text size

Komplexy derivátů 1,4,7-triazacyklononanu

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Title:
Komplexy derivátů 1,4,7-triazacyklononanu
Titile (in english):
Complexes of 1,4,7-triazacyclononane derivatives
Type:
Diploma thesis
Author:
Bc. Jan Kubinec
Supervisor:
doc. RNDr. Vojtěch Kubíček, Ph.D.
Opponent:
doc. RNDr. Pavel Vojtíšek, CSc.
Thesis Id:
184991
Faculty:
Faculty of Science (PřF)
Department:
Department of Inorganic Chemistry (31-240)
Study programm:
Clinical and Toxicological Analysis (N1413)
Study branch:
Clinical and Toxicological Analysis (NKATA)
Degree granted:
Mgr.
Defence date:
27/05/2019
Defence result:
Excellent
Language:
Czech
Keywords (in czech):
makrocyklické komplexy, termodynamická stabilita, formační kinetika, radiofarmaka
Keywords:
macrocyclic complexes, thermodynamic stability, formation kinetics, radiopharmaceuticals
Abstract (in czech):
Abstrakt Tato práce se zaměřuje na přípravu monoamidu makrocyklu H3NOTA, který byl připraven několika krokovou syntézou. Ligand byl charakterizován pomocí NMR, MS a rentgenové difrakční analýzy. Potenciometricky bylo studováno acidobazické chování ligandu. Byly stanoveny čtyři protonizační konstanty pKa , které jsou nižší než hodnoty protonizačních konstant ligandu H3NOTA. Potenciometricky byly zkoumány i koordinační vlastnosti s ionty vybraných přechodných kovů, ionty biologického zájmu a lithnými ionty. Konstanty stability komplexů ukazují, že monoethyl amidický derivát H3NOTA tvoří méně stabilní komplexy než diethylamidický derivát. Konstanty stability pro komplexy s derivatizovanými ligandy jsou 71Ga nižší než pro komplexy s H3NOTA. Pomocí NMR byla zkoumána kinetika komplexace Ga3+ při různých pH a byly stanoveny rychlostní konstanty a poločasy komplexace. Poločasy komplexace jsou při pH = 1 pro oba ligandy nižší než pro ligand H3NOTA. Klíčová slova: makrocyklické komplexy, termodynamická stabilita, formační kinetika, radiofarmaka
Abstract:
Abstract The aim of this thesis was to prepare monoamide of macrocycle H3NOTA, which was prepared by multiple step synthesis. Ligand was characterized by NMR, MS and X-ray difraction analysis. Acid-base properties were studied by potentiometric titrations. Four protonation constants pKa`s were found and these protonation constants are lower than pKa`s of H3NOTA. Coordination properties with selected metal ions from the first row of transition metal, metal ions of biological interest and with lithium ions were investigated by potentiometric titration. Stability constants show that monoethylamide derivative of macrocycle H3NOTA forms complexes with lower stability than diethylamide derivative of macrocycle H3NOTA. Stability constants for complexes which contains amide group are lower than for H3NOTA complexes. Kinetics of Ga3+ complexation was investigated at different pH by 71Ga NMR. The rate constants of and half-lives of complexation were determined at pH = 1. The rate constant was higher and the half-life of complexation was shorter than for H3NOTA ligand. Key words: macrocyclic complexes, thermodynamic stability, formation kinetics, radiopharmaceutical
Documents
Download Document Author Type File size
Download Text of the thesis Bc. Jan Kubinec 3.23 MB
Download Abstract in czech Bc. Jan Kubinec 55 kB
Download Abstract in english Bc. Jan Kubinec 44 kB
Download Supervisor's review doc. RNDr. Vojtěch Kubíček, Ph.D. 1.01 MB
Download Opponent's review doc. RNDr. Pavel Vojtíšek, CSc. 714 kB
Download Defence's report doc. RNDr. Zuzana Bosáková, CSc. 153 kB