Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 336)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Přeshraniční přeměny obchodních společností
Název práce v češtině: Přeshraniční přeměny obchodních společností
Název v anglickém jazyce: Cross-border transformations of commercial companies
Klíčová slova: Přeshraniční přeměny společností, Zákon o přeměnách, přeshraniční přeměny, přeshraniční fúze, přeshraniční rozdělení, přeshraniční převod jmění, přemístění sídla
Klíčová slova anglicky: Cross-border transformations of commercial companies, Transformation Act, cross-border merger, cross-border division, cross-border transfer of assets, transfer of seat
Akademický rok vypsání: 2013/2014
Typ práce: rigorózní práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Katedra obchodního práva (22-KOBCHP)
Vedoucí / školitel: JUDr. Petr Dobiáš, Ph.D.
Řešitel: skrytý - zadáno a potvrzeno stud. odd.
Datum přihlášení: 13.01.2014
Datum zadání: 13.01.2014
Datum potvrzení stud. oddělením: 13.01.2014
Datum a čas obhajoby: 31.01.2017 12:00
Místo konání obhajoby: PF UK m. 316
Datum odevzdání elektronické podoby:06.07.2016
Datum odevzdání tištěné podoby:13.07.2016
Datum proběhlé obhajoby: 31.01.2017
Oponenti: doc. JUDr. Bc. Jan Brodec, LL.M., Ph.D.
  prof. JUDr. Monika Pauknerová, CSc., DSc.
 
 
Předběžná náplň práce
Tato práce pojednává o způsobu realizace svobody usazování společností ve formě přeshraničních přeměn po velké novele zákona o přeměnách, která nabyla účinnosti dne 1. ledna 2012. Toto zaručené právo společností je analyzováno v kontextu relevantní judikatury SDEU. Práce do značné míry sleduje systematiku zákona, proto se nejprve věnuje obecným otázkám přeshraničních přeměn a následně jednotlivým typům přeshraničních přeměn. Práci uzavírá kapitola věnující se ekonomickým motivům přeměn. Cílem práce je analyzovat možnosti přeshraničních přeměn a posoudit jejich vývoj s ohledem jak na zásadní rozhodnutí SDEU, tak legislativní činnost EU a ČR.
Předběžná náplň práce v anglickém jazyce
This thesis discusses a method of implementation of the freedom of company establishment in the form of cross-border transformations after the amendment of the Transformation Act, which came into force on 1 January 2012. This right which a company is guaranteed is analyzed in the context of relevant CJEU case law. This thesis follows the structure of the Act. The first part deals with general issues of cross-border transformations and is followed by a chapter on the types of cross-border transformations. The final part of this thesis is devoted to a discussion about the possible kinds of economic movation for the tranformations. The goal is to analyze the possibilities of cross-border transformations and to assess their historical development with respect to both major CJEU decisions and legislative activities of the EU and the Czech Republic.
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK