velikost textu

Biodegradabilní pevné disperze k aplikaci na sliznice

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Biodegradabilní pevné disperze k aplikaci na sliznice
Název v angličtině:
Biodegradable solid dispersion for application to mucous membranes
Typ:
Rigorózní práce
Autor:
Mgr. Gabriela Rychterová
Vedoucí:
PharmDr. Eva Šnejdrová, Ph.D.
Oponent:
Doc.RNDr. Milan Dittrich, CSc.
Id práce:
181798
Fakulta:
Farmaceutická fakulta v Hradci Králové (FaF)
Pracoviště:
Katedra farmaceutické technologie (16-16210)
Program studia:
Farmacie (M5206)
Obor studia:
Farmacie (FAR)
Přidělovaný titul:
PharmDr.
Datum obhajoby:
9. 5. 2019
Výsledek obhajoby:
Prospěl/a
Jazyk práce:
Čeština
Klíčová slova:
Větvené polyestery, pevné disperze, liberace, plastifikátory, kyselina salicylová.
Klíčová slova v angličtině:
Branched polyesters, solid dispersion, dissolution, plasticizers, salicylic acid.
Abstrakt:
1. ABSTRAKT UNIVERZITA KARLOVA Farmaceutická fakulta v Hradci Králové Katedra farmaceutické technologie Jméno a příjmení: Mgr. Gabriela Janáková Název rigorózní práce: Biodegradabilní pevné disperze k aplikaci na sliznice Konzultant: PharmDr. Eva Šnejdrová, Ph.D. Cílem této práce bylo formulovat pevné disperze určené k aplikaci na sliznice a pokožku ve formě tenkého filmu a studovat jejich disoluční vlastnosti. Pevné disperze byly tvořeny biodegradabilními kopolymery kyseliny mléčné a glykolové, větvenými na pentaerythriolu v koncentraci 3% (3P) nebo 5% (5P). Byly připraveny metodou tavení s přídavkem ethyl- salicylátu (ES) ve funkci proléčiva a plastifikátoru a s případnou inkorporací kyseliny salicylové. Jako disoluční médium byl použit fosfátový pufr pH 7,4. Teoretická část je zaměřena na biodegradabilní polymery a na pevné disperze. Rychlejší průběh liberace salicylátu byl pozorován u polyesteru s vyšší molární hmotnost, vyšším stupněm větvení a vyšší teplotu skelného přechodu. Vyšší obsah ethyl-salicylátu zpomalil liberaci salicylátu. Po inkorporaci 5 % kyseliny salicylové do polymeru plastifikovaného ethyl-salicylátem nedošlo k předpokládanému prodloužení liberce salicylátu. Pro prodlouženou liberaci salicylátu se jeví jako nejvhodnější pevné disperze připravené metodou tavení, tvořené polyesterem větveným 5 % pentaerythritolu, které obsahují 50 % ethyl-salicylátu. Klíčová slova: Větvené polyestery, pevné disperze, disoluce, plastifikátory, ethyl-salicylát, kyselina salicylová.
Abstract v angličtině:
1. ABSTRAKT CHARLES UNIVERSITY Faculty of Pharmacy in Hradec Králové Department of Pharmaceutical Technology Name of the student: Mgr. Gabriela Janáková Title of diploma thesis: Biodegradable solid dispersion for application to mucous membranes Consultant: PharmDr. Eva Šnejdrová, Ph.D. The aim of this work was to formulate solid dispersions for application to the mucosa and the skin in the form of a thin film and to study their dissolution properties. Solid dispersions were comprised of biodegradable copolymers of lactic acid and glycolic branched using 3% (3P) or 5% (5P) of pentaerythriol. They were prepared by a melting method with the addition of ethyl salicylate (ES) as a prodrug and plasticizer and optionally incorporating salicylic acid. As a dissolution medium phosphate buffer pH 7.4 was used. The theoretical part focuses on biodegradable polymers and solid dispersions. A faster course of salicylate release was observed in case of the polyester with higher molecular weight, higher branching ratio, and higher glass transition temperature. Higher content of ethyl salicylate slowed down salicylate release. After the incorporation of 5% salicylic acid into the polyester plasticized by ethyl salicylate, there was no expected elongation of salicylate release. The solid dispersion based on polyester branched with 5% of pentaerythritol comprising 50% ethyl salicylate and 5 % of salicylic seem to be most suitable for prolonged release of salicylate. Key words: Branched polyesters, solid dispersions, dissolution, plasticizers, ethyl salicylate, salicylic acid.
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce Mgr. Gabriela Rychterová 2.09 MB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce Mgr. Gabriela Rychterová 95 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky Mgr. Gabriela Rychterová 66 kB
Stáhnout Posudek oponenta Doc.RNDr. Milan Dittrich, CSc. 257 kB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby 276 kB