velikost textu

Demographic transition, population growth, demographic ageing – interrelations and development contexts at the regional level

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Demographic transition, population growth, demographic ageing – interrelations and development contexts at the regional level
Název v češtině:
Demografická revoluce, populační růst a demografické stárnutí - vzájemné vztahy a rozvojové souvislosti na regionální úrovni
Typ:
Disertační práce
Autor:
Cristina Avram, Ph.D.
Školitel:
RNDr. Tomáš Kučera, CSc.
Oponenti:
doc. RNDr. Branislav Bleha, Ph.D.
RNDr. Tomáš Fiala, CSc.
Konzultant:
prof. Ing. Zdeněk Pavlík, DrSc.
Id práce:
172671
Fakulta:
Přírodovědecká fakulta (PřF)
Pracoviště:
Katedra demografie a geodemografie (31-360)
Program studia:
Demografie (P1303)
Obor studia:
-
Přidělovaný titul:
Ph.D.
Datum obhajoby:
12. 9. 2019
Výsledek obhajoby:
Prospěl/a
Jazyk práce:
Angličtina
Klíčová slova:
Demographic transition, demographic revolution, ageing, development, region
Klíčová slova v angličtině:
Demographic transition, demographic revolution, ageing, development, region
Abstrakt:
Demografický přechod, populační růst a demografické stárnutí - souvislosti a vývojové kontexty na regionální úrovni Abstrakt Tato práce si klade za cíl prozkoumat korelace načasování a tempa demografického přechodu s načasováním a tempem stárnutí na regionální úrovni v Česku. Zároveň přispívá k pochopení klíčových faktorů a vývoje demografického přechodu, konkrétně poklesu úmrtnosti a plodnosti, a spojit ji s procesem stárnutí populace. Stárnutí je všeobecně přijímáno jako důsledek demografického přechodu, nicméně existuje řada studií, které mezi těmito procesy podrobněji zkoumají vzájemné vztahy. Největší výzva spočívá v obtížnosti porovnání historických a aktuálních dat, zejména v důsledku změn ve správním členění v letech 1868–2017. Analýza trendů úmrtnosti a plodnosti tedy nutně vyžadovala detailní přepočet dat. Analýza byla provedena na úrovni okresů – statistické jednotky se stavem k roku 2011. Přepočtu dat předcházela rekonstrukce map historických okresů a odhad počtu obyvatel pro intercenzální období. Data byla následně přepočtena za použití prostorových překryvů v GIS a databázových operací jak pro populační, tak pro vitální statistiky. Po tomto kroku následovala analýza dat. Byl analyzován vývoj úmrtnosti a plodnosti. Okresy byly seskupeny podle načasování a tempa demografického přechodu, ale také podle nástupu a tempa stárnutí s cílem identifikovat jejich podobnosti a rozdíly. V kapitole stárnutí byly analyzovány věkové struktury (0–14, 15–64, 65+) a index závislosti starších osob. Pro pochopení příčin stárnutí populace byly vztahy mezi demografickým přechodem a stárnutím určeny s použitím korelací a lineární regresní analýzy. Výsledky ukazují zejména na těsnou vazbu mezi geografickou polohou a demografickým přechodem a stárnutím, a také na snižování rozdílů mezi okresy směrem do současnosti. Výzvou pro výzkum byly také změny věkové struktury po druhé světové válce, jejichž dopad na výsledky jsme se však snažili minimalizovat selekcí okresů, které nevykazovaly zásadní změny ve věkové struktuře. Korelace mezi demografickým přechodem a stárnutím ukázala méně výrazné vztahy mezi délkou demografického přechodu a rychlostí stárnutí a nástupem demografického přechodu, a podílem obyvatel ve věku 65+ na počátečních fázích stárnutí populace. Hlavní přínosy tohoto výzkumu souvisí s originální metodikou rekalkulace dlouhých časových řad napříč několikerými refomami v administrativním členění země, a také s výsledky souvisejícími s vazbami mezi demografickým přechodem a stárnutím. Klíčová slova: demografický přechod, pokles porodnosti, stárnutí populace, přepočet dat, korelace, okresy, Česko
Abstract v angličtině:
Demographic transition, population growth, demographic ageing – interrelations and development contexts at the regional level Abstract This thesis aims to examine how the timing and pace of the demographic transition correlated with the timing and pace of ageing at the regional level in Czechia and also to contribute to understanding the determinants and evolution of demographic transition, specifically mortality and fertility decline, and connect it with the population ageing. It is a common belief that ageing is the result of demographic transition, but there is a limited number of studies that investigate the interrelations between these two processes. The greatest challenge was the difficulty in comparing historical and current data caused by changes in the administrative division during 1868–2017. Thus, the recalculation of data was needed to analyse trends in mortality and fertility. 2011 statistical units at the level of districts were chosen as basic units for analysis. The data recalculation was preceded by the reconstruction of historical districts maps and population data estimation for intercensal periods. Data were recalculated using spatial overlays in GIS software and database processing operations both for population and vital statistics. This step was followed by the data analysis. Evolution of mortality and fertility levels was analysed. Districts were grouped by the timing and pace of demographic transition, but also by the onset and pace of ageing in order to identify similarities and differences among them. For the ageing chapter, age structures (0–14, 15–64, 65+) and old- age dependency ratio values were analysed. For understanding the roots of ageing, the interrelations between demographic transition and ageing were determined by using correlations and linear regression analysis. The results show a close link between the geographical position and demographic transition and ageing, and over time, the differences among districts are decreasing. Changes in age structure after the Second World War constituted a challenge for our research. However, we attempted to minimize their impact by selecting only the districts that didn’t face substantial changes in age structure. The correlation between demographic transition and ageing showed relationships of moderate strength between the duration of demographic transition and speed of ageing, and the onset of demographic transition and proportion of population aged 65+ at the onset of ageing. Main contributions of this research are related to the original recalculation methodology of long historical data series going across multiple administrative division reforms of the country and the results related to the interrelations between demographic transition and ageing. Keywords: demographic transition, fertility decline, population ageing, recalculation, interrelations, districts, Czechia
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce Cristina Avram, Ph.D. 12.75 MB
Stáhnout Příloha k práci Cristina Avram, Ph.D. 102 kB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce Cristina Avram, Ph.D. 75 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky Cristina Avram, Ph.D. 71 kB
Stáhnout Posudek oponenta doc. RNDr. Branislav Bleha, Ph.D. 714 kB
Stáhnout Posudek oponenta RNDr. Tomáš Fiala, CSc. 245 kB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby 510 kB