.: Moderní marketing, 4. evropské vydání. Praha: Grada Publishing, a. s., 2007, 1041 s. ISBN 978-80-247-1545-2
LACINA, Lubor, Petr STREJČEK a Petr BLÍŽKOVSKÝ. Učebnice evropské integrace. 4. přepracované a aktualizované vydání. Brno: Barrister & Principal, 2016. ISBN 978-80-7485-104-9.
MAREK, Dan a Michael J. BAUN. Česká republika a Evropská unie. Brno: Barrister & Principal, 2010. ISBN 978-80-87029-89-3.
MATUŠKOVÁ, Anna. Politický marketing a české politické strany: volební kampaně v roce 2006. Brno: Masarykova univerzita, Mezinárodní politologický ústav, 2010. ISBN 978-80-210-5169-0.
O'CONNOR, Rory. Friends, followers, and the future: how social media are changing politics, threatening big brands, and killing traditional media. San Francisco: City Lights Books, c2012. ISBN 0872865568.
SCHULZ, Winfried a Irena REIFOVÁ. Analýza obsahu mediálních sdělení. 2., přeprac. vyd. Praha: Karolinum, 2004. ISBN 80-246-0827-8.
ŠTĚDROŇ, B., POTŮČEK, M., PROROK, V., LANDOVSKÝ, J., ŘÍHA, D. a kol. Politika a politický marketing.1. vyd.: Praha: C. H. Beck, 2013, 255 s., ISBN 978-80-7400-448-3
Předběžná náplň práce
Bakalářská práce "Využití Facebooku pro propagaci EU na příkladu českých europoslanců" se zabývá analýzou facebookových veřejných profilů vybraných českých politiků zastupující české zájmy v Evropském parlamentu během parlamentních voleb v roce 2017. Vzhledem k významu úlohy sociálních sítí obecně a Facebooku zejména v průběhu politických kampaní se tato práce zaměřuje na pochopení toho, jak čeští europoslanci využívají toto nové médium k vysvětlování významu Evropské unie a rozšíření povědomí široké veřejnosti o této problematice.
Práce je rozdělena na dvě části a to na teoretický výzkum a poté empirickou část. V první části se práce věnuje teoretického zakotvení politického marketingu a využívání sociálních sítí pro politickou komunikaci. Druhou kapitolou v teoretické části je popis současné prezentace Evropské unie v České republice. Druhá část se věnuje samotnému výzkumu, který je založen na obsahové mediální analýze facebookových statusů na veřejných profilech vybraných českých europoslanců. Na těchto příspěvcích bude zkoumána proměna jejich komunikace v oblasti četnosti příspěvků, tonality příspěvků a témat.
Předběžná náplň práce v anglickém jazyce
The bachelor thesis The use of Facebook to promote the EU on the example of Czech Members of European Parliament deals with analysis of Facebook public profiles of selected Czech politicians who represent Czech interests in the European Parliament. Given the greater role of social networks in general and the important role of Facebook in political communication, this academic work focuses on understanding how Czech Members of European Parliament use new media to explain the role of the European Union.
The paper is divided into two parts - the theoretical research and the empirical part. In the first part of the thesis, it analyses the theory of political marketing and the use of social networks for political communication. The second chapter in the theoretical part, the paper describes the current presentation of the European Union in the Czech Republic. Next part investigates the research itself, which is based on content media analysis of Facebook statuses on public profiles of selected Czech Members of European Parliament. The main object of this research is to examine how their communication changes during the parliamentary elections and it will mainly focus on the number of posts, tonality of published posts and topics.
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK