velikost textu

Postavení asistenta pedagoga na základní škole

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Postavení asistenta pedagoga na základní škole
Název v angličtině:
The Role of Teaching Assistant at Elementary School
Typ:
Diplomová práce
Autor:
Bc. Veronika Houdková
Vedoucí:
doc. PaedDr. Vanda Hájková, Ph.D.
Oponent:
Mgr. Zbyněk Němec, Ph.D.
Id práce:
191408
Fakulta:
Pedagogická fakulta (PedF)
Pracoviště:
Katedra speciální pedagogiky (41-KSP)
Program studia:
Učitelství pro střední školy (N7504)
Obor studia:
Učitelství všeobecně vzdělávacích předmětů pro základní školy a střední školy speciální pedagogika — výchova ke zdraví (N SPG-VZ)
Přidělovaný titul:
Mgr.
Datum obhajoby:
23. 5. 2019
Výsledek obhajoby:
Velmi dobře
Jazyk práce:
Čeština
Klíčová slova:
spolupráce, učitel, asistent pedagoga, inkluze, základní škola, první stupeň základní školy, druhý stupeň základní školy
Klíčová slova v angličtině:
cooperation, teacher, teaching assistant, inclusion, elementary school, first stage of elementary education, second stage of elementary education
Abstrakt:
ABSTRAKT Diplomová práce se zabývá kooperací učitele a asistenta pedagoga na běžné základní škole s důrazem na rozdíly ve vnímání přítomnosti asistenta pedagoga na prvním a druhém stupni. Práce se skládá z teoretické a praktické části. Teoretická část diplomové práce je členěna celkem na tři kapitoly. První je zaměřena na aktuální definici pojmů integrativní a inkluzivní pedagogiky a na změny, které do školství v posledních letech přinášejí. Druhá nastíní profesní pojetí asistenta pedagoga s důrazem na uplatnění na základních školách běžného typu, včetně postavení asistenta pedagoga v zahraničí. Poslední kapitola cílí na interpersonální vztahy asistenta pedagoga s ostatními pedagogickými pracovníky školy, rodiči i žáky samotnými. Praktická část práce se věnuje smíšenému výzkumnému šetření, které je rozděleno celkem na dvě části. První část výzkumu se zaobírá zkoumáním role asistenta pedagoga na běžné základní škole s důrazem na společnou práci učitele a asistenta pedagoga v rámci jedné třídy na prvním a druhém stupni. Pro realizaci této části výzkumného šetření byla zvolena metoda kvalitativního výzkumu s využitím polostrukturovaného hloubkového rozhovoru. Pro účely kvalitativního šetření bylo vybráno celkem šest respondentů s odpovídajícím profilem. Získaná data byla doplněna o statistické dotazníkové šetření, na kterém se podílelo prostřednictvím internetu 220 respondentů. Z výzkumného šetření vyplynuly konkrétní faktory, které spolupráci obou subjektů nejvíce ovlivňují. Za zásadní faktory, ovlivňující kooperaci asistenta pedagoga a učitele, byly respondenty označeny osobnostní vlastnosti a profesní zkušenosti. Dále byly v práci popsány rozdíly ve fungování asistenta pedagoga na prvním a druhém stupni běžné základní školy. KLÍČOVÁ SLOVA spolupráce, učitel, asistent pedagoga, inkluze, základní škola, první stupeň základní školy, druhý stupeň základní školy
Abstract v angličtině:
ABSTRACT This thesis concerns the cooperation between teacher and teaching assistant (TA) at mainstream elementary school, with the emphasis on perception of TA’s presence at the first stage and the second stage of education. It is comprised of two sections. Theoretical part is divided into three chapters. The first chapter focuses on the current concept definition of integrative and inclusive pedagogy, and coherent changes in recent years. The second one outlines the professional approach to TA, with emphasis on their usage at mainstream schools, including their employment abroad. The last chapter targets on mutual relationship of TA and other pedagogical staff, teachers and students themselves. The practical part of the thesis is devoted to mixed research which has two parts. The first one deals with the role of TA at mainstream elementary school focusing on his cooperation with teacher, in terms of a first-stage and second-stage class. For purpose of this part of study was chosen the qualitative research method with the usage of semi-structured in-depth interview. There were selected three respondents with required profiles. The acquired data was supplemented by questionnaires, in which participated 220 respondents. The results of the research brought specific factors which influence the cooperation between both subjects. The most credited factors were personality traits and professional experiences. Furthermore, the thesis contains the description how the activity of TA differs at first and second stage of mainstream elementary school. KEYWORDS cooperation, teacher, teaching assistant, inclusion, elementary school, first stage of elementary education, second stage of elementary education
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce Bc. Veronika Houdková 2.3 MB
Stáhnout Příloha k práci Bc. Veronika Houdková 290 kB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce Bc. Veronika Houdková 132 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky Bc. Veronika Houdková 128 kB
Stáhnout Posudek vedoucího doc. PaedDr. Vanda Hájková, Ph.D. 1.08 MB
Stáhnout Posudek oponenta Mgr. Zbyněk Němec, Ph.D. 1.28 MB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby doc. PaedDr. Miroslava Bartoňová, Ph.D. 154 kB