velikost textu

Marketing muzeí a kulturního dědictví na příkladu Uměleckoprůmyslového muzea v Praze

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Marketing muzeí a kulturního dědictví na příkladu Uměleckoprůmyslového muzea v Praze
Název v angličtině:
Museum Marketing and Cultural heritage marketing as an Example of Museum of Decorative Arts in Prague
Typ:
Bakalářská práce
Autor:
Bc. Kristýna Petráková
Vedoucí:
PhDr. Pavel Dolanský
Oponent:
Doc. PhDr. Jan Halada, CSc.
Id práce:
125930
Fakulta:
Fakulta sociálních věd (FSV)
Pracoviště:
Katedra marketingové komunikace a public relations (23-KMKPR)
Program studia:
Mediální a komunikační studia (B7202)
Obor studia:
Marketingová komunikace a public relations (MKPR)
Přidělovaný titul:
Bc.
Datum obhajoby:
19. 6. 2013
Výsledek obhajoby:
Výborně
Jazyk práce:
Čeština
Klíčová slova:
Art marketing, marketing umění, Uměleckoprůmyslové muzeum v Praze, marketingový mix, komunikační mix, integrovaná marketingová komunikace
Klíčová slova v angličtině:
Art marketing, Museum od Decorative Arts in Prague, marketing mix, communication mix, integrated marketing communication
Abstrakt:
Abstrakt Diplomová práce Marketing muzeí a kulturního dědictví na příkladu Uměleckoprůmyslového muzea v Praze (dále jen UPM) si klade za hlavní cíl zmapovat marketingovou komunikaci UPM a demonstrovat na ní specifika, která s sebou marketing umění nese. Důraz je kladen na marketingový a především komunikační mix muzea. Muzeum využívá ke své komunikaci hlavně public relations (dále jen PR) aktivity. Komunikace UPM vázne především na nedostatku finančních zdrojů. Muzeum disponuje ročními rozpočty a musí se rozhodnout, zda investovat spíš do restaurování sbírek a výzkumu, nebo do marketingu. V závěru práce se věnuji návrhům na zlepšení komunikace, které se ubírají především směrem k fundraisingovým aktivitám. Jako podklady mi posloužily především webové stránky UPM a tištěné materiály vydávané muzeem.
Abstract v angličtině:
Abstract The BA thesis titled Museum Marketing and Cultural Heritage Marketing as an Exemple of Museum of Decorative Arts in Prague (MDA) aims primarily to map the marketing communication of MDA and utilize the findings to illustrate the specific challenges that art marketing as such entails. The main focus is on the marketing and, above all, communication strategies of the Museum. For the purposes of communication, the Museum makes use predominantly of public relations activities. The communication of the MDA is lacking mostly due to the lack of financial resources. The Museum has annual budgets at its disposal and has to make the decision whether to invest into restoring its collections and research, or into marketing. In the concluding part of the thesis I address various propositions for communication improvement, most of which lean towards fundraising activities. As my sources I used predominantly the MDA websites and different sorts of printed materials published by the Museum itself.
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce Bc. Kristýna Petráková 10.49 MB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce Bc. Kristýna Petráková 139 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky Bc. Kristýna Petráková 6 kB
Stáhnout Posudek vedoucího PhDr. Pavel Dolanský 204 kB
Stáhnout Posudek oponenta Doc. PhDr. Jan Halada, CSc. 43 kB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby 46 kB