velikost textu

Český svaz válečníků

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Český svaz válečníků
Název v angličtině:
Czech Union of Warriors
Typ:
Rigorózní práce
Autor:
PhDr. Robert Václavík
Vedoucí:
doc. PhDr. Jan Gebhart, CSc., DSc.
Oponent:
prof. PhDr. Ivan Šedivý, CSc.
Id práce:
120812
Fakulta:
Filozofická fakulta (FF)
Pracoviště:
Ústav českých dějin (21-UCD)
Program studia:
Historické vědy (N7105)
Obor studia:
Historie (HIS)
Přidělovaný titul:
PhDr.
Datum obhajoby:
23. 11. 2012
Výsledek obhajoby:
Prospěl/a
Jazyk práce:
Čeština
Klíčová slova:
Český svaz válečníků, kolaborace, kamarádství, protektorát, legionář
Klíčová slova v angličtině:
Czech Union of Warriors, collaboration, friendship, protectorate, legionary
Abstrakt:
Český svaz válečníků (ČSV) byl v období Protektorátu Čechy a Morava organizací kolaburující s okupační mocí. Zakladatel ČSV plukovník četnictva ve výslužbě Otto Bláha, který byl v roce 1940 povýšen do generálské hodnosti, se snažil dosáhnout rozpuštění dosud existujících vojenských spolků s cílem vytvořit jednotnou organizaci válečných veteránů. Jedním z pilířů ČSV byl Český svaz pro spolupráci s Němci, v němž byl Bláha pověřen intervenční činností u německých úřadů. Druhým pilířem vznikajícího ČSV byl Svaz vojáků z fronty. Bláha převzal vedení tohoto spolku a od okupačních orgánů získal souhlas s vytvořením jednotné organizce pod vedenm nově se tvořícího ČSV. I přes dlouhotrvající snahu ČSV k tomu nakonec nedošlo. Stanovy ČSV byly schváleny v roce 1914 a ústředním vedoucím zvolen Bláha. ČSV udržoval čilou korespondenci s orgány protektorátní i okupační správy a podával řadu návrhů týkajících se zapojení ČSV do veřejného a politického života. Požadoval např. rozhodující slovo při mimoškolní výchově mládeže či navrhoval bojové nasazení českých dobrovolnich jednotek po boku německé armády. Žádný z návrhů ČSV však nakonec nebyl realizován.
Abstract v angličtině:
In the period of the Protectorate of Bohemia and Moravia, the Czech Union of Warriors (CUW) was an organisation collaborating with the occupational power. Te founder of the CUW, Otto Bláha, a retired colonel of gendarmerie, in 1940 promoted to general, tried to achieve the dissolution of military associations existing till then, attempting to form a unified organisation of war veterans. One of the pillars of the CUW was the Czech Union for Collaboration with Germans, in which Bláha was in charge of invervention activites with German authorities. The scond pillar of the rising CUW was the Union of Front Soldiers. Bláha took over the leadership in this union and from the occupational bodies acquired an approval to form a unifeid organisation under the managment of the newly forming CUW. In spite of all the endeavours of CUW, it never happened. The Articles of the CUW were approved of in 1914 and Bláha was appointed its head. The CUW was often in contact with the bodies of both the protectorate and occupational administrations and filed a number of proposals ofrt he integration of CUW int the public and political lives.
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce PhDr. Robert Václavík 5.3 MB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce PhDr. Robert Václavík 80 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky PhDr. Robert Václavík 80 kB
Stáhnout Posudek vedoucího doc. PhDr. Jan Gebhart, CSc., DSc. 187 kB
Stáhnout Posudek oponenta prof. PhDr. Ivan Šedivý, CSc. 174 kB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby prof. PhDr. Jan Rychlík, DrSc. 65 kB