velikost textu

Fenomén hybridního válčení: případ války na východní Ukrajině

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Fenomén hybridního válčení: případ války na východní Ukrajině
Název v angličtině:
Destabilization as a means of Russia´s foreign policy: the case of Ukraine
Typ:
Bakalářská práce
Autor:
Bc. Daniela Kruglikova
Vedoucí:
PhDr. Jan Šír, Ph.D.
Oponent:
Mgr. Karel Svoboda, Ph.D.
Id práce:
192060
Fakulta:
Fakulta sociálních věd (FSV)
Pracoviště:
Katedra ruských a východoevropských studií (23-KRVS)
Program studia:
Mezinárodní teritoriální studia (B6702)
Obor studia:
Mezinárodní teritoriální studia (MTS)
Přidělovaný titul:
Bc.
Datum obhajoby:
10. 6. 2019
Výsledek obhajoby:
Výborně (B)
Jazyk práce:
Čeština
Klíčová slova:
hybridní válčení, Ruská federace, Ukrajina, válka na východní Ukrajině, Dobas, destabilizace
Klíčová slova v angličtině:
hybrid warfare, Russian Federation, Ukraine, war in eastern Ukraine, Donbass, destabilization
Abstrakt:
Abstrakt Práce se zaobírá fenoménem hybridního válčení a jeho vývojem po roce 2014. Právě tehdy Ruská federace hrubě porušila zásady fungování mezinárodního společenství a svým jednáním přispěla k destabilizaci Ukrajiny. Koncept „hybridního válčení“ je v souvislosti s rusko-ukrajinským konfliktem skloňován nejčastěji, ačkoli dosud neexistuje všeobecně přijímaná shoda ohledně jeho definice. Značná část této jednopřípadové studie je věnována představení akademické debaty o tomto fenoménu. Tento koncept je posléze využit k analýze války na východní Ukrajině. Tato práce zkoumá jednotlivé prostředky hybridního válčení využívané Ruskou federací vůči svému západnímu sousedovi k jeho politické, ekonomické, bezpečnostní a společenské destabilizaci, čímž potvrzuje, že nepřátelská aktivita Ruské federace v oblasti Donbasu v první fázi konfliktu byla válčením hybridním.
Abstract v angličtině:
Abstract This thesis deals with the hybrid warfare phenomenon and its development after 2014. It was then that the Russian Federation violated the principles of the international community and, through its actions, contributed to destabilization of Ukraine. Russian-Ukrainian conflict is mostly described as a hybrid war, although there is still no generally accepted consensus on its definition. Part of this one-case study is devoted to presenting an academic debate on this phenomenon which is then used to analyze the war in eastern Ukraine. This paper examines the various means of hybrid warfare used by the Russian Federation towards its western neighbour to destabilize it politicaly, economicaly, security-wise and socially in order to confirm that the Russian hostile activity in the Donbas region in the first phase of the conflict was hybrid warfare.
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce Bc. Daniela Kruglikova 1.09 MB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce Bc. Daniela Kruglikova 54 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky Bc. Daniela Kruglikova 53 kB
Stáhnout Posudek vedoucího PhDr. Jan Šír, Ph.D. 64 kB
Stáhnout Posudek oponenta Mgr. Karel Svoboda, Ph.D. 123 kB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby doc. PhDr. Jiří Vykoukal, CSc. 152 kB