Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 336)
Detail práce
  
Psychologické aspekty soucitu
Název práce v češtině: Psychologické aspekty soucitu
Název v anglickém jazyce: Psychological aspects of compassion
Klíčová slova: MCS|Soucit|soucit k druhým
Klíčová slova anglicky: MCS|Compassion|Compassion towards others
Akademický rok vypsání: 2016/2017
Typ práce: diplomová práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Katedra psychologie (21-KPS)
Vedoucí / školitel: prof. PhDr. Jiří Šípek, CSc., Ph.D.
Řešitel: skrytý - zadáno a potvrzeno stud. odd.
Datum přihlášení: 04.05.2017
Datum zadání: 04.05.2017
Datum potvrzení stud. oddělením: 10.05.2017
Datum a čas obhajoby: 22.01.2019 00:00
Datum odevzdání elektronické podoby:11.12.2018
Datum odevzdání tištěné podoby:11.12.2018
Datum proběhlé obhajoby: 22.01.2019
Odevzdaná/finalizovaná: odevzdaná studentem a finalizovaná
Oponenti: PhDr. Katarína Loneková, Ph.D.
 
 
 
Zásady pro vypracování
Teoretická část diplomové práce bude obsahovat teoretická východiska soucitu a jeho vymezení z psychologického hlediska. Zvláště se zmíní charakteristika soucitu z pohledu evolučního, v pojetí pozitivní psychologie a v kontextu buddhistické filozofie. Zdůrazní se význam attachementu pro rozvoj soucitného přístupu jedince. Na základě shrnutí závěrů novodobých zahraničních výzkumů v teoretické části práce se shrne souvislost soucitu
s dalšími psychologickými charakteristikami jako je například well-being či resilience. Budou zmíněny neuropsychologické aspekty soucitu a míra výskytu soucitného přístupu v oblasti psychopatologie. Soucit odborníci považují za dovednost, a proto se v práci stručně shrnou konkrétní psychoterapeutické přístupy, které mají za cíl soucit kultivovat. V neposlední řadě je zapotřebí charakterizovat pojem sebesoucit, který je dle odborníků potřebným předpokladem pro rozvoj soucitu směrem k druhým lidem.

V empirické části diplomové práce se popíše proces překladu a validizace nově vznikajícího sebeposuzovacího pětifaktorového zahraničního dotazníku, který byl odborníky navržen pro měření míry soucitu jedince. Cílem je přeložit nový dotazník, provést pilotní studii dotazníku na území České republiky a ověřit jej na základě provedení konvergentní a diskriminační validity. Pro validizaci se plánuje využít Toronto Alexithymia Scale (TAS-20), Self-Compassion Scale - Short Form (SCS-SF) a další vybrané dotazníky.
Seznam odborné literatury
Gilbert, P. (2013). The compassionate mind: a new approach to life's challenges. London: Constable.
Gilbert, P., McEwan, K., Gibbons, L., Chotai, S., Duarte, J. and Matos, M. (2012), Fears of compassion and happiness in relation to alexithymia, mindfulness, and self-criticism. Psychology and Psychotherapy: Theory, Research and Practice, 85: 374–390. doi:10.1111/j.2044-8341.2011.02046.x
Gilbert, P., McEwan, K., Matos, M. and Rivis, A. (2011), Fears of compassion: Development of three self-report measures. Psychology and Psychotherapy: Theory, Research and Practice, 84: 239–255. doi:10.1348/147608310X526511
Goetz, J.L., Keltner, D., Simon-Thomas, E. (2010). Compassion: An Evolutionary Analysis and Empirical Review. Psychological Bulletin. 136(3), 351-374.
Gu J, Cavanagh K, Baer R, Strauss C (2017) An empirical examination of the factor structure of compassion. PLoS ONE. 12(2): e0172471. https://doi.org/10.1371/journal.pone.0172471.
Seppala, E. M., Hutcherson,C. A., Nguyen, D. T. H., Doty, J. R., Gross, J. J. (2014). Loving-kindness meditation: A tool to improve helathcare provider compassion, resilience, and patient care. Journal of Compassionate Healthcare. doi:10.1186/s40639-014-0005-9.
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK