velikost textu

Problematický žák z pohledu učitele

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Problematický žák z pohledu učitele
Název v angličtině:
Problematic pupil from the teacher´s perspective
Typ:
Diplomová práce
Autor:
Bc. Nikola Sodomková
Vedoucí:
PhDr. Mgr. Veronika Pavlas Martanová, Ph.D.
Oponent:
Mgr. Lenka Horková
Id práce:
187442
Fakulta:
Pedagogická fakulta (PedF)
Pracoviště:
Katedra psychologie (41-KPSY)
Program studia:
Psychologie (N7701)
Obor studia:
Psychologie (N PSYCH)
Přidělovaný titul:
Mgr.
Datum obhajoby:
23. 5. 2018
Výsledek obhajoby:
Velmi dobře
Jazyk práce:
Čeština
Klíčová slova:
problematický žák školní poradenství školní metodik prevence
Klíčová slova v angličtině:
problematic pupil school counselling school prevention methodologist
Abstrakt:
Název: Problematický žák z pohledu učitele Autor práce: Bc. et Bc. Nikola Sodomková Vedoucí práce: PhDr. Veronika Pavlas Martanová, Ph.D. Katedra: Psychologie Abstrakt Diplomová práce se věnuje oblasti problematického žáka na základní škole. Hlavním cílem práce je zmapovat, jak vnímají problémového žáka vyučující, konkrétně školní metodici prevence. Teoretická část se v úvodu zabývá problémovým chováním obecně. Následující kapitoly jsou věnovány konkrétně problémovému chování ve škole. Jsou zde zmíněny jeho příčiny, rozdíly mezi žákem s poruchami chování a žákem s problematickým chováním a také vlastnosti problémového dítěte. Třetí kapitola se věnuje rodině problémového žáka a komunikaci mezi školou a rodiči. V další části textu jsou zmíněny některé výzkumy, které se zaměřovaly na vnímání problematických žáků pedagogy, jejich vztah a přístup k nim, včetně podkapitol týkajících se osobnosti pedagoga a syndromu vyhoření. Poslední kapitola je zaměřena na vztahy problematického žáka s vrstevníky. V empirické části práce je představen výzkum, který byl realizován formou polostrukturovaných rozhovorů s celkem pěti školními metodiky prevence. Pro zpracování interview byla použita metoda Zakotvené teorie. V závěru textu jsou prezentovány výsledky výzkumu. Klíčová slova problematický žák, školní poradenství, školní metodik prevence
Abstract v angličtině:
Title: Problematic pupil from the teacher´s perspective Author: Bc. et Bc. Nikola Sodomková Supervisor: PhDr. Veronika Pavlas Martanová, Ph.D. Department: Psychology Abstract The diploma thesis deals with problematic pupils in elementary school. The main aim of the thesis is to map out problematic pupil from the teacher´s perspectvie, specifically the perspective of school prevention methodologhist. In the theoretical part, it mentions problematic behavior in general. The following chapters deal specifically with problematic behavior at school. There are mentioned its causes, the differences between the pupil with behavioral disorders and the pupil with problematic behavior as well as the characteristics of the problem child. The third chapter deals with the troubled pupil's family and the communication between school and parents. In the next part of the text there are mentioned some researches, which focused on the perception of the problematic pupils from the teachers point of view, their relationship and their approach, including the personality of pedagogue and burnout syndrome sub-chapters. The last chapter focuses on relations between the problem pupil and peers. In the empirical part of the thesis is presented a research that was realized in the form of semi-structured interviews with five school prevention methodologist. The grouded theory method was used to process the interview. In conclusion, the results of the research are presented. Keywords problematic pupil, school counselling, school prevention methodologist
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce Bc. Nikola Sodomková 1.23 MB
Stáhnout Příloha k práci Bc. Nikola Sodomková 780 kB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce Bc. Nikola Sodomková 321 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky Bc. Nikola Sodomková 237 kB
Stáhnout Posudek vedoucího PhDr. Mgr. Veronika Pavlas Martanová, Ph.D. 536 kB
Stáhnout Posudek oponenta Mgr. Lenka Horková 745 kB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby doc. PhDr. Dobromila Trpišovská, CSc. 152 kB