velikost textu

Principy neurochirurgické a neurointenzivistické likvorologie

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Principy neurochirurgické a neurointenzivistické likvorologie
Název v angličtině:
The principles of neurosurgical and intensive care liquorology
Typ:
Disertační práce
Autor:
RNDr. Mgr. Ing. Petr Kelbich, Ph.D.
Školitel:
prof. RNDr. Jan Krejsek, CSc.
Oponenti:
doc. MUDr. David Krahulík, Ph.D.
PharmDr. Petr Jílek, CSc.
Konzultant:
MUDr. Aleš Hejčl, Ph.D.
Id práce:
121414
Fakulta:
Lékařská fakulta v Hradci Králové (LFHK)
Pracoviště:
Ústav klinické imunologie a alergologie (15-630)
Program studia:
Lékařská imunologie (P5121)
Obor studia:
-
Přidělovaný titul:
Ph.D.
Datum obhajoby:
18. 6. 2015
Výsledek obhajoby:
Prospěl/a
Jazyk práce:
Čeština
Klíčová slova:
mozek; mozkomíšní mok; biomarkery; krvácení v CNS; neuroinfekce
Klíčová slova v angličtině:
brain; cerebrospinal fluid; biomarkers; bleeding in the CNS; neuroinflammation
Abstrakt:
Souhrn Principy neurochirurgické a neurointenzivistické likvorologie V rámci standardního nemocničního provozu Masarykovy nemocnice v Ústí nad Labem jsme monitorovali vývoj likvorového obrazu u 120 pacientů po atace krvácení v centrálním nervovém systému (CNS) a neurochirurgické intervenci. Vlastním cytologicko-energetickým postupem jsme vyšetřili celkem 1453 vzorků likvoru. Princip vyšetření spočívá ve společném hodnocení výskytu imunokompetentních buněk coby potencionálních nositelů imunitní reakce v likvorovém kompartmentu a úrovně jejich aktivace pomocí koeficientu energetické bilance. Dále jsme sledovali počty erytrocytů a leukocytů v likvoru a úroveň katalytické aktivity aspartátaminotransferasy (AST) v likvoru coby ukazatele strukturálního poškození tkáně CNS. Cílem práce bylo zhodnotit třítýdenní vývoj likvorového obrazu u pacientů po atace krvácení v CNS a neurochirurgické intervenci za účelem získání přesnějších informací pro efektivnější terapeutickou intervenci a predikci vývoje stavu pacienta. Dosažené výsledky podporují praktické využití cytologicko-energetického principu vyšetřování likvoru a jako prognosticky nepříznivé specifikují tyto faktory: • vyšší rozsah krvácení v CNS; • vyšší četnost neutrofilních granulocytů v likvoru; • vyšší rozsah anaerobního metabolismu v likvorovém kompartmentu; • vyšší úroveň katalytické aktivity AST v likvoru; • vyšší věk pacienta; • horší klinický stav pacienta při atace krvácení v CNS; • horší reaktivita imunitního systému v likvorovém kompartmentu. Invazivnější zákrok ve smyslu klipu aneurysmatu se výrazněji projevoval v časném stadiu vývoje likvorového kompartmentu po neurochirurgické intervenci, naopak semikonzervativní řešení zavedením zevní likvorové drenáže mělo tendenci k horšímu stavu likvorového kompartmentu v pozdějším stadiu sledování. Jako nejpříznivější se z hlediska třítýdenního vývoje likvorového kompartmentu tedy projevilo endovaskulární řešení coilem. Naproti tomu se nepodařilo prokázat významnější vliv vasospasmů v CNS na vývoj likvorového obrazu pacientů. Přítomnost extracelulárních bakterií v likvoru lze i na základě této studie považovat za nepříznivý faktor pro vývoj likvorového kompartmentu. Byla však naznačena existence některých faktorů, které brání iniciaci adekvátní baktericidní zánětlivé odpovědi.
Abstract v angličtině:
Summary The principles of neurosurgical and neurointensive care liquorology We observed the development of the cerebrospinal fluid (CSF) patterns in 120 patients after bleeding in the CNS (central nervous system). We used our original cytological- energetic principle to investigate 1453 samples of the CSF from these patients. The principal aim of our investigation is the detection of immunocompetitive cells in the CSF and the specification of their activation via the coefficient of energy balance (KEB). Furthermore we evaluated the numbers of erythrocytes and leucocytes in the CSF and also the catalytic activities of the aspartate aminotranspherase (AST) in the CSF as biomarkers of structural disorder of the CNS. Our goal was to evaluate a three week long development of the CSF patterns to gain more accurate information for a more effective therapy and for a better prediction of further clinical development of these patients. We confirmed that following biomarkers were unfavourable for the development of the CSF compartment and probably the CNS as a whole: • higher extent of bleeding in the CNS; • higher frequency of the neutrophile granulocytes in the CSF compartment; • higher extent of anaerobic metabolism in the CSF compartment; • higher level of the catalytic activity of the AST in the CSF; • higher age of the patient; • the severity of the impairment of the patient early after the bleeding in the CNS; • impaired reactivity of the immunity system in the CSF compartment. More invasive neurosurgeries such as aneurysm clipping was associated with more pronounced changes in the early development of the CSF compartment after a neurosurgical intervention. Contrary to this, the semiconservative approach with the external CSF drainage was associated with the worst impairment of the CSF compartment later our observation. It could be concluded from our results that the best therapeutical approach is the endovascular treatment with coiling. We did not prove the significant influence of vasospasms in the CNS on the development of the abnormal CSF patterns. The presence of extracellular bacteria was the biomarker with unfavorable predictive value for further development in the CSF compartment. The presence of some unknown factors which inhibit initiation of the effective bactericidial inflammatory response could be anticipated from our results.
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce RNDr. Mgr. Ing. Petr Kelbich, Ph.D. 4.84 MB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce RNDr. Mgr. Ing. Petr Kelbich, Ph.D. 19 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky RNDr. Mgr. Ing. Petr Kelbich, Ph.D. 9 kB
Stáhnout Autoreferát / teze disertační práce RNDr. Mgr. Ing. Petr Kelbich, Ph.D. 802 kB
Stáhnout Posudek oponenta doc. MUDr. David Krahulík, Ph.D. 184 kB
Stáhnout Posudek oponenta PharmDr. Petr Jílek, CSc. 184 kB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby 781 kB