velikost textu

Psychologické aspekty soucitu

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Psychologické aspekty soucitu
Název v angličtině:
Psychological aspects of compassion
Typ:
Diplomová práce
Autor:
Bc. Sabina Bouberlová
Vedoucí:
doc. PhDr. Jiří Šípek, CSc., Ph.D.
Oponent:
PhDr. Mgr. Katarína Loneková, Ph.D.
Id práce:
190501
Fakulta:
Filozofická fakulta (FF)
Pracoviště:
Katedra psychologie (21-KPS)
Program studia:
Psychologie (N7701)
Obor studia:
Psychologie (PSG)
Přidělovaný titul:
Mgr.
Datum obhajoby:
22. 1. 2019
Výsledek obhajoby:
Výborně
Jazyk práce:
Čeština
Klíčová slova:
MCS|Soucit|soucit k druhým
Klíčová slova v angličtině:
MCS|Compassion|Compassion towards others
Abstrakt:
Abstrakt: Cílem této práce je představit fenomén soucitu z psychologického hlediska. V teoretické části diplomové práce jsou prezentovány dosavadní snahy o vymezení a definování soucitu z psychologického hlediska. Dále je zde vyhrazen prostor pro popis soucitu z hlediska evoluční psychologie, sociální psychologie a neurověd. Z důvodu teoretického předpokladu o vzájemné provázanosti mezi vztahem jedince k vlastní osobě a k druhým lidem je dále v práci popsán psychologický konstrukt soucit k sobě. Empirická část diplomové práce je věnována překladu nové sebeposuzovací škály soucitu z USA zvané Multidimenzionální škála soucitu, ověření jejích psychometrických charakteristik konvergentní a diskriminační validity. Pro ověření validity dotazníku je použita Torontská škála alexithymie (TAS-20), Index interpersonální reaktivity (IRI), dimenze Soucitné reagování na vlastní prožitky ze škály sebesoucitu (SCS-26-CZ) a dimenze Nehodnocení intrapsychických prožitků z Dotazníku pěti aspektů všímavosti (DPAV). Z položkové analýzy dotazníku byly nalezeny položky s nízkou obtížností. Dotazník vykazoval dobrou reliabilitu. Z výsledků faktorové analýzy se připouští čtyřfaktorový model, některé položky ale sytí více faktorů současně. Byla nalezena statisticky významná středně silná pozitivní korelace mezi MCS-CZ a IRI, statisticky významná nízká pozitivní korelace s vybranou dimenzí SCS-26-CZ a negativní korelace s TAS-20. Překvapivě MCS-CZ nekoreloval s vybranou dimenzí DPAV. Z výsledků studie se zdá, že se soucit k druhým mírně zvyšuje s věkem a je závislý na pohlaví. Klíčová slova: Soucit, Soucit k druhým, Multidimensional Compassion Scale
Abstract v angličtině:
Abstract: The goal of this work is to introduce the phenomenon of compassion from the aspect of psychology. The theoretical part of the diploma thesis presents efforts made up to now to define compassion from a psychological point of view. The theoretical part of this work deals with the description of compassion in terms of evolutionary, social psychology and neuroscience. Based on the theoretical assumption that the relationship of a person towards himself or herself and towards other people is interconnected, this work also focuses on a description of a psychological construct of self-compassion. The empirical part of the diploma thesis is devoted to the translation of a new self-evaluation questionnaire called the Multidimensional Compassion Scale from USA, and the verification of the psychometric characteristics of the questionnaire and its convergent and discriminant validity. For the sake of questionnaire verification, the Toronto Alexithymia Scale (TAS-20) was used, as well as the Interpersonal reactivity Index (IRI), a dimension called Compassionate reaction to one´s own experiences from the Self-compassion Scale (SCS-26-CZ) questionnaire, and a dimension called Nonjudging intrapsychic experiences from the Five Aspects of Mindfulness Questionnaire (DPAV). Items of low difficulty were found within the item analysis in the questionnaire. The questionnaire showed high reliability. The results of factor analysis admit the four- factor model as in the original version. However, it has been found that concurrently, some items feed more factors. When verifying the questionnaire validity, significant medium positive correlation with IRI was found, weak positive correlation (yet statistically significant) of MCS-CZ and selected dimension SCS-26-CZ, and negative correlation with TAS-20. Surprisingly, MCS-CZ did not prove any significant correlation with the selected dimension DPAV. The results of the study seem to indicate that compassion towards other people increases with age and notable differences in the level of compassion were found depending on gender. Key words: Compassion, Compassion toward others, Multidimensional Compassion Scale
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce Bc. Sabina Bouberlová 959 kB
Stáhnout Příloha k práci Bc. Sabina Bouberlová 138 kB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce Bc. Sabina Bouberlová 387 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky Bc. Sabina Bouberlová 389 kB
Stáhnout Posudek vedoucího doc. PhDr. Jiří Šípek, CSc., Ph.D. 258 kB
Stáhnout Posudek oponenta PhDr. Mgr. Katarína Loneková, Ph.D. 91 kB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby doc. PhDr. Jiří Šípek, CSc., Ph.D. 152 kB