velikost textu

Alkaloidy čeledi Amaryllidaceae: rod Hippeastrum

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Alkaloidy čeledi Amaryllidaceae: rod Hippeastrum
Název v angličtině:
Alkaloids of family Amaryllidaceae: genus Hippeastrum
Typ:
Diplomová práce
Autor:
Jana Öhlschlegelová
Vedoucí:
PharmDr. Anna Hošťálková, Ph.D.
Oponent:
PharmDr. Marcela Šafratová, Ph.D.
Id práce:
168684
Fakulta:
Farmaceutická fakulta v Hradci Králové (FaF)
Pracoviště:
Katedra farmaceutické botaniky (16-16130)
Program studia:
Farmacie (M5206)
Obor studia:
Farmacie (FAR)
Přidělovaný titul:
Mgr.
Datum obhajoby:
5. 6. 2019
Výsledek obhajoby:
Velmi dobře
Jazyk práce:
Čeština
Klíčová slova:
Amaryllidaceae, Hippeastrum, alkaloidy, biologická aktivita
Klíčová slova v angličtině:
Amaryllidaceae, Hippeastrum, alkaloids, biological activity
Abstrakt:
ABSTRAKT Autor: Jana Öhlschlegelová Název: Alkaloidy čeledi Amaryllidaceae: rod Hippeastrum Diplomová práce Univerzita Karlova, Farmaceutická fakulta v Hradci Králové, Katedra farmaceutické botaniky 2019, 74 s. Klíčová slova: Hippeastrum, Amaryllidaceae, alkaloidy, antiproliferativní aktivita, Alzheimerova choroba, inhibitory cholinesteras, galanthamin Cílem této diplomové práce bylo shrnutí současných poznatků o alkaloidech izolovaných z vybraných rostlin rodu Hippeastrum čeledi Amaryllidaceae. Byla přiblížena fytochemická charakteristika studovaných druhů rostlin a sestaven soubor alkaloidů, které byly z těchto rostlinných druhů izolovány, včetně zhodnocení jejich biologické aktivity. Dosud bylo z rodu Hippeastrum fytochemicky studováno nejméně 13 rostlinných druhů. Z těchto druhů bylo izolováno celkem 56 různých alkaloidů s definovanou strukturou. Izolované alkaloidy jsou rozděleny do několika skupin na základě jejich struktury. Jmenovitě se jedná o strukturní typ lykorinový, homolykorinový, krininový, galanthaminový, narciklasinový, tazettinový, haemanthaminový a montaninový. V některých rostlinných zástupcích byly nalezeny i alkaloidy strukturně odlišné od těchto základních typů. U získaných látek byla pozorována zejména aktivita antiproliferativní, inhibiční vůči enzymům acetylcholinesterase a butyrylcholinesterase, antimalarická, antivirová, ale i další. Existuje souvislost mezi biologickými účinky a strukturou těchto látek. Z pohledu cytotoxicity jsou pravděpodobně nejúčinnější alkaloidy lykorinového strukturního typu. Inhibiční aktivitu vůči enzymu acetylcholinesterase vykazují nejvýrazněji alkaloidy galanthaminového typu. Nejvýznamnější antimalarická aktivita byla pozorována u alkaloidů lykorinového a haemanthaminového strukturního typu. V terapii se prozatím uplatnil pouze galanthamin pro své schopnosti výrazně potencovat cholinergní neurotransmisi, čehož se využívá v léčbě Alzheimerovy choroby.
Abstract v angličtině:
ABSTRACT Author: Jana Öhlschlegelová Title: Alkaloids of family Amaryllidaceae: genus Hippeastrum Diploma thesis Charles University, Faculty of Pharmacy in Hradec Králové, Department of Pharmaceutical Botany 2019, 74 p. Keywords: Hippeastrum, Amaryllidaceae, alkaloids, antiproliferative activity, Alzheimer’s disease, cholinesterase inhibitors, galanthamine The aim of this diploma thesis was to unify current findings about alkaloids isolated from selected plants of the Hippeastrum genus in the Amaryllidaceae family. The fytochemical characteristics of the examined species was introduced, and a group of alkaloids which were isolated from these plant species was composed. Also, the biological activity was evaluated. Up to date, at least 13 plant species of the Hippeastrum genus were examined from the fytochemical perspective. Out of these species examined, 56 different alkaloids with defined structure were isolated. The isolated alkaloids are divided into several groups based on their structure. Namely, these are lycorine, homolycorine, crinine, galanthamine, narciclasine, tazettine, haemanthamine and montanine structural types. Also, alkaloids which differed structurally from these basic types were found in several plants studied. In the substances gained, the antiproliferative activity, inhibitory activity against the acetylcholinesterase and butyrylcholinesterase enzymes, antimalaric, antiviral activity and several others were observed. The structure-activity dependence of the substances studied was found. With regard to cytotoxicity, the alkaloids of the lycorine structural type are probably the most efficient. The alkaloids of the galanthamine structural type proved the highest inhibitory activity against the acetylcholinesterase. The most significant antimalaric activity was observed in the alkaloids of the lycorine and haemanthamine structural type. In therapy, only galanthamine was found to be effective, so far. This was thanks to its ability to markedly increase the cholinergic neurotransmission which is used for the Alzheimer’s disease treatment.
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce Jana Öhlschlegelová 2.25 MB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce Jana Öhlschlegelová 142 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky Jana Öhlschlegelová 120 kB
Stáhnout Posudek vedoucího PharmDr. Anna Hošťálková, Ph.D. 273 kB
Stáhnout Posudek oponenta PharmDr. Marcela Šafratová, Ph.D. 201 kB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby Ing. Lucie Cahlíková, Ph.D. 215 kB