velikost textu

Proces osvojování psaného jazyka dítětem předškolního věku (případová studie)

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Proces osvojování psaného jazyka dítětem předškolního věku (případová studie)
Název v angličtině:
The process of acquiring written language in the pre - school age (case study)
Typ:
Bakalářská práce
Autor:
Bc. Veronika Chalupová
Vedoucí:
PhDr. Ida Viktorová, Ph.D.
Oponent:
Mgr. Klára Špačková, Ph.D.
Id práce:
135292
Fakulta:
Pedagogická fakulta (PedF)
Pracoviště:
Katedra psychologie (41-KPSY)
Program studia:
Psychologie (B7701)
Obor studia:
Psychologie a speciální pedagogika (B PS-SPP)
Přidělovaný titul:
Bc.
Datum obhajoby:
9. 1. 2018
Výsledek obhajoby:
Dobře
Jazyk práce:
Čeština
Klíčová slova:
počáteční čtení a psaní, pregramotnost, předškolní věk, E. Ferreiro, vnímání psaného jazyka, osvojování psaného jazyka
Klíčová slova v angličtině:
Emergent reading and writing, prelitteracy, preschool age, E. Ferreiro, perception of written language, acquiring of written language
Abstrakt:
Abstrakt Během dlouhodobého pozorování dítěte v průběhu předškolního období jsem se pokusila blíže nahlédnout na způsob, jakým dítě v tomto věku vstupuje do světa psané kultury. Ve své studii jsem se inspirovala přístupem E. Ferreirové a svou pozornost jsem zaměřila především na dítě samotné a jeho vlastní aktivity s písmem spojené. Empirickou část tvoří konkrétní případová studie procesu osvojování psaného jazyka v předškolním věku, kde průběh mého pozorování prezentuji. Následně pozorování i spontánní či evokované zápisy dítěte analyzuji a zasazuji je do teoretického rámce mé studie. Z výsledků studie je patrná potřeba věnovat procesu osvojování psaného jazyka v předškolním věku více pozornosti. Především v kontextu efektivní výuky čtení a psaní.
Abstract v angličtině:
Abstract During the long-term observation of the child in his pre-school age, I tried to look closer at the way a child enters the world of written culture. Inspired by E. Ferreiro´s approach, I focused on the child himself and his own activities with written language related. The empirical part consists of the specific case study of the process of acquiring written language in pre-school age period, where I present my observations. I subsequently analyze the observations and child´s spontaneous as well evoked writtings and placet hem in the theoretical framework. The results of the study show there is the need for more attention to be paid to the process of acquiring of written language in pre-school age. Especially in the context of effective teaching reading and writing
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce Bc. Veronika Chalupová 1.14 MB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce Bc. Veronika Chalupová 96 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky Bc. Veronika Chalupová 83 kB
Stáhnout Posudek vedoucího PhDr. Ida Viktorová, Ph.D. 201 kB
Stáhnout Posudek oponenta Mgr. Klára Špačková, Ph.D. 246 kB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby PhDr. Ida Viktorová, Ph.D. 152 kB