velikost textu

Inkluze osob se zdravotním postižením do projektů české zahraniční rozvojové spolupráce

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Inkluze osob se zdravotním postižením do projektů české zahraniční rozvojové spolupráce
Název v angličtině:
Inclusion of persons with disabilities into projects of Czech development cooperation
Typ:
Diplomová práce
Autor:
Mgr. Nela Janušová
Vedoucí:
RNDr. Josef Novotný, Ph.D.
Oponent:
Mgr. Daniela Komanická
Id práce:
186283
Fakulta:
Přírodovědecká fakulta (PřF)
Pracoviště:
Katedra sociální geografie a region. rozvoje (31-340)
Program studia:
Geografie (N1301)
Obor studia:
Globální migrační a rozvojová studia (NGMRS)
Přidělovaný titul:
Mgr.
Datum obhajoby:
22. 5. 2018
Výsledek obhajoby:
Velmi dobře
Jazyk práce:
Čeština
Abstrakt:
Abstrakt Tato práce se věnuje problematice inkluze osob se zdravotním postižením v projektech rozvojové spolupráce. Práce v první části zdůvodňuje význam tématu a na základě rozboru existující literatury a dalších materiálů diskutuje koncepty a přístupy k problematice inkluze zdravotně postižených, která je též jedním z deklarovaných průřezových principů rozvojové spolupráce. Cílem empirické části bylo zjistit, zda a jak české neziskové organizace zohledňují osoby s postižením ve svých projektech. Empirická část využívá kvalitativní metody vyhodnocení jedenácti polostrukturovaných rozhovorů se zaměstnanci vybraných neziskových organizací. Pro vhled na problematiku i z jiného sektoru proběhla také analýza koncepčních dokumentů a krátké rozhovory se zástupci Ministerstva zahraničních věcí a České rozvojové agentury. Dosažená zjištění naznačují, že inkluzivní přístup není uplatňován univerzálně, ale že závisí na povaze projektu i organizace. Menší organizace buď neřeší osoby se zdravotním postižením vůbec, anebo fungují plně inkluzivně a zohledňují je i v projektech, jejichž primární cíl je jiný. Větší organizace se musí sektorově více specifikovat. Sice nikoho nevylučují z účasti na projektech, ale speciální podporu osobám se zdravotním postižením, pokud se na ně projekt přímo nezaměřuje, neposkytují. Klíčová slova: zdravotní postižení, sociální inkluze, neziskové organizace, česká zahraniční rozvojová spolupráce
Abstract v angličtině:
Abstract This thesis deals with the issue of inclusion of persons with disabilities in development cooperation projects. The first part of this thesis justifies the importance of the chosen topic. Based on the sources available and their analyses, the thesis discusses concepts and approaches to the issue of inclusion of disabled people, which is also one of the declared cross-cutting principles of development cooperation. The objective of the empirical part was to find out whether and to what extent Czech non-profit organizations take into account disabled people in their projects. The empirical part uses qualitative methods of evaluation of eleven semi- structured interviews with employees of selected non-profit organizations. Also, the methods of conceptual analysis and short interviews with representatives of the Ministry of Foreign Affairs and the Czech Development Agency were used. The data gained imply that an inclusive approach is not applied universally, but depends on the project type or the organization. Smaller organizations either do not pay attention to the needs of persons with disabilities at all, or on the other hand, they work fully inclusively and take them into account even in projects where the primary goal is different. Larger organizations have a wide range of applications. They do not exclude anyone from participating in projects, but they do not provide a special support for persons with disabilities if they are not directly targeted in the project Key words: disability, social inclusion, nonprofit organizations, czech development cooperation
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce Mgr. Nela Janušová 2.17 MB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce Mgr. Nela Janušová 199 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky Mgr. Nela Janušová 176 kB
Stáhnout Posudek vedoucího RNDr. Josef Novotný, Ph.D. 1.89 MB
Stáhnout Posudek oponenta Mgr. Daniela Komanická 70 kB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby doc. RNDr. Zdeněk Čermák, CSc. 152 kB
Stáhnout Errata Mgr. Nela Janušová 184 kB