velikost textu

Neoadjuvantní terapie u paientů s karcinomem jícnu a její vliv na funkci ledvin

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Neoadjuvantní terapie u paientů s karcinomem jícnu a její vliv na funkci ledvin
Název v angličtině:
Neoadjuvant therapies in patients with oesophageal carcinoma and the effect of therapy on renal function
Typ:
Rigorózní práce
Autor:
Pavla Koláčková
Vedoucí:
Doc. RNDr. Vladimír Semecký, CSc.
Oponent:
Doc.MUDr. Josef Herink, DrSc.
Id práce:
191826
Fakulta:
Farmaceutická fakulta v Hradci Králové (FaF)
Pracoviště:
Katedra farmakologie a toxikologie (16-16170)
Program studia:
Farmacie (M5206)
Obor studia:
Farmacie (FAR)
Přidělovaný titul:
PharmDr.
Datum obhajoby:
8. 2. 2019
Výsledek obhajoby:
Prospěl/a
Jazyk práce:
Čeština
Abstrakt:
Abstrakt Univerzita Karlova v Praze, Farmaceutická fakulta v Hradci Králové Katedra farmakologie a toxikologie Kandidát: Mgr. Pavla Koláčková Školitel: Doc. RNDr. Vladimír Semecký, CSc. Název diplomové práce: Neoadjuvantní terapie u pacientů s karcinomem jícnu a vliv terapie na funkci ledvin Cílem této práce je porovnání používaných vzorců pro odhad glomerulární filtrace. Vybranou skupinu pacientů reprezentují pacienti s časným stádiem karcinomu jícnu, kteří jsou léčeni neoadjuvantní terapií. Tuto terapii tvoří radioterapie a chemoterapie, kterou tvoří cisplatina a fluorouracil. Cisplatina má nefrotické účinky. Metodika se snaží co nejpřesněji popsat aktuální stav pacienta. Charakteristika pacienta se skládá z biochemického rozboru, anamnézy pacienta a rozboru renálních funkcí. Budeme sledovat vliv komorbidit a konkomitantní farmakoterapii na funkci ledvin. Výsledky tvoří vzájemné porovnání jednotlivých výpočtů. Každý pacient má vytvořenou vlastní renální anamnézu, včetně porovnání jednotlivých odhadů glomerulární filtrace. Celkový počet pacientů je ovlivněn nepříznivou prognózou, účastí některých z nich v klinických studiích a rychlou progresí onemocnění. Výstupem z této práce bude porovnání odhadů glomerulární filtrace a její praktické uplatnění při výpočtu podávaných cytostatik.
Abstract v angličtině:
Abstract Charles University in Prague, Faculty of Pharmacy in Hradec Králové Department of Pharmacology and Toxicology Candidate: Mgr. Pavla Koláčková Supervisor: Doc. RNDr. Vladimír Semecký, CSc. Title of the diploma thesis: Neoadjuvant therapies in patients with oesophageal carcinoma and the effect of therapy on renal function The aim of this work is to compare the formulas used to estimate the glomerular filtration. The selected group of patients are patients with early oesophageal cancer who are treated with neoadjuvant therapy. This therapy consists of radiotherapy and chemotherapy, which consists of cisplatin and fluorouracil. Cisplatin has nephrotic effects. Methodology strives to describe as accurately as possible the current condition of the patient. The patient's characteristics consists of a biochemical analysis, a anamnesis of the patients and an analysis of the renal function. The effect of comorbidities and concomitant pharmacotherapy on renal fiction is monitored. Results of this work provide a comparison of individual calculations. An individual renal anamnesis has been created for each patient, including a comparison of individual glomerular filtration estimates. The overall number of patients is affected by an unfavourable prognosis, involvement of some them in clinical trials and a rapid progression of the disease. The output of this work will be a comparison of the glomerular filtration estimates and its practical application in the calculation of administered cytostatics.
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce Pavla Koláčková 6.2 MB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce Pavla Koláčková 396 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky Pavla Koláčková 209 kB
Stáhnout Posudek oponenta Doc.MUDr. Josef Herink, DrSc. 272 kB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby 98 kB