velikost textu

Realizace tělesné přípravy u příslušníků vybraných jednotek AČR

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Realizace tělesné přípravy u příslušníků vybraných jednotek AČR
Název v angličtině:
Implementation of physical training in selected units of the Army of the Czech Republic
Typ:
Diplomová práce
Autor:
Bc. Karel Rozsypal
Vedoucí:
Mgr. Dan Thiel
Oponent:
Mgr. Eva Prokešová
Id práce:
181258
Fakulta:
Fakulta tělesné výchovy a sportu (FTVS)
Pracoviště:
Vojenská tělovýchova (51-600700)
Program studia:
Tělesná výchova a sport (N7401)
Obor studia:
Tělesná výchova a sport (TVS)
Přidělovaný titul:
Mgr.
Datum obhajoby:
18. 1. 2019
Výsledek obhajoby:
Velmi dobře
Jazyk práce:
Čeština
Klíčová slova:
Základní tělesná příprava, speciální tělesná příprava, AČR, výroční přezkoušení.
Klíčová slova v angličtině:
Basic Physical Preparation, Special Physical Training, Army of the Czech Republic, Annual Examination.
Abstrakt:
Abstrakt Název práce Realizace tělesné přípravy u příslušníků vybraných jednotek AČR. Cíl práce Cílem práce je zjistit aktuální stav realizace tělesné přípravy u vojáků armády České republiky. Metody Dotazníkového šetření se zúčastnilo 114 příslušníků vybraných jednotek AČR. Výstupem dotazníku bylo zjištění aktuálního stavu tělesné přípravy u vojáků AČR. Jednotky byly vybrány na základě prostého náhodného výběru. Pro vyhodnocení dotazníků byly sečteny stejné odpovědi, které byly posléze vloženy do grafů kruhových i sloupcových a vyjádřeny procentuálně. Pomocí statistiky byly zodpovězeny výzkumné hypotézy, které se týkaly tří vybraných výzkumných otázek. Statistika byla prováděna pomocí jednovýběrového Wilcoxonova testu, u kterého platí, že: pokud je p-hodnota nižší než 0,05, je alternativní hypotéza potvrzena s rizikem omylu maximálně 5 %; pokud je p-hodnota vyšší než 0,05, a nulová hypotéza potvrzena. Skutečný stav bude porovnán s předpokládaným stavem dle NVMO 12/2011. Výsledky První výzkumná otázka byla zodpovězena pomocí dvou hypotéz. Na 1H byla na hladině významnosti 0,05 prokázána závislost frekvence základní tělesné přípravy na útvaru, k němuž voják patří. U 2H byla na hladině významnosti 0,05 prokázána závislost druhu sportovní aktivity na útvaru. Druhá výzkumná otázka byla zodpovězena 3H. Na hladině významnosti 0,05 bylo prokázáno, že nesplňuje NVMO 12/2011 (4 hodiny týdně). Třetí výzkumná otázka byla zodpovězena 4H. Na hladině významnosti 0,05 nebylo prokázáno, že se frekvence přípravy liší v závislosti na typu útvaru. Klíčová slova Základní tělesná příprava, speciální tělesná příprava, AČR, výroční přezkoušení.
Abstract v angličtině:
Abstract Title Realization of physical training for members of selected Army Czech Republic units. Objective The aim of the thesis is to find out the current state of realization of physical training for soldiers of the Army of the Czech Republic. Methods The questionnaire survey was attended by 114 members of selected ACR units. The output of the questionnaire was to find out the current state of physical training for ACR soldiers. Units were selected based on a simple random selection. For the evaluation of the questionnaires, the same answers were added, which were then inserted into the round and column graphs and expressed as a percentage. The statistical hypotheses on three selected research questions were answered using statistics. The statistics were performed using a Wilcoxon single-pass test, where: if the p-value is less than 0.05, the alternative hypothesis is confirmed at a risk of error of no more than 5%; if the p-value is greater than 0.05, and the zero hypothesis is confirmed. The actual status will be compared with the assumed status according to NVMO 12/2011. Results The first research question was answered using two hypotheses. For 1H, at the significance level of 0.05, the dependence of the frequency of the basic body preparation on the body to which the soldier belongs is proved. At 2H, at the significance level of 0.05, the dependence of the type of sport activity on the department was demonstrated. The second research question was answered by 3H. At the materiality level of 0.05, it was shown that it does not meet NVMO 12/2011 (4 hours a week). The third question was answered by 4H. At a significance level of 0.05, it has not been shown that the frequency of preparation differs depending on the type of the unit. Keywords Basic Physical Preparation, Special Physical Training, Army of the Czech Republic, Annual Examination.
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce Bc. Karel Rozsypal 1.27 MB
Stáhnout Příloha k práci Bc. Karel Rozsypal 295 kB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce Bc. Karel Rozsypal 100 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky Bc. Karel Rozsypal 97 kB
Stáhnout Posudek vedoucího Mgr. Dan Thiel 225 kB
Stáhnout Posudek oponenta Mgr. Eva Prokešová 177 kB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby PaedDr. Lubomír Přívětivý, CSc. 152 kB