velikost textu

Víra a křesťanská výchova jako východiska při hledání osobní identity a životní cesty mladých

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Víra a křesťanská výchova jako východiska při hledání osobní identity a životní cesty mladých
Název v angličtině:
Faith and Christian education as a starting point of young people seeking personal Identity and life journey
Typ:
Diplomová práce
Autor:
Bc. Blanka Kavanová
Vedoucí:
Mgr. Vojtěch Mašek, Ph.D.
Oponent:
ThLic. Petr Štica, Th.D.
Id práce:
180954
Fakulta:
Katolická teologická fakulta (KTF)
Pracoviště:
Katedra teologické etiky a spirituální teologie (do 2018) (26-KTE)
Program studia:
Humanitní studia (N6107)
Obor studia:
Aplikovaná etika (MAE)
Přidělovaný titul:
Mgr.
Datum obhajoby:
14. 1. 2019
Výsledek obhajoby:
Dobře
Jazyk práce:
Čeština
Klíčová slova:
křesťanská výchova, identita mladých, křesťanská identita, kázeň, předurčení, mravní výchova, ctnost
Klíčová slova v angličtině:
Christian education, youth identity, Christian identity, discipline, preordination, moral education, virtue
Abstrakt:
KAVANOVÁ, Blanka. Víra a křesťanská výchova jako východiska při hledání osobní identity a životní cesty mladých. Praha, 2018. Diplomová práce. Univerzita Karlova, Katolická teologická fakulta, katedra teologické etiky a spirituální teologie. ANOTACE Klíčová slova: křesťanská výchova, identita mladých, křesťanská identita, kázeň, předurčení, žitá víra, mravní výchova Diplomová práce se zabývá tím, jak křesťanská výchova, poskytovaná zejména v rodině, může mladým pomoci při budování vlastní identity. V první kapitole se soustředí na teoretická východiska. Nastiňuje situaci výchovy jako místa sekání svobody a autonomie vychovatele a vychovávaného a ukazuje na faktory, které se podílí na budoucí podobě identity mladých. V dalších kapitolách popisuje roli rodičů jako primárních vychovatelů, roli mladých samotných jako tvůrců vlastní identity a překážky a obtíže výchovy. Práce ukazuje, jak mohou křesťanské hodnoty uplatňované ve výchově a žité v rodině dětem pomoci při utváření smysluplného směřování vlastního života a vlastní identity. Zároveň bere v potaz svobodu a v procesu výchovy rostoucí autonomii vychovávaného, který je vždy aktivním partnerem vychovávajícího. Práce navrhuje konkrétní oblasti výchovy, na které by se rodiče měli zaměřit, pokud usilují o vybudování pevného základu pro víru svých dětí. Pro zdar výchovy i budoucího života dětí je velmi důležitý také vzor rodičů a opravdovost jejich křesťanského života, dále výchova ke kázni, k vědomí vlastního poslání v rámci Božího plánu, k samostatnému myšlení a odpovědnému rozhodování.
Abstract v angličtině:
KAVANOVÁ, Blanka. Faith and Christian Education as a Basis of the Youth´s searching for Personal Identity and Life Journey. Prague, 2018. Diploma work. Charles University, Catholic Theological Faculty, Department of Theological Ethics and Spiritual Theology. ABSTRACT Key words: Christian education, the youth´s identity, Christian identity, discipline, preordination, practised faith, moral education The diploma is concerned with the relation between Christian education provided mainly in the family and the youth´s identity construction. The first chapter of the work is focused on the theoretical bases. It outlines the situation of education as a space of meeting of freedom and autonomy of the educator and the child/teenager and shows the factors influencing the future form of the youth´s identity. The following chapters demonstrate the role of parents as the primary education providers, the role of the youths themselves as the creators of their own identity and the possible obstacles that can make education more complicated. The work shows that Christian values applied in education and practised in the family life can help children in creating their own meaningful life oreintation and identity. In the process of education, freedom and increasing autonomy of the child and the youth must be taken into account, since the children are always in the role of an active partner of the educator. The work suggest the particular realms of education that parents should focus on if they strive for providing their children with a solid ground for their faith. Other aspects important for the success of education as well as the future life of the children are the role model of their parents and the truthfulness of their Christian life, guidance to discipline, the knowledge of their own special place in God´s plan and the ability of critical thinking and responsible decision-making.
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce Bc. Blanka Kavanová 761 kB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce Bc. Blanka Kavanová 70 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky Bc. Blanka Kavanová 65 kB
Stáhnout Posudek vedoucího Mgr. Vojtěch Mašek, Ph.D. 249 kB
Stáhnout Posudek oponenta ThLic. Petr Štica, Th.D. 145 kB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby doc. ThLic. Mgr. Karel Sládek, Th.D. 152 kB