velikost textu

Lobbing: ekonomické a právní aspekty

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Lobbing: ekonomické a právní aspekty
Název v češtině:
Lobbing - ekonomické a právní aspekty
Název v angličtině:
Lobbying: economic and legal aspects
Typ:
Diplomová práce
Autor:
Mgr. Dino Čech
Vedoucí:
JUDr. Ing. Zdeněk Hraba, Ph.D.
Oponent:
Ing. Dagmar Charvátová, Ph.D.
Id práce:
170972
Fakulta:
Právnická fakulta (PF)
Pracoviště:
Katedra národního hospodářství (22-KNH)
Program studia:
Právo a právní věda (M6805)
Obor studia:
Právo (6835)
Přidělovaný titul:
Mgr.
Datum obhajoby:
27. 6. 2018
Výsledek obhajoby:
Výborně
Jazyk práce:
Čeština
Klíčová slova:
Lobbing, lobbista, regulace
Klíčová slova v angličtině:
Lobbying, lobbyist, regulation
Abstrakt:
Lobbing: ekonomické a právní aspekty Abstrakt Cílem této práce je vymezení lobbingu jako legitimní součásti demokratických procesů a návrh doporučení pro regulaci lobbingu v České republice. K dosažení tohoto cíle byla provedena analýza regulace lobbingu v USA, EU a sousedních státech. Zaměření je také na analýzu pokusů regulace v České republice s ohledem na vliv nevládních organizací. První kapitola se věnuje komparaci rozličných definicí lobbingu, které ukazují hlavní aspekty a podobnosti napříč definicemi. Obsahuje nepostradatelné definice lobbingu jako činnosti a jeho hlavních aktérů – lobbistů a adresátů lobbingu. Druhá kapitola se věnuje srovnání zákonné regulace a samoregulace s vyhodnocením jejich kladů a záporů. Rozdíl mezi lobbingem a korupcí jako často zaměňovanými pojmy je ohniskem třetí kapitoly. Následující tři kapitoly se věnují historické a právní analýze lobbingu na území Spojených států amerických, Evropské unie a sousedních států. Regulace lobbingu v USA v jeho institucionální podobě si prošla nejdelší historií. Regulace lobbingu v EU je ukázkou odlišné terminologie, která se používá při komunikaci s Evropským parlamentem a Evropskou Komisí. Sousední státy byly vybrány vzhledem ke kulturní blízkosti uvnitř regionu. Sedmá kapitola se věnuje analýze pokusů regulace lobbingu v České republice a navíc obsahuje představení alternativních způsobů regulace jinak než speciálním zákonem a v neposlední řadě je rozpoznán vliv nevládních organizací. Kapitola reaguje i na věcný záměr zákona o lobbingu jako poslední aktivity v této oblasti. Poslední kapitola je věnována sadě doporučení pro možnou budoucí regulaci lobbingu v České republice na základě zkušeností ze zahraničí a domácích pokusech. Klíčová slova: Lobbing, lobbista, regulace
Abstract v angličtině:
Lobbying: economic and legal aspects Abstract The aim of this thesis is to determine lobbying as a legitimate part of democratic processes and to propose recommendations for the regulation of lobbying in the Czech Republic. To achieve this aim, an analysis of the regulation of lobbying in the USA, EU and neighbour states, is conducted. Emphasis is also put on the analysis of regulation attempts in the Czech Republic with regard to influence of Non-Governmental Organizations. The first chapter is dedicated to a comparison of various lobbying definitions which are presenting main features and similarities across definitions. Among the main features are definitions of lobbying activity, lobbyist and public officials. The second chapter is dedicated to a comparison of government regulation and self-regulation, and the positives and negatives are assessed. The difference between lobbying and corruption is the main focus of the third chapter. Next three chapters are dedicated to the historical and legal analysis of lobbying in the USA, EU and neighbour states. The regulation of lobbying in the USA has the longest history. The regulation of lobbying in EU is an example of different terminology which is used in communication with the European Parliament and the European Commission. The seventh chapter is dedicated to the analysis of attempts to regulate lobbying in the Czech Republic, moreover there is presentation of alternative ways of regulation and lastly there is recognition of the influence of Non-Governmental Organizations. Last chapter is dedicated to set of recommendations for a possible future regulation of lobbying in The Czech Republic based on foreign experience and domestic attempts. Keywords: Lobbying, lobbyist, regulation
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce Mgr. Dino Čech 2.18 MB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce Mgr. Dino Čech 741 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky Mgr. Dino Čech 378 kB
Stáhnout Posudek vedoucího JUDr. Ing. Zdeněk Hraba, Ph.D. 63 kB
Stáhnout Posudek oponenta Ing. Dagmar Charvátová, Ph.D. 60 kB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby doc. JUDr. PhDr. Ilona Bažantová, CSc. 152 kB