velikost textu

Time and Bureaucracy in the Cosmologies of Early Tianshidao (2nd–5th century)

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Time and Bureaucracy in the Cosmologies of Early Tianshidao (2nd–5th century)
Název v češtině:
Čas a byrokracie v kosmologiích rané Tianshidao (2.–5. století)
Typ:
Disertační práce
Autor:
Mgr. Jakub Otčenášek
Školitel:
doc. PhDr. Olga Lomová, CSc.
Oponenti:
Mgr. Et Mgr. Dušan Vávra, Ph.D.
Friederike Assandri, Dr.
Id práce:
146828
Fakulta:
Filozofická fakulta (FF)
Pracoviště:
Ústav filosofie a religionistiky (21-UFAR)
Program studia:
Filozofie (P6101)
Obor studia:
Religionistika (XREL)
Přidělovaný titul:
Ph.D.
Datum obhajoby:
27. 9. 2019
Výsledek obhajoby:
Prospěl/a
Jazyk práce:
Angličtina
Klíčová slova:
Tianshidao|taoismus|raně středověká Čína|kosmologie|milenialismus
Klíčová slova v angličtině:
Tianshidao|Daoism|Early-Medieval China|cosmology|millennialism
Abstrakt:
se zaměřuje na náboženské hnutí Tianshidao (Cesta nebeských mistrů) ve druhém až pátém století n.l. Tianshidao je představeno jako mnohotvárná tradice, která by neměla být redukována předem definovanou esence či teleologickým chápáním dějin. Autor se nepokouší o rekonstrukci její kosmologie v celku, ale interpretuje jednotlivé texty jako představitele různých kosmologií. Srovnává je na základě teorie (známá též jako „teorie kultur“) Marry Douglas pomocí ukazatelů („mřížka“) a („skupina“). Zvláštní pozornost upírá na používání byrokratických představreprezentací času minulosti, přičemž rozlišuje různé typy mileanialismu. Klíčová slova Tianshidao, taoismus, raně středověká Čína, kosmologie, milenialismus
Abstract v angličtině:
Abstract The dissertation focuses on the texts of a religious movement known as Tianshidao (the Way of the Celestial Masters) from the 2nd to the 5th century CE. Tianshidao is presented as a multifaceted tradition that should not be reduced by a predefned essence or a teleological vision of history. Instead of reconstructing one coherent cosmology, the author interprets the texts as representing various alternative cosmologies. They are compared according to the theory of cultural bias of Mary Douglas, in terms of grid and group. Special atention is paid to the employment of the bureaucratic imagery and the representations of time which are interpreted in the context of the cultural bias and the various modes of relationship towards the institutions of Tianshidao and the state. The author also analyses the millennialist character of the movement which was noted by previous research and distinguishes between various types of millennialism. Key words Tianshidao, Daoism, Early-Medieval China, cosmology, millennialism.
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce Mgr. Jakub Otčenášek 2.09 MB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce Mgr. Jakub Otčenášek 75 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky Mgr. Jakub Otčenášek 71 kB
Stáhnout Autoreferát / teze disertační práce Mgr. Jakub Otčenášek 258 kB
Stáhnout Posudek vedoucího doc. PhDr. Olga Lomová, CSc. 703 kB
Stáhnout Posudek oponenta Mgr. Et Mgr. Dušan Vávra, Ph.D. 1.24 MB
Stáhnout Posudek oponenta Friederike Assandri, Dr. 258 kB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby 817 kB