Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 368)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Představové schéma NÁDOBA v českém znakovém jazyce
Název práce v češtině: Představové schéma NÁDOBA v českém znakovém jazyce
Název v anglickém jazyce: The CONTAINER image schema in Czech Sign Language
Klíčová slova: představové schéma|kognitivní lingvistika|tělesnost|pojmová metafora|ikoničnost|zdvojené mapování|český znakový jazyk
Klíčová slova anglicky: image schema|cognitive linguistics|embodiment|conceptual metaphore|iconicity|double-mapping|Czech Sign Language
Akademický rok vypsání: 2015/2016
Typ práce: bakalářská práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Ústav jazyků a komunikace neslyšících (21-UJKN)
Vedoucí / školitel: doc. PhDr. Irena Vaňková, CSc., Ph.D.
Řešitel: skrytý - zadáno a potvrzeno stud. odd.
Datum přihlášení: 03.05.2016
Datum zadání: 20.05.2016
Schválení administrátorem: zatím neschvalováno
Datum potvrzení stud. oddělením: 06.06.2016
Datum a čas obhajoby: 31.01.2018 10:00
Datum odevzdání elektronické podoby:15.12.2017
Datum proběhlé obhajoby: 31.01.2018
Odevzdaná/finalizovaná: odevzdaná studentem a finalizovaná
Oponenti: prof. PhDr. Alena Macurová, CSc.
 
 
 
Zásady pro vypracování
První část bakalářské práce uvede do kontextu zkoumání; vyloží zejm. teorii konceptuálních metafor a představových schémat, a to na základě dosavadních poznatků kognitivní lingvistiky mluvených i znakových jazyků (Lakoff, Johnson, Wilcoxová, Taubová, české práce). Soustředí se při tom na fungování schématu NÁDOBA (CONTAINER). Ve výzkumné části bude představen materiál – tj. vlastní korpus znaků, v nichž se schéma NÁDOBA uplatňuje. Znaky budou získány excerpcí z uzavřeného jazykového materiálu v českém znakovém jazyce. Podle kritérií stanovených v průběhu práce bude provedena kategorizace zkoumaných znaků na základě významových oblastí, případně podle dalších hledisek. Autorka se pokusí také o nalezení fonologických rysů, na jejichž základě lze ve znacích uplatnění příslušného schématu identifikovat.
Seznam odborné literatury
JOHNSON, Mark. The body in the mind: the bodily basis of meaning, imagination, and reason. Chicago: University of Chicago Press, 1990. ISBN 0-226-40318-1.
LAKOFF, George, JOHNSON, Mark. Metafory, kterými žijeme. Vydání druhé. Brno: Host, 2014. Teoretická knihovna. ISBN 978-80-7491-152-1.
MACUROVÁ, Alena, VYSUČEK, Petr. Poznáváme český znakový jazyk VII. Klasifikátorové tvary ruky. Speciální pedagogika. 2005, roč. 15, č. 4, s. 262-275. ISSN 1211-2720.
MOUDRÁ, Anna: Pojmové schéma cesta v českém znakovém jazyce. Diplomová práce pod vedením I. Vaňkové. Praha: Filozofická fakulta Univerzity Karlovy, 2016
ŠŮCHOVÁ, Lucie. Konceptualizace myšlení v českém znakovém jazyce. In Petrů, M., Nagy, M., Faltýnek, D., Plháková, A., Zámečník, L. (eds.). Struny mysli : Kognice 2007. 1. vyd. Ostrava: Montanex, 2009, s. 236 – 245.
ŠŮCHOVÁ, Lucie. Metafora v českém znakovém jazyce. Diplomová práce pod vedením A. Macurové. Praha: Filozofická fakulta Univerzity Karlovy, 2008.
ŠŮCHOVÁ, Lucie. Znakové jazyky a kognitivní lingvistika: problematika konceptuálních metafor. Jazykovědné aktuality, roč. 48, č. 1 a 2, s. 5 – 15.
TAUB, Sarah F. Language from the body: iconicity and metaphor in American Sign Language. 1st. publ. Cambridge: Cambridge University Press, 2001. ISBN 0-521-77062-9.
VAŇKOVÁ, Irena. Nádoba plná řeči: (člověk, řeč a přirozený svět). Vyd. 1. Praha: Karolinum, 2007. Učební texty Univerzity Karlovy v Praze. ISBN 978-80-246-1122-8.
VAŇKOVÁ, Irena – NEBESKÁ, Iva – SAICOVÁ ŘÍMALOVÁ, Lucie – ŠLÉDROVÁ, Jasňa: Co na srdci, to na jazyku. Kapitoly z kognitivní lingvistiky. Praha: Karolinum, 2005.
WILCOX, Phyllis Perrin. Metaphor in American Sign Language. Washington: Gallaudet University Press, 2000. ISBN 1-56368-099-8.
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK