velikost textu

Zapojení dárců krevní plazmy do registru dárců kostní dřeně

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Zapojení dárců krevní plazmy do registru dárců kostní dřeně
Název v angličtině:
Involvement of donors of blood plasma to the donor’s registry bone marrow
Typ:
Bakalářská práce
Autor:
Bc. Iveta Míková, DiS.
Vedoucí:
Mgr. Pavla Kordulová
Oponent:
Mgr. Kateřina Chvojková
Id práce:
158771
Fakulta:
1. lékařská fakulta (1.LF)
Pracoviště:
Ústav teorie a praxe ošetřovatelství 1. LF UK v Praze (11-00250)
Program studia:
Ošetřovatelství (B5341)
Obor studia:
Všeobecná sestra (BVSS)
Přidělovaný titul:
Bc.
Datum obhajoby:
13. 2. 2019
Výsledek obhajoby:
Výborně
Jazyk práce:
Čeština
Klíčová slova:
krevní plazma, kostní dřeň, dárce, odběr, registr, transplantace
Klíčová slova v angličtině:
blood plasma, bone marrow, donor, collection, register, transpantation
Abstrakt:
ABSTRAKT Bakalářská práce je zaměřena na možnost využít potenciálu pravidelných dárců krevní plazmy k zařazení do registrů dárců kostní dřeně. Vychází se z předpokladů, že se jedná o téměř identickou populaci a kritéria pro darování krevní plazmy jsou podobná kritériím pro darování kostní dřeně, dárci krevní plazmy jsou pravidelně testováni na krví přenosná infekční onemocnění, mají zkušenosti s intravenózními odběry a z velké části splňují i věkový limit pro vstup do registru dárců kostní dřeně. Teoretická část popisuje anatomii a fyziologii krevní plazmy a kostní dřeně a současné poznatky k problematice dárcovství krevní plazmy a kostní dřeně. Dále popisuje typy a indikace transplantací kostní dřeně, registry dárců krevní plazmy a kostní dřeně, motivaci k dárcovství, úlevy a kompenzace pro dárce. Podklady pro zhotovení práce jsem čerpala zejména na základě zpracování rešerše z BČM (Bibliographia medica čechoslovaca) v Národní lékařské knihovně, z osobního zdroje odborné literatury, odborných konzultací, vlastních zkušeností a jiných bakalářských prací. Metodika: Práce byla vypracována na základě kvantitativního výzkumného šetření prostřednictvím anonymního nestandardizovaného dotazníku. Cílovou skupinou byli dárci krevní plazmy ve věku 18 – 35 let. Cíl práce: Hlavním cílem bylo jednak zjištění zájmu dárců krevní plazmy o vstup do registru dárců kostní dřeně, tak i ověření využití svého dárcovského centra krevní plazmy ke vstupu do registru DKD. Výsledky: Výsledky výzkumu jednoznačně ukázaly, že více než polovina respondentů projevila zájem o vstup do registru dárců kostní dřeně a převážná většina by využila pro vstup do registru své dárcovské centrum krevní plazmy. Závěr: Ze zjištěných dat vyplývá, že dárci krevní plazmy jsou velmi vhodnou skupinou pro potenciální vstup do registrů dárců kostní dřeně. Přínos: Vytvoření informačního letáku pro dárce krevní plazmy, který by měl pomoci zvýšit povědomí dárců plazmy o existenci registrů dárců kostní dřeně a zároveň je informovat o jejich výborných předpokladech pro vstup do registru dárců KD, o možnosti vstoupit do registru prostřednictvím DC a jakým způsobem. klíčová slova: Krevní plazma, kostní dřeň, dárce, odběr, registr, transplantace
Abstract v angličtině:
ABSTRACT The Bachelor thesis is focusing on the possibility to exploit the potential of regular blood plasma donors for inclusion into the register of bone marrow donors. Based on the assumption, that this is the almost identical population and that the criteria for blood plasma donating are similar to the criteria for bone marrow donation, plasma donors are tested periodically on the infectious diseases transmitted through blood, they have experience with the intravenous collection and plasma donors are largely complying with the age limit needed for bone marrow register. The theoretical part describes anatomy and physiology of blood plasma and bone marrow and current knowledge on the issue for donating of blood plasma and bone marrow. Describes types and indications of bone marrow transplantation, registers of blood plasma and bone marrow donors, the motivation for donating, reliefs and remunerations for donors. I have used for the making of this thesis processed research from Bibliographia medica tschechoslovacia in the National medical library, personal source of reference literature, professional consultation, own experiences and another Bachelor thesis. Methods: The Thesis was prepared based on quantitative research in the form of none standard anonymous questionnaire. The target group were the donors of blood plasma in the age limit from 18- 35 years. Objective: The main objective was to determine the interest of blood plasma donors for an entry the Register of bone marrow donors and verification they would like to use their own blood plasma donor centre for inclusion to the registry. Results: The results of research are clearly showing, that more than half of respondents showed interest in entering the Register of donors of bone marrow, and the vast majority would be use for the entry their blood plasma donor center. Conclusion: From the discovered data it follows, that the donors of blood plasma are having preconditions for inclusion into the register of donors of bone marrow. Contribution: Creation of Blood plasma donor information leaflet, which should help to raise plasma donors’ awareness of the existence of the Register of bone marrow donors and inform them of their good qualification for entering the Register of bone marrow donors and about the possibility to enter the Register by way of Plasma donor centre. Keywords: blood plasma, bone marrow, donor, collection, register, transplantation
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce Bc. Iveta Míková, DiS. 2.08 MB
Stáhnout Příloha k práci Bc. Iveta Míková, DiS. 1.07 MB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce Bc. Iveta Míková, DiS. 296 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky Bc. Iveta Míková, DiS. 368 kB
Stáhnout Posudek vedoucího Mgr. Pavla Kordulová 228 kB
Stáhnout Posudek oponenta Mgr. Kateřina Chvojková 269 kB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby prof. MUDr. Svatopluk Adámek, CSc. 750 kB