velikost textu

Smlouva o přepravě osoby

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Smlouva o přepravě osoby
Název v angličtině:
A contract for carriage of person
Typ:
Rigorózní práce
Autor:
Mgr. Michal Čapek
Vedoucí:
JUDr. Ondřej Frinta, Ph.D.
Oponent:
JUDr. MUDr. Alexandr Thöndel, Ph.D.
Id práce:
164608
Fakulta:
Právnická fakulta (PF)
Pracoviště:
Katedra občanského práva (22-KOP)
Program studia:
Právo a právní věda (M6805)
Obor studia:
Právo (6835)
Přidělovaný titul:
JUDr.
Datum obhajoby:
27. 6. 2017
Výsledek obhajoby:
Prospěl/a
Jazyk práce:
Čeština
Klíčová slova:
přepravní smlouvy, smlouva o přepravě osoby, práva cestujících
Klíčová slova v angličtině:
contracts of carriage, a contract for carriage of person, rights of passengers
Abstrakt:
ABSTRAKT V ČESKÉM JAZYCE Rigorózní práce se zabývá smlouvou o přepravě osob dle občanského zákoníku. Na počátku práce je věnován prostor historii dopravy a přepravních smluv. Historická úprava smluv měla vliv i na řády upravující silniční a železniční dopravu, jež byly vydány o mnoho později. V práci vymezeny prameny vztahující se k dané problematice. Je zřejmé, že značný význam mají evropské právní předpisy. Významnou roli v případě smlouvy o přepravě osoby mají i prameny veřejnoprávní. Smlouva o přepravě osoby je ve většině případů smlouvou spotřebitelskou. Zejména z unijních právních předpisů vyplývá, že jedním z hlavních smyslů dané úpravy je ochrana práv spotřebitele – cestujícího. Práce obsahuje podrobný rozbor základních pojmů vztahujících se ke smlouvě o přepravě osob. Značná část práce se věnuje právům a povinnostem smluvních stran. Smluvní strany nejsou fakticky v rovném postavení. Dopravce bude zpravidla vystupovat jako smluvní strana silnější. Jedním ze smyslů právní úpravy je poskytnout dostatečnou ochranu pro stranu slabší – cestujícího. Práce se zabývá též odpovědností smluvních stran. Pokud dojde k porušení práv druhé smluvní strany, dochází na straně porušitele k vzniku odpovědnosti a porušiteli vznikají sekundární právní povinnosti. V závěru jsou jednotlivé poznatky, k nimž bylo při zpracování této rigorózní práce dospěno, stručně shrnuty.
Abstract v angličtině:
ABSTRACT IN ENGLISH This rigorous thesis is dedicated to the passenger transport contract according to the Civil Code. At the beginning of thesis is dedicated the history of transport and transport contracts. Historical development of the contract influenced the legal rules of road and railway transport issued many years later. In the thesis are defined relevant sources of law. European legislation is very important for regulations this field. Public-law sources play a major role in the legal regulation of passenger transport contract. The passenger transport contract is, in most cases, a consumer contract, based upon the assumption taken over from EU law that protecting the passenger – i.e. consumer – is one of the key goals of legal regulation in this field. The thesis contains detailed analysis of basic terms related to passenger transport contract. Significant part of thesis part focuses on rights and duties of the contractual parties. These two basic entities are not, in fact, on an equal footing. It is the carrier, who generally acts as the stronger party. One of the purposes of the legislation is to protect the weaker party – i.e. the passenger. The thesis is dedicated to the responsibility of contracting parties. If a party to a legal relationship fails to meet their obligations, corresponding rights of the other party are violated resulting in liability on the part of the violating party and creation of secondary duties. The particular insights, which came as a result of the analysis, are briefly summarized in the conclusion of this rigorous thesis.
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce Mgr. Michal Čapek 1.32 MB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce Mgr. Michal Čapek 121 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky Mgr. Michal Čapek 118 kB
Stáhnout Posudek vedoucího JUDr. Ondřej Frinta, Ph.D. 120 kB
Stáhnout Posudek oponenta JUDr. MUDr. Alexandr Thöndel, Ph.D. 67 kB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby 245 kB