velikost textu

Фразеологизмы в политическом дискурсе (на материале публичных выступлений политиков в России и Чехии)

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Фразеологизмы в политическом дискурсе (на материале публичных выступлений политиков в России и Чехии)
Název v češtině:
FRAZÉMY V POLITICKÉM DISKURZU (NA ZÁKLADĚ VEŘEJNÝCH PROJEVŮ POLITIKŮ V RUSKU A ČESKÉ REPUBLICE)
Název v angličtině:
PHRASEOLOGISMS IN POLITICAL DISCOURSE (BASED ON PUBLIC SPEECHES OF POLITICIANS IN RUSSIA AND CZECHIA)
Typ:
Disertační práce
Autor:
Mgr. Ekaterina Rycheva, Ph.D.
Školitel:
PhDr. Mgr. Natalie Rajnochová, Ph.D.
Oponenti:
Valerij Mokienko, DrSc.
doc. Ludmila Stěpanova, CSc.
Id práce:
182164
Fakulta:
Filozofická fakulta (FF)
Pracoviště:
Ústav východoevropských studií (21-UVES)
Program studia:
Filologie (P7310)
Obor studia:
Slovanské filologie (XSLE)
Přidělovaný titul:
Ph.D.
Datum obhajoby:
19. 12. 2019
Výsledek obhajoby:
Prospěl/a
Jazyk práce:
Ruština
Klíčová slova:
frazeologie|frazeologismus|diskurz|politický diskurz|politická lingvistika|kognitivní lingvistika|image politika|jazykový obraz politika
Klíčová slova v angličtině:
phraseology|phraseologism|discourse|political discourse|political linguistics|cognitive linguistics|image of a politician|speech portrait of a politician
Abstrakt:
Abstrakt: Předkládaná disertační práce je věnována analýze frazeologických jednotek používaných v současném politickém diskurzu v Rusku a České republice. Popisuje funkce frazémů objevujících se v politickém diskurzu, které slouží jako prostředek ke zvýšení expresivity projevu, navázání kontaktu s publikem a jako prostředek nepřímého ovlivňování komunikačního partnera. Rovněž se zabývá analýzou kognitivních a pragmatických aspektů užití frazémů a metajazykových komentářů vyskytujících se v projevech politiků v porovnávacím pohledu. Práce popisuje specifika užití frazeologických jednotek podílejících se na vytváření jazykového obrazu politika. Klíčová slova: frazeologie, frazeologismus, diskurz, politický diskurz, politická lingvistika, kognitivní lingvistika, image politika, jazykový obraz politika.
Abstract v angličtině:
Abstract: In the dissertation the author presents the analysis of the use of phraseological units in modern political discourse in Russia and the Czech Republic. The author shows that phraseology can be a tool for increasing the expressiveness of a speech, for contacting and influencing the audience in the political discourse. The analysis of cognitive and pragmatic specifics of idioms and metalanguage commentaries in the speech of politicians in a comparative aspect is carried out. As a result the author showes the specifics of the use of phraseological units in describing the speech image of a politician. Key words: phraseology, phraseologism, discourse, political discourse, political linguistics, cognitive linguistics, image of a politician, speech portrait of a politician.
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce Mgr. Ekaterina Rycheva, Ph.D. 1.21 MB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce Mgr. Ekaterina Rycheva, Ph.D. 90 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky Mgr. Ekaterina Rycheva, Ph.D. 77 kB
Stáhnout Autoreferát / teze disertační práce Mgr. Ekaterina Rycheva, Ph.D. 316 kB
Stáhnout Posudek vedoucího PhDr. Mgr. Natalie Rajnochová, Ph.D. 88 kB
Stáhnout Posudek oponenta Valerij Mokienko, DrSc. 2.95 MB
Stáhnout Posudek oponenta doc. Ludmila Stěpanova, CSc. 439 kB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby 289 kB