velikost textu

Přeshraniční přeměny obchodních společností

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Přeshraniční přeměny obchodních společností
Název v angličtině:
Cross-border transformations of commercial companies
Typ:
Rigorózní práce
Autor:
Mgr. Denisa Rajdová
Vedoucí:
JUDr. Petr Dobiáš, Ph.D.
Oponenti:
JUDr. Bc. Jan Brodec, LL.M., Ph.D.
prof. JUDr. Monika Pauknerová, DSc.
Id práce:
146189
Fakulta:
Právnická fakulta (PF)
Pracoviště:
Katedra obchodního práva (22-KOBCHP)
Program studia:
Právo a právní věda (M6805)
Obor studia:
Právo (6835)
Přidělovaný titul:
JUDr.
Datum obhajoby:
31. 1. 2017
Výsledek obhajoby:
Prospěl/a
Jazyk práce:
Čeština
Klíčová slova:
Přeshraniční přeměny společností, Zákon o přeměnách, přeshraniční přeměny, přeshraniční fúze, přeshraniční rozdělení, přeshraniční převod jmění, přemístění sídla
Klíčová slova v angličtině:
Cross-border transformations of commercial companies, Transformation Act, cross-border merger, cross-border division, cross-border transfer of assets, transfer of seat
Abstrakt:
Abstrakt Tato práce pojednává o způsobu realizace svobody usazování společností ve formě přeshraničních přeměn po velké novele zákona o přeměnách, která nabyla účinnosti dne 1. ledna 2012. Toto zaručené právo společností je analyzováno v kontextu relevantní judikatury SDEU. Práce do značné míry sleduje systematiku zákona, proto se nejprve věnuje obecným otázkám přeshraničních přeměn a následně jednotlivým typům přeshraničních přeměn. Práci uzavírá kapitola věnující se ekonomickým motivům přeměn. Cílem práce je analyzovat možnosti přeshraničních přeměn a posoudit jejich vývoj s ohledem jak na zásadní rozhodnutí SDEU, tak legislativní činnost EU a ČR.
Abstract v angličtině:
Summary This thesis discusses a method of implementation of the freedom of company establishment in the form of cross-border transformations after the amendment of the Transformation Act, which came into force on 1 January 2012. This right which a company is guaranteed is analyzed in the context of relevant CJEU case law. This thesis follows the structure of the Act. The first part deals with general issues of cross-border transformations and is followed by a chapter on the types of cross-border transformations. The final part of this thesis is devoted to a discussion about the possible kinds of economic movation for the tranformations. The goal is to analyze the possibilities of cross-border transformations and to assess their historical development with respect to both major CJEU decisions and legislative activities of the EU and the Czech Republic.
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce Mgr. Denisa Rajdová 1.15 MB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce Mgr. Denisa Rajdová 145 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky Mgr. Denisa Rajdová 82 kB
Stáhnout Posudek oponenta JUDr. Bc. Jan Brodec, LL.M., Ph.D. 201 kB
Stáhnout Posudek oponenta prof. JUDr. Monika Pauknerová, DSc. 139 kB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby 177 kB