velikost textu

Program primární prevence závislostního chování a jeho realizace na vybraných školách

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Program primární prevence závislostního chování a jeho realizace na vybraných školách
Název v angličtině:
The program of primary prevention of addictive behavior and its implementation on selected schools
Typ:
Bakalářská práce
Autor:
Bc. Lenka Homolová
Vedoucí:
PaedDr. Eva Marádová, CSc.
Oponent:
Mgr. Marie Komorná
Id práce:
187970
Fakulta:
Pedagogická fakulta (PedF)
Pracoviště:
Katedra speciální pedagogiky (41-KSP)
Program studia:
Speciální pedagogika (B7506)
Obor studia:
Speciální pedagogika (B SPPG)
Přidělovaný titul:
Bc.
Datum obhajoby:
1. 6. 2018
Výsledek obhajoby:
Výborně
Jazyk práce:
Čeština
Klíčová slova:
Rizikové chování, prevence, primární prevence, školní metodik prevence, závislost, drogy, alkohol, kouření
Klíčová slova v angličtině:
Risky behaviour, prevention, primary prevention, school program methodologist, addiction, drugs, alcohol, smoking
Abstrakt:
Název: Program primární prevence závislostního chování a jeho realizace na vybraných školách Autor: Bc. Lenka Homolová Katedra: Katedra speciální pedagogiky Vedoucí práce: PaedDr. Eva Marádová, CSc. Abstrakt Práce je tematicky zaměřena na rizikové chování, jeho zakotvení v programech primární prevence základních škol a realizaci těchto programů. Téma je obsáhlé, a proto je zredukováno na primární prevence v oblasti závislostního chování. Jsou porovnány přístupy a preventivní plány několika škol. Týká se především vyšších ročníků základních škol. Cílem práce je zjistit jakým způsobem jednotlivé školy program realizují, zejména v rámci závislostního chování jako jedné z forem rizikového chování. Práce je strukturována do dvou základních částí, a to na část teoretickou a část praktickou. Teoretická část uvádí současnou terminologii. Jedná se o oblast rizikového chování, prevence rizikového chování, školní prevenci a v neposlední řadě i oblast závislostního chování, kterému je věnována poslední kapitola. Praktická část popisuje realizované výzkumné šetření. Výzkumné šetření proběhlo ve dvou krocích, nejprve byly analyzovány programy primární prevence vybraných škol a následně byly provedeny rozhovory se školními metodiky prevence. Výstupem práce je porovnání realizace programů primární prevence vybraných škol a následná doporučení a tipy na účinné preventivní aktivity. Klíčová slova: Rizikové chování, prevence, primární prevence, školní metodik prevence, závislost, drogy, alkohol, kouření
Abstract v angličtině:
Title: The program of primary prevention of addictive behavior and its implementation on selected schools. Author: Bc. Lenka Homolová Department: Department of Special education Supervisor: PaedDr. Eva Marádová, CSc. Abstract: The thesis is focused on the risky behavior, its inclusion in primary prevention programs of primary schools and the implementation of these programs. The topic is extensive and therefore reduced to primary prevention in the area of addictive behavior. The approaches and preventive plans of several schools are compared. This applies mainly to higher grades of elementary schools. The aim of this thesis is to find out how individual schools implement the program, especially in the context of addictive behavior as one of the forms of risky behavior. The thesis is structured into two basic parts, namely the theoretical part and the practical part. The theoretical part introduces the current terminology. These include risk behavior, risk prevention, school prevention and, last but not least, the area of addictive behavior, which is devoted to the last chapter. The practical part describes the research carried out. The research was carried out in two steps, first of all the primary prevention programs of selected schools were analyzed and conversations with school prevention methods were then conducted. The output of the thesis is a comparison of the implementation of primary prevention programs of selected schools and subsequent recommendations and tips for effective preventive activities. Key words: Risky behaviour, prevention, primary prevention, school program methodologist, addiction, drugs, alcohol, smoking
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce Bc. Lenka Homolová 648 kB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce Bc. Lenka Homolová 119 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky Bc. Lenka Homolová 59 kB
Stáhnout Posudek vedoucího PaedDr. Eva Marádová, CSc. 129 kB
Stáhnout Posudek oponenta Mgr. Marie Komorná 438 kB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby doc. PaedDr. Eva Šotolová, Ph.D. 154 kB