velikost textu

Konosament a ostatní přepravní dokumenty v mezinárodní námořní přepravě

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Konosament a ostatní přepravní dokumenty v mezinárodní námořní přepravě
Název v angličtině:
Bills of Lading and other Shipping Documents in the International Maritime Transportation
Typ:
Rigorózní práce
Autor:
JUDr. Kristýna Zavadilová
Vedoucí:
JUDr. Bc. Jan Brodec, LL.M., Ph.D.
Oponent:
prof. JUDr. Zdeněk Kučera, DrSc.
Id práce:
132955
Fakulta:
Právnická fakulta (PF)
Pracoviště:
Katedra obchodního práva (22-KOBCHP)
Program studia:
Právo a právní věda (M6805)
Obor studia:
Právo (6835)
Přidělovaný titul:
JUDr.
Datum obhajoby:
18. 9. 2013
Výsledek obhajoby:
Prospěl/a
Jazyk práce:
Čeština
Klíčová slova:
mezinárodní námořní přeprava, přepravní dokumenty, konosament
Klíčová slova v angličtině:
international maritime transport, shipping documents, bill of lading
Abstrakt:
Abstrakt (CZ): Konosament a ostatní přepravní dokumenty v mezinárodní námořní přepravě Cílem této rigorózní práce je exkurs do právní úpravy přepravních dokumentů užívaných v mezinárodní přepravě zboží po moři, popis změn, které v této oblasti aktuálně probíhají a naznačení možného budoucího vývoje v této oblasti. Vztahy vznikající v souvislosti s vydáváním a nakládáním s přepravními dokumenty mohou být velmi komplikované a účelem této práce je přiblížit čtenáři tuto, v České republice nepříliš probádanou, oblast práva. Důvodem volby tématu práce byl můj zájem o oblast mezinárodního obchodu, lodě a cenné papíry. Přepravní dokumenty umožňují bezproblémovou realizaci mezinárodní přepravy, díky které může probíhat mezinárodní obchod jako takový. V současné době je téměř veškeré zboží, se kterým se můžeme na trhu setkat, přepravováno alespoň část cesty ke svému cílovému zákazníkovi po moři. Veškerý pohyb zboží po moři se odehrává pod přepravními dokumenty a význam přepravních dokumentů je proto značný. V průběhu posledních dvou dekád dochází v důsledku zvyšování rychlosti a objemu přepravy, narůstající oblibě multimodální přepravy ode dveří ke dveřím a elektronizaci všech dokumentů obecně, ke značným změnám v oblasti přepravních dokumentů. Nejvýznamnější změnou je jejich postupná dematerializace a vznik alternativních přepravních dokumentů, pod kterými námořní přeprava probíhá. Dalším trendem je použití přepravních dokumentů multimodální přepravy, které pokrývají přepravu po námořních i pevninských cestách. Tento trend významně přibližuje problematiku přepravních dokumentů i vnitrozemským státům, jako je například Česká republika. Práce je rozdělena do sedmi částí. První část představuje téma práce a osvětluje cíl a účel práce. Druhá část popisuje subjekty mezinárodní námořní přepravy, vztahy mezi nimi a hodnotí hlavní problémy, kterými přepravní dokumenty v současnosti procházejí. Třetí kapitola se zabývá vzájemnými vztahy a interakcí právních norem mezinárodních úmluv, evropského a českého práva, postupy při aplikaci těchto norem a aplikační předností. Čtvrtá kapitola představuje konosament jakožto cenný papír, popisuje jeho funkce a obsah, rozvádí některá ujednání v konosamentu uvedená a kritizuje současnou podobu konosamentu. Pátá kapitola se věnuje dalším dokumentům, pod kterými může přeprava probíhat. Šestá kapitola představuje elektronickou podobu konosamentu, ukazuje možnosti řešení postavení konosamentu jakožto cenného papíru v dematerializované podobě, shrnuje problémy dematerializaci doprovázející a nabízí možnosti dalšího vývoje. Závěr práce zdůrazňuje potřebu změn podoby konosamentu a zvyšující se vliv mezinárodní námořní a multimodální přepravy a tím i přepravních dokumentů na obchod v České republice. Poslední část práce dále předvídá budoucnost v oblasti námořních přepravních dokumentů, nabízí možná řešení a potvrzuje hypotézy stanovené v předcházejících částech práce.
Abstract v angličtině:
Abstract (EN): Bill of Lading and other Shipping Documents in the International Maritime Transport Main aim of this thesis is an introduction to the law regulating shipping documents used in the international maritime transport and summary of current and possible future development in this area of law. The relationships arising from issuance and handling with the shipping documents may be quite complicated and the purpose of this thesis is to present these issues that have not been explored deeply in the Czech Republic yet. The original reason that led me into choice of this topic is my personal interest in international trade, ships and securities. The shipping documents enable smooth operation of the international transport and the international transport facilitates the international trade as such. At present, almost all goods at the market are being shipped via ocean during their way to the final customer. The entire movement of goods via ocean is being conducted under shipping documents and the significance of the shipping documents is therefore considerable. As a result of speed and volume sprout of the transport during last two decades, as well as growing popularity of door-to-door multimodal transport and computerization of all data and documents in general, the transport documents are undergoing extensive changes. The most notable amendment to the transport documents is their gradual dematerialization and formation of transport documents alternative to the bill of lading. Another trend is a broadening usage of multimodal transport documents that cover also inland transport. The last mentioned tendency brings legal issues arising from the transport documents also to the landlocked countries, such as the Czech Republic. The text is divided into seven parts. The first part introduces the topic of the thesis and elucidates its aim and purpose. The second part describes the basic subjects and relationships of the international maritime transport and assesses the main issues of transport documents today. The third chapter deals with mutual relationships between provisions of international treaties, EU law and Czech law, their application and priority. The fourth part introduces the bill of lading as a security, depicts its functions and contents, conveys statements that may be included in the bill of lading and criticizes the current state of the bill of lading. Fifth part is dedicated to shipping documents alternative to the bill of lading. The sixth part introduces the electronic bill of lading, indicates possible solutions to electronic bills of lading as documents of title, summarizes problems of computerization of securities and offers future development solutions. The last part emphasizes the need for dematerialization of the bill of lading and highlights the increasing impact of the international maritime and multimodal transport and therefore the transport documents on trade in the Czech Republic. The possible future development is discussed, conclusions provided and hypothesis established in the other parts of the thesis is affirmed.
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce JUDr. Kristýna Zavadilová 1.12 MB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce JUDr. Kristýna Zavadilová 55 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky JUDr. Kristýna Zavadilová 58 kB
Stáhnout Posudek vedoucího JUDr. Bc. Jan Brodec, LL.M., Ph.D. 65 kB
Stáhnout Posudek oponenta prof. JUDr. Zdeněk Kučera, DrSc. 32 kB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby 180 kB