velikost textu

Představové schéma NÁDOBA v českém znakovém jazyce

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Představové schéma NÁDOBA v českém znakovém jazyce
Název v angličtině:
The CONTAINER image schema in Czech Sign Language
Typ:
Bakalářská práce
Autor:
Karla Pokorná
Vedoucí:
doc. PhDr. Irena Vaňková, CSc., Ph.D.
Oponent:
prof. PhDr. Alena Macurová, CSc.
Id práce:
178047
Fakulta:
Filozofická fakulta (FF)
Pracoviště:
Ústav jazyků a komunikace neslyšících (21-UJKN)
Program studia:
Humanitní vědy (B6145)
Obor studia:
Český jazyk a literatura — Čeština v komunikaci neslyšících (CL CN)
Přidělovaný titul:
Bc.
Datum obhajoby:
31. 1. 2018
Výsledek obhajoby:
Výborně
Jazyk práce:
Čeština
Klíčová slova:
představové schéma|kognitivní lingvistika|tělesnost|pojmová metafora|ikoničnost|zdvojené mapování|český znakový jazyk
Klíčová slova v angličtině:
image schema|cognitive linguistics|embodiment|conceptual metaphore|iconicity|double-mapping|Czech Sign Language
Abstrakt:
Abstrakt Bakalářská práce se v kontextu kognitivní lingvistiky zabývá představovým schématem NÁDOBA (CONTAINER) v českém znakovém jazyce. Po teoretickém úvodu zaměřeném zvláště na konceptuální metafory, představová schémata a v rámci znakových jazyků na metaforicko-ikonické mapování, se práce věnuje základním poznatkům o schématu NÁDOBA a jeho fungování. Ve výzkumné části jsou vymezeny fonologické rysy, na jejichž základě lze ve znacích uplatnění příslušného schématu identifikovat. Představen je následně korpus znaků českého znakového jazyka, v nichž se schéma NÁDOBA realizuje. Analyzované znaky jsou kategorizovány na základě významových oblastí a podle dalších kritérií fonologických struktur.
Abstract v angličtině:
Abstract The bachelor’s thesis focuses on the CONTAINER image schema in Czech Sign Language in the context of cognitive linguistics. After a theoretical introduction focused mainly on conceptual metaphors, image schemas and iconic-metaphorical mapping in sign languages, the thesis engages in basic knowledge about the CONTAINER image schema and its function. The research part begins with determining the phonological features that help to identify the use of image schema in signs. After that the corpus of the signs of Czech Sign Language that use the CONTAINER schema is introduced. The examined signs are categorized based on their semantics fields and also according to the criteria of phonological structure.
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce Karla Pokorná 3.91 MB
Stáhnout Příloha k práci Karla Pokorná 1.24 MB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce Karla Pokorná 184 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky Karla Pokorná 179 kB
Stáhnout Posudek vedoucího doc. PhDr. Irena Vaňková, CSc., Ph.D. 218 kB
Stáhnout Posudek oponenta prof. PhDr. Alena Macurová, CSc. 222 kB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby prof. PhDr. Alena Macurová, CSc. 154 kB