velikost textu

Výpověď z pracovního poměru

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Výpověď z pracovního poměru
Název v angličtině:
Notice of termination of employment relationship
Typ:
Rigorózní práce
Autor:
JUDr. Milan Štosek
Vedoucí:
doc. JUDr. Margerita Vysokajová, CSc.
Oponent:
doc. JUDr. Martin Štefko, Ph.D.
Id práce:
177671
Fakulta:
Právnická fakulta (PF)
Pracoviště:
Katedra pracovního práva a práva sociálního zabezpečení (22-KPP)
Program studia:
Právo a právní věda (M6805)
Obor studia:
Právo (6835)
Přidělovaný titul:
JUDr.
Datum obhajoby:
21. 3. 2019
Výsledek obhajoby:
Prospěl/a
Jazyk práce:
Čeština
Klíčová slova:
pracovní poměr, pracovní právo, skončení pracovního poměru, výpověď z pracovního poměru, výpovědní doba, zaměstnanec, zaměstnavatel
Klíčová slova v angličtině:
employee, employer, employment relationship, labour law, notice of termination of employment relationship, notice period, termination of employment relationship
Abstrakt:
Abstrakt v českém jazyce Výpověď z pracovního poměru Předkládaná rigorózní práce se zabývá výpovědí z pracovního poměru de lege lata a de lege ferenda z hlediska právní úpravy České republiky. Výpověď z pracovního poměru představuje jeden z nejdůležitějších institutů pracovního práva se zásadním dopadem na zaměstnance i zaměstnavatele, a proto by mu měla být věnována náležitá pozornost. Překládaná rigorózní práce se zabývá shrnutím současné právní úpravy výpovědi z pracovního poměru de lege lata a nastiňuje také případné návrhy právní úpravy výpovědi de lege ferenda. Součástí rigorózní práce je také krátký zahraniční exkurz právní úpravy výpovědi vybraných zemí Evropské unie, a to Španělského království a Slovenské republiky. Rigorózní práce je systematicky rozdělena do 13. kapitol, které se podrobněji dále člení. První kapitola je věnována nejdůležitějším mezinárodním dokumentům a dokumentům Evropské unie zabývajícími se právní úpravou skončení pracovního poměru, druhá kapitola se věnuje výkladu pojmu pracovní poměr a stručně charakterizuje jednotlivé druhy skončení pracovního poměru. Těžiště předkládané rigorózní práce představuje třetí a následující kapitoly. Třetí kapitola se zaměřuje na výpověď z pracovního poměru obecně a zabývá se jednotlivými náležitostmi výpovědi z pracovního poměru, čtvrtá kapitola je zaměřena na skončení pracovního poměru výpovědí v souvislosti s rekodifikací soukromého práva. Pátá kapitola se věnuje výpovědi z pracovního poměru z hlediska zaměstnance, šestá kapitola pak výpovědí z hlediska zaměstnavatele, kdy charakterizuje jednotlivé výpovědní důvody. Sedmá kapitola se zabývá výpovědní dobou, osmá kapitola zákazem výpovědi a devátá kapitola hromadným propouštěním. Kapitola desátá charakterizuje pracovněprávní instituty související s výpovědí z pracovního poměru a kapitola jedenáctá je zaměřena na neplatnost výpovědi z pracovního poměru. Předposlední, dvanáctá kapitola této rigorózní práce, je věnována stručnému exkurzu do zahraniční právní úpravy skončení pracovního poměru, a to Španělského království a Slovenské republiky. Poslední, třináctá kapitola, se věnuje zhodnocení stávající právní úpravy výpovědi z pracovního poměru de lege lata a dále se zabývá návrhy de lege ferenda, kde je důraz kladen zejména na otázky související s otázkou liberalizace výpovědi z pracovního poměru. Klíčová slova: pracovní poměr, pracovní právo, skončení pracovního poměru, výpověď z pracovního poměru, výpovědní doba, zaměstnanec, zaměstnavatel.
Abstract v angličtině:
Abstrakt v anglickém jazyce Notice of termination of employment relationship The aim of this thesis is to provide a summary of the legal regulation of notice of employment relationship in the Czech Republic. Notice of employment relationship has a huge impact on both employees and employer and therefore important attention should be paid to it. This thesis not only deals with a summary of the Czech current legal regulation of notice of employment relationship de lege lata but also pays attention to potential problems connected with it and gives some proposals de lege ferenda. Furthermore the final part is dedicated to a short legal overview of the foreign legal regulations of termination of employment relationship in two European countries – the Slovakia Republic and the Spanish Kingdom. The thesis is composed of 13 chapters. The first chapter is dedicated to the most important international and European documents dealing with termination of employment relationship. The second chapter deals with a term of employment relationship, gives its explanation and briefly describes all types of termination of employment relationship as well. The main matter of this thesis is discussed in the third and following chapters. The third chapter is dedicated to notice of employment relationship in general and its substantial requirements, the fourth chapter deals with notice of employment relationship as for an employee. Notice of termination of employment relationship as for an employer and its substantive requirements and valid grounds of notice are dealt in the chapter five. In the following chapters is attention paid to labor law institutes dealing with notice of employment relationship such as notice period, prohibition of notice, collective redundancy, severance pay and invalid termination of employment relationship. Furthermore the chapter twelve is dedicated to a brief overview of foreign legal regulation of notice of employment relationship in two European countries, the Slovakia Republic and the Spanish Kingdom. The final chapter deals with an evaluation of the current Czech legislation de lege lata with an emphasis on potential problems arising out of legal practice. Prospective directions of legal regulation of notice of termination relationship de lege ferenda and possible solutions of some questions in connection with the current legal regulation of notice of employment relationship are submitted as well. Key words: employee, employer, employment relationship, labour law, notice of termination of employment relationship, notice period, termination of employment relationship.
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce JUDr. Milan Štosek 9.98 MB
Stáhnout Příloha k práci JUDr. Milan Štosek 126 kB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce JUDr. Milan Štosek 125 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky JUDr. Milan Štosek 124 kB
Stáhnout Posudek vedoucího doc. JUDr. Margerita Vysokajová, CSc. 216 kB
Stáhnout Posudek oponenta doc. JUDr. Martin Štefko, Ph.D. 250 kB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby 175 kB