velikost textu

Genetically Modified Biofuels in the Context of Central Europe

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Genetically Modified Biofuels in the Context of Central Europe
Název v češtině:
Geneticky modifikovana biopaliva v kontextu Stredni Evropy
Typ:
Bakalářská práce
Autor:
Bc. Pavla Bláhová
Vedoucí:
prof. Ing. Karel Janda, M.A., Ph.D.
Oponent:
Mgr. Jan Kvaček
Id práce:
124376
Fakulta:
Fakulta sociálních věd (FSV)
Pracoviště:
Institut ekonomických studií (23-IES)
Program studia:
Ekonomické teorie (B6201)
Obor studia:
Ekonomie (E)
Přidělovaný titul:
Bc.
Datum obhajoby:
17. 6. 2013
Výsledek obhajoby:
Výborně
Jazyk práce:
Angličtina
Klíčová slova:
biofuels, Central Europe, GMO
Abstrakt:
1 Abstrakt Biopaliva jsou středem pozornosti po mnoho let. Věří se, že by mohla být řešením problému vzrůstající poptávky po fosilních palivech. Tato práce spo- juje biopaliva a genové inženýrství. Spotřeba i výroba biopaliv je podporována po celém světě, avšak genové inženýrství čelí nepříjemným legislativním překá- žkám. Tato práce zkoumá vliv pěstování GM kukuřice na celkové výnosy kukuřice na siláž, která může být použita pro výrobu etanolu na bázi celulózy. Výsledky naší práce říkají, že pokud by se 85 % osevní plochy kukuřice přenechalo GM kukuřici, zvýšily by se výnosy kukuřice na siláž na 150 %. Nedostatkem práce je vysoká míra nejistoty v odhadech. Na základě statisticky významného pozitivního efektu GM kukuřice na výnosy tato práce doporučuje uvolnění evropské legislativy týkající se GM plodin. Výsledky této práce mohou být ukazatelem pro další zaměření průmyslu biopaliv a vývoje v genovém inženýrství. Klasifikace JEL Q16, Q42, C23 Klíčová slova biopaliva, ethanol na bázi celulózy, GM plodiny, GM kukuřice E-mail autora PBlahova@email.cz E-mail vedoucího práce Karel-Janda@seznam.cz
Abstract v angličtině:
1 Abstract Biofuels have been in the center of focus for many years. They are believed to be the solution to rising fossil fuel demand. This work links together cellulose based biofuels and genetical engineering. Biofuels consumption and production are encouraged all over the world. On the other hand genetical engineering faces harsh legislative obstacles. Our work examines the influence of GM corn on corn for silage yields, which can be used to produce cellulose based ethanol. Results of our model state that if 85% of corn sown area in the CZ was dedicated to GM corn, the yields of corn for silage would increase to 150%. Main drawback of our analysis is that estimates suffer from large uncertainty. Based on discovered significant positive effect, the work recommends liberalization of rigorous EU legislation concerning GM crops. The results of this work can indicate further focus of biofuel industry as well as development in genetical engineering. JEL Classification Q16, Q42, C23 Keywords biofuels, cellulose based ethanol, GM crops, GM corn Author’s e-mail PBlahova@email.cz Supervisor’s e-mail Karel-Janda@seznam.cz
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce Bc. Pavla Bláhová 462 kB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce Bc. Pavla Bláhová 56 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky Bc. Pavla Bláhová 57 kB
Stáhnout Posudek vedoucího prof. Ing. Karel Janda, M.A., Ph.D. 39 kB
Stáhnout Posudek oponenta Mgr. Jan Kvaček 271 kB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby 2.38 MB