velikost textu

Náhrada škody v rámci Vídeňské úmluvy o smlouvách o mezinárodní koupi zboží

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Náhrada škody v rámci Vídeňské úmluvy o smlouvách o mezinárodní koupi zboží
Název v angličtině:
Damages under the United Nations Convention on Contracts for the International Sale of Goods
Typ:
Rigorózní práce
Autor:
JUDr. Veronika Marková
Vedoucí:
JUDr. Mgr. Magdalena Pfeiffer, Ph.D.
Oponent:
JUDr. Bc. Jan Brodec, LL.M., Ph.D.
Id práce:
174132
Fakulta:
Právnická fakulta (PF)
Pracoviště:
Katedra obchodního práva (22-KOBCHP)
Program studia:
Právo a právní věda (M6805)
Obor studia:
Právo (6835)
Přidělovaný titul:
JUDr.
Datum obhajoby:
25. 4. 2018
Výsledek obhajoby:
Prospěl/a
Jazyk práce:
Čeština
Klíčová slova:
Úmluva OSN o smlouvách o mezinárodní koupi zboží, CISG, právo na náhradu škody, ztráta, předvídatelnost, zmírnění škody.
Klíčová slova v angličtině:
United Nations Convention on Contracts for the International Sale of Goods, CISG, right to damages, loss, foreseeability, mitigation of damages.
Abstrakt:
ABSTRAKT Předmětem rigorózní práce je materie náhrady škody v rámci Vídeňské úmluvy. Vídeňskou úmluvu lze označit jako jeden z nejvýznamnějších a nejpoužívanějších nástrojů poskytující jednotný rámec pro mezinárodní smlouvy o koupi zboží. Cílem předkládané rigorózní práce je provést kritickou analýzu ustanoveních dotýkajících se práva na náhradu škody, konfrontovat zavádějící ustanovení, objasnit chybějící či méně detailní úpravu a poskytnout tak ucelený přehled o institutu náhrady škody ve Vídeňské úmluvě s přihlédnutím k jejím stěžejním hodnotám a principům. V první části práce je přiblížen význam Vídeňské úmluvy v obchodně-právním světě a účel práva na náhradu škody, kterým je postavit poškozenou stranu do stejné finanční situace, v jaké by se nacházela, kdyby nedošlo k porušení smlouvy. Část práce se zaobírá také obecnou charakteristikou Zásad UNIDROIT a PECL a jejich významem pro Vídeňskou úmluvu. Výše zmíněné instrumenty poskytují platformu pro interpretaci vágních pojmů Vídeňské úmluvy a pro doplnění a objasnění její chybějící či méně detailní úpravy. V následující kapitole jsou nastíněny jednotlivé předpoklady vzniku odpovědnosti za škodu. Značný prostor je věnován také problematice vymahatelných škod. Důraz je kladen zejména na ušlý zisk v důsledku snížení objemu transakcí, ztráty šance na dosažení lepšího výsledku a poškození dobrého jména. Část této kapitoly je věnována problematice příčinné souvislosti a s tím souvisejících nástrojů právní kauzality. V předposlední kapitole rigorózní práce je přiblížen institut předvídatelnosti, jehož cílem je limitovat náhradu škody co do předvídatelných škod. Jedná se o korektiv, který zohledňuje, že není přirozené ani spravedlivé požadovat po straně porušující smlouvu, aby poškozené straně nahradila škodu, kterou v době uzavření smlouvy jako možný důsledek porušení smlouvy nepředvídala a ani nemohla předpovídat. V předložené práci je analyzován jak subjektivní, tak objektivní test předvídatelnosti. Poslední kapitola pojednává o principu zmírnění škody, jehož základní myšlenkou je, že poškozené straně nebude nahrazena škoda, které ona mohla sama zabránit či ji zmírnit. Účel principu zmírnění škody je zabránit poškozené straně v pasivním pozorování vzniku či nárůstu škody a poté požadovat plnou náhrady škody, včetně té, které mohla zabránit. Povinností poškozené strany je, v souladu s článkem 77 Vídeňské úmluvy, učinit přiměřená opatření ke zmenšení nebo odvrácení škody. Pojem přiměřenost není ve Vídeňské úmluvě definován, a proto je jeho význam v práci objasněn pomocí detailního rozboru judikatury.
Abstract v angličtině:
ABSTRACT The subject of the rigorosum thesis is damages under the United Nations Convention on Contracts for the International Sale of Goods (hereinafter the “CISG”). The CISG can be described as one of the most important and most widely used legislative instruments providing a unified framework for contracts for the international sale of goods. The aim of this thesis is to make a critical analysis of the provisions concerning the right to damages, to confront misleading provisions and to clarify issues not expressly dealt with by the CISG in order to provide a comprehensive overview of the right to damages under the CISG, taking into account its core values and principles. The significance of the CISG in the business world and the purpose of the right to damages are introduced in the first part of the thesis. The CISG is fundamentally influenced by the UNIDROIT Principles1 and PECL2, which help to interpret vague languages found in the provision and to supplement and to clarify the provisions of the to the CISG. The crucial goal of the right to damages, which is to place the aggrieved party in the same position it would have been in economically if the contract had been performed, is embodied in the principle of full compensation. The goal of the subsequent chapter is to describe all requirements for liability and the issues, which are not expressly settled in the legal text. By means of jurisprudence, this text examines that, despite literary gaps, an aggrieved party is entitled to damages for loss of goodwill, loss of chance, and loss of volume. The thesis is further concentrated on the issue of causation and the differences between causation and the rule of foreseeability. The penultimate part of the thesis examines the principle of foreseeability. According to the CISG, damages awarded to the injured party may not exceed the loss which the party in breach foresaw or ought to have foreseen at the time of conclusion of the contract. The presented thesis analyzes both the subjective and the objective test of foreseeability. The last chapter is about the principle of mitigation of damages, whose central idea is that the aggrieved party cannot recover damages with respect to loss which he could have reasonably avoided. The purpose of this principle is to prevent the injured party from passively waiting for the loss to take place and then suing the party in breach for this loss, while such loss could have been avoided by the injured party. According to Article 77, measures to mitigate loss must be reasonable in the circumstances concerned; therefore, the focus of this chapter is also on the principle of reasonabless. 1 Principles of International Commercial Contracts . 2 Principles of European Contract Law.
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce JUDr. Veronika Marková 1.9 MB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce JUDr. Veronika Marková 97 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky JUDr. Veronika Marková 84 kB
Stáhnout Posudek vedoucího JUDr. Mgr. Magdalena Pfeiffer, Ph.D. 1.63 MB
Stáhnout Posudek oponenta JUDr. Bc. Jan Brodec, LL.M., Ph.D. 145 kB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby 184 kB