velikost textu

Cooperative interval games

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Cooperative interval games
Název v češtině:
Kooperativní intervalové hry
Typ:
Bakalářská práce
Autor:
Bc. Jan Bok
Vedoucí:
Mgr. Milan Hladík, Ph.D.
Oponent:
RNDr. Tomáš Valla, Ph.D.
Id práce:
145435
Fakulta:
Matematicko-fyzikální fakulta (MFF)
Pracoviště:
Katedra aplikované matematiky (32-KAM)
Program studia:
Informatika (B1801)
Obor studia:
Obecná informatika (IOI)
Přidělovaný titul:
Bc.
Datum obhajoby:
4. 9. 2014
Výsledek obhajoby:
Výborně
Jazyk práce:
Angličtina
Klíčová slova:
kooperativní teorie her, intervalová analýza, jádro, Shapleyho hodnota
Klíčová slova v angličtině:
cooperative game theory, interval analysis, core, Shapley value
Abstrakt:
V této práci studujeme kooperativní intervalové hry, zobecněný model kooperativních her ve kterém hodnota každé koalice koresponduje s uzavřeným intervalem, reprezentujícím všechny možné výsledky jejich kooperace. Nejprve dáváme stručné úvody do klasické kooperativní teorie her a intervalové analýzy a následně uvádíme čtenáře do kooperativních intervalových her, a to se speciálním důrazem na selekce, což jsou všechny možné výsledky hry ve kterých už není žádná další neurčitost. Představujeme nové třídy her podle vlastností jejich selekcí a dokazujeme jejich charakterizace a vztahy s již existujícími třídami. Ukazujeme nové výsledky týkající se imputací a jader. Zavádíme definici silné imputace a silného jádra a zkoumáme problém rovnosti dvou různých typů jader -- hlavního stabilního řešení kooperativních intervalových her. Nakonec ukazujeme nová pozorování ohledně Shapleyho hodnoty intervalových her.
Abstract v angličtině:
In this thesis, we study cooperative interval games, a generalized model of cooperative games in which worth of every coalition corresponds with a closed interval representing all possible outcomes of their cooperation. We give a brief introduction into classical cooperative games, interval analysis and finally introduction to cooperative interval games with focus on selections, that is on all possible outcomes of interval game with no additional uncertainty. We introduce new selection-based classes of interval games and prove their characterizations and relation to existing classes. We show a new results regarding core and imputations. We introduce a definition of strong imputation and core and examine a problem of equality of two different versions of core -- the main stability solution of cooperative interval games. Finally, we make some new remarks on Shapley value of interval games.
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce Bc. Jan Bok 515 kB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce Bc. Jan Bok 16 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky Bc. Jan Bok 15 kB
Stáhnout Posudek vedoucího Mgr. Milan Hladík, Ph.D. 63 kB
Stáhnout Posudek oponenta RNDr. Tomáš Valla, Ph.D. 60 kB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby doc. RNDr. Martin Klazar, Dr. 384 kB