Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 341)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Alkaloidy čeledi Amaryllidaceae: rod Hippeastrum
Název práce v češtině: Alkaloidy čeledi Amaryllidaceae: rod Hippeastrum
Název v anglickém jazyce: Alkaloids of family Amaryllidaceae: genus Hippeastrum
Klíčová slova: Amaryllidaceae, Hippeastrum, alkaloidy, biologická aktivita
Klíčová slova anglicky: Amaryllidaceae, Hippeastrum, alkaloids, biological activity
Akademický rok vypsání: 2016/2017
Typ práce: diplomová práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Katedra farmaceutické botaniky (16-16130)
Vedoucí / školitel: PharmDr. Anna Hošťálková, Ph.D.
Řešitel: skrytý - zadáno vedoucím/školitelem
Datum přihlášení: 06.10.2016
Datum zadání: 06.10.2016
Datum a čas obhajoby: 05.06.2019 08:30
Datum odevzdání elektronické podoby:15.05.2019
Datum proběhlé obhajoby: 05.06.2019
Oponenti: PharmDr. Marcela Šafratová, Ph.D.
 
 
 
Zásady pro vypracování
Diplomová práce je přehledového charakteru typu overview. Její rozsah je do 80 stran textu (bez literatury) s použitím maximálně 250 literárních citací.
Znalost anglické farmaceutické terminologie je nutná.
Zpracování:
- rámcové seznámení s obsahem tématu práce (prostřednictvím školitele)
- provedení rešeše sumarizace a analýza literárních dat s důrazem na biologickou aktivitu obsahových látek rodu Hippeastrum.
- zpracování rešešní diplomové práce
Seznam odborné literatury
Monografie k dané tématické oblasti dostupné v knihovně FaF UK
Internetové databáze Chemical Abstracts (Scifinder), Medline
Periodika s fytochemickou tématikou (Fitoterapia, Planta Medica, Phytochemistry, Natural Product Communications aj.)
Databáze např. Beilsteins Handbuch der Organische Chemie, Reaxys aj.
Předběžná náplň práce
- provedení literární rešerše za období 1960-2017 na uvedené téma
- výběr potřebných literárních citací a analýza získaných dat
- zhodnocení současných poznatků
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK