Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 368)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Problematický žák z pohledu učitele
Název práce v češtině: Problematický žák z pohledu učitele
Název v anglickém jazyce: Problematic pupil from the teacher´s perspective
Klíčová slova: problematický žák školní poradenství školní metodik prevence
Klíčová slova anglicky: problematic pupil school counselling school prevention methodologist
Akademický rok vypsání: 2016/2017
Typ práce: diplomová práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Katedra psychologie (41-KPSY)
Vedoucí / školitel: PhDr. Mgr. Veronika Pavlas Martanová, Ph.D.
Řešitel: skrytý - zadáno vedoucím/školitelem
Datum přihlášení: 30.12.2016
Datum zadání: 30.12.2016
Datum a čas obhajoby: 23.05.2018 09:00
Datum odevzdání elektronické podoby:18.04.2018
Datum proběhlé obhajoby: 23.05.2018
Předmět: Obhajoba diplomové práce (OSZD005)
Oponenti: Mgr. Lenka Timurová, Ph.D.
 
 
 
Zásady pro vypracování
Práce bude vypracována dle pravidel Pedagogické fakulty Univerzity Karlovy v Praze.
Bude vypracována samostatně a bude poctivě citovat všechny použité zdroje dle citační normy.
Kvalitativní výzkum bude realizován na principu zakotvené teorie.
V rozhovorech, zpracování i prezentaci práce budou respektovány etické normy výzkumné práce.
Seznam odborné literatury
• JEFFREY P. BAKKEN, FESTUS E. OBIAKOR a ANTHONY F. ROTATORI. Behavioral disorders: identification, assessment, and instruction of students with EBD. Bingley, UK: Emerald, 2012. ISBN 9781780525044.
• GEISSLEROVÁ, Eli. Mít přehled: průvodce informačními a poradenskými službami pro mládež v ČR. Praha: Národní institut dětí a mládeže Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy, 2012. ISBN 978-80-87449-02-8.
• JEDLIČKA, Richard. Poruchy socializace u dětí a dospívajících: prevence životních selhání a krizová intervence. Praha: Grada, 2015. Psyché (Grada). ISBN 978-80-247-5447-5.
• JUCOVIČOVÁ, Drahomíra a Hana ŽÁČKOVÁ. Neklidné a nesoustředěné dítě ve škole a v rodině: základní projevy ADHD, zásady výchovného vedení, působení relaxačních technik, dospívání hyperaktivních dětí. Praha: Grada, 2010. Pedagogika (Grada). ISBN 978-80-247-2697-7.
• KNOTOVÁ, Dana. Školní poradenství. Praha: Grada, 2014. Pedagogika (Grada). ISBN 978-80-247-4502-2.
• MERTIN, Václav a Lenka KREJČOVÁ. Výchovné poradenství. 2., přeprac. vyd. Praha: Wolters Kluwer Česká republika, 2013. ISBN 978-80-7478-356-2.
• MERTIN, Václav a Lenka KREJČOVÁ. Problémy s chováním ve škole - jak na ně: individuální výchovný plán. Praha: Wolters Kluwer Česká republika, 2013. ISBN 978-80-7478-026-4.
Předběžná náplň práce
Práce se skládá ze dvou formálních částí – teoretické a empirické. V teoretické části práce je za použití odborné literatury představeno téma týkající se problematického žáka obecně. Věnuje se poruchám chování a druhům rizikového chování. Empirická část práce se zaměřuje vnímání problematického žáka školními metodiky prevence. Metodou kvalitativního výzkumu je rozhovor.
Předběžná náplň práce v anglickém jazyce
Diploma thesis consist of two formal parts – theoretical part and empirical part. In the theoretical part is presented the topic relate to problematic pupil in general. It deals with behavioral disorders and kinds of risk behavior. Empirical part of the thesis focuses on the perception of problematic pupil from the school prevention methodologist´s perspective. In this qualitative research is used interview as the research method.
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK