velikost textu

Využití testu Sensory Profile 2 u předčasně narozených dětí z pohledu ergoterapeuta. Podtitul: Vliv prematurity na proces senzorické integrace u dětí ve věku 2 let.

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Využití testu Sensory Profile 2 u předčasně narozených dětí z pohledu ergoterapeuta. Podtitul: Vliv prematurity na proces senzorické integrace u dětí ve věku 2 let.
Název v angličtině:
Applying Sensory Profile 2 Test with Premature Children from the occupational therapist´s point of view. Subtitle: The influence of premature birth on sensory integration processing of 2 year old children.
Typ:
Diplomová práce
Autor:
Bc. Barbora Ředinová
Vedoucí:
Mgr. Eliška Haškovcová
Oponent:
Bc. Olga Nováková
Id práce:
179800
Fakulta:
1. lékařská fakulta (1.LF)
Pracoviště:
Klinika rehabilitačního lékařství 1. LF UK a VFN v Praze (11-00640)
Program studia:
Specializace ve zdravotnictví (N5345)
Obor studia:
Ergoterapie (NBER)
Přidělovaný titul:
Mgr.
Datum obhajoby:
23. 1. 2019
Výsledek obhajoby:
Výborně
Jazyk práce:
Čeština
Klíčová slova:
Předčasné narození, Senzorická integrace, Ergoterapie v pediatrii, Standardizované hodnocení, Poruchy senzorického zpracování, Sensory Profil
Klíčová slova v angličtině:
Premature, Sensory Integration, Pediatric Occupational Therapy, Standardized assessment, Sensory Proccesing Disorder, Sensory Profil 2
Abstrakt:
ABSTRAKT Diplomová práce se zaměřuje na problematiku procesu senzorického zpracování u předčasně narozených dětí. Cílem práce je poukázat na důležitou roli ergoterapeuta v péči o děti s perinatální zátěží a to již na neonatologické jednotce . Dalším cílem je vytvoření pracovní verze překladu standardizovaného testu Toddler Sensory Profile 2 (TSP2), jeho použití pro posouzení kvalit senzorického zpracování předčasně narozených dětí a porovnání jejich výsledků s dětmi narozenými v termínu. V teoretické části je pro orientaci v problematice uvedena klasifikace novorozenců, rizika která předčasné narození přináší a role ergoterapeuta v péči o tyto děti. V práci je přiblížen přístup Senzorické integrace a klasifikace poruch senzorického zpracování (SPD). V závěru teoretické části je test Sensory Profile 2 představen, zejména jeho část určená dětem v batolecím věku - TSP2. Praktická část práce je zpracována formou kvantitativního výzkumu. V rámci výzkumu bylo pomocí TSP2 hodnoceno 70 dětí ve věku 2 let, z toho 44 nedonošených a 26 donošených dětí. Soubor nedonošených dětí byl dále rozdělen na 15 lehce nedonošených, 17 těžce nedonošených a 12 extrémně nedonošených dětí. Výsledky neprokázaly statisticky významný rozdíl mezi jednotlivými soubory, nicméně SPD se objevily napříč všemi soubory nedonošených dětí. Z toho lze usoudit, že pro praxi je test přínosný a je možné jej využít pro screening SPD u dětí s perinatální zátěží. Klíčová slova: Předčasné narození, Senzorická integrace, Ergoterapie v pediatrii, Standardizované hodnocení, Poruchy senzorického zpracování, Sensory Profil 2
Abstract v angličtině:
ABSTRACT This diploma thesis deals with the problematics of sensory processing with premature children. The aim of the thesis is to show the important role of an occupational therapist taking care of infants with perinatal risks already at NICU. Another aim of the thesis is to create an unofficial Czech translation of the standardized Toddler Sensory Profile 2 Test and use it to evaluate the quality of sensory processing with premature children and compare the results with those of children born in term. In the theoretical part, the classification of new- borns is described for better understanding and orientation, together with the risks premature birth brings and the role of an occupational therapist taking care of such children. In the thesis, the approach of Sensory Integration and a classification of Sensory Processing Disorders (SPD) are described. At the end of the theoretical part, the Sensory Profile 2 Test is further described, especially its part dedicated to toddlers (TSP2). The practical part is made of a quantitative research. In the research, the total number of 70 two-year-old toddlers were assessed using TSP2, out of which 44 were born premature and 26 in term. The group of premature toddlers was further divided into 15 late preterm, 17 very preterm and 17 extreme preterm children. The results did not show statistically important differences among the respective groups, however, SPD appeared in all groups of premature children. Therefore, the test can be considered beneficial and it is possible to use it for SPD screening of children with perinatal risks. Key words: Premature, Sensory Integration, Pediatric Occupational Therapy, Standardized assessment, Sensory Proccesing Disorder, Sensory Profil 2
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce Bc. Barbora Ředinová 2.8 MB
Stáhnout Příloha k práci Bc. Barbora Ředinová 908 kB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce Bc. Barbora Ředinová 60 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky Bc. Barbora Ředinová 60 kB
Stáhnout Posudek vedoucího Mgr. Eliška Haškovcová 6.6 MB
Stáhnout Posudek oponenta Bc. Olga Nováková 9.08 MB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby doc. Vladimír Rogalewicz, CSc. 750 kB