velikost textu

Rétorika utrpení v žalmech

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Rétorika utrpení v žalmech
Název v angličtině:
The Rhetorics of Suffering in Psalms
Typ:
Bakalářská práce
Autor:
Bc. Roman Jonczy
Vedoucí:
doc. Petr Sláma, Th.D.
Oponent:
Mikuláš Vymětal
Id práce:
186363
Fakulta:
Evangelická teologická fakulta (ETF)
Pracoviště:
Katedra Starého zákona (27-SZ)
Program studia:
Teologie (B6141)
Obor studia:
Teologie křesťanských tradic (TKT)
Přidělovaný titul:
Bc.
Datum obhajoby:
18. 6. 2019
Výsledek obhajoby:
Velmi dobře (C)
Jazyk práce:
Čeština
Klíčová slova:
žalmy, utrpení, rétorika, interpretace Bible
Klíčová slova v angličtině:
Psalms, Suffering, Rhetorics,interpretation of the Bible
Abstrakt:
Abstrakt Žalmy fascinovaly mnohé po dlouhá staletí. Jedná se o modlitby Izraelského národa, hojně využívané i v křesťanství. Žalmy jsou nejen zdrojem mnoha inspirací, ale především koncentrovanou zkušeností těch, jež označují sami sebe za Hospodinovy vyznavače. Tato koncentrovaná životní zkušenost předkládá mnohé šokující výpovědi o vztahu člověka a Boha, zvláště pokud člověk prožívá utrpení a Bůh se stává tím jediným opravdovým zdrojem záchrany člověka ocitajícího se v hraniční situaci. Tento člověk se ve své řeči vztahuje k tomuto zdroji a přednáší své prosby a svá volání. Tato práce se snaží zkoumat a přiblížit mechanismus řeči žalmisty, jenž se ve své krizi obrací na toho, o kom věří, že jej z této situace vysvobodí. K mapování tohoto mechanismu přispěli neobyčejnými vhledy teologové Walter Brueggeman a Claus Westrmann, z nichž čerpá i autor této práce. V této práci sleduji fáze stížnosti a chvály, jež se každá samostatně skládá z jednotlivých kroků: oslovení, stížnost, prosba, motivace, prokletí, ale také jistota vyslyšení, slib a chvála. Klíčová slova Bruggemann, Westrmann, žalmy, žalmista, starý zákon, krize, utrpení, modlitba, stížnost, prosba, motivace, prokletí, chvála, Bůh, jistota vyslyšení, slib
Abstract v angličtině:
Summary Psalms have fascinated many for centuries. They are the prayers of the people of Israel, widely used in Christianity as well. The psalms are not only a source of inspiration but above all the concentrated experience of those, who call themselves Jehovah's worshipers. The concentrated experience of life presents many shocking testimonie about the relationship between man and God, especially if one is experiencing suffering and God becomes the only true source of salvation to a man facing a hopeless situation. The person refers to this source in his speech, and he recites his requests and his calls. This thesis attempts to examine and approach the mechanism of the speech of the Psalmist, who, in his crisis, reverts to the fact that he believes God will free him from this situation. The theologians Walter Brueggeman and Claus Westrmann contributed to the mapping of this mechanism by extraordinary insights, from which the author of this work also draws. In this thesis I describe the phases of complaints and praises, each of which consists of individual steps: addressing, complaining, pleading, motivation, cursing but also assurance of hearing, promise and praise. Keywords Bruggemann, Westrmann, psalm, psalmist, old testament,crisis, suffering, prayer, complaint, plea, motivation, curse, praise, God, assurance of hearing, promise
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce Bc. Roman Jonczy 1.05 MB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce Bc. Roman Jonczy 190 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky Bc. Roman Jonczy 91 kB
Stáhnout Posudek vedoucího doc. Petr Sláma, Th.D. 63 kB
Stáhnout Posudek oponenta Mikuláš Vymětal 152 kB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby Doc. Ivana Noble, PhD. 152 kB