velikost textu

Teorie petrifikovaných světů na příkladu antiutopické a dystopické literatury

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Teorie petrifikovaných světů na příkladu antiutopické a dystopické literatury
Název v angličtině:
The Theory of Petrified Worlds on the Example of Anti-utopian and Dystopian Literature
Typ:
Disertační práce
Autor:
Mgr. Olga Pavlova
Školitel:
prof. PhDr. Tomáš Kubíček, Ph.D.
Oponenti:
doc. Dr. Tomáš Glanc
Mgr. Jakub Češka, Ph.D.
Id práce:
118697
Fakulta:
Filozofická fakulta (FF)
Pracoviště:
Ústav české literatury a komparatistiky (21-UCLK)
Program studia:
Filologie (P7310)
Obor studia:
Obecná a srovnávací literatura (komparatistika) (XKOM)
Přidělovaný titul:
Ph.D.
Datum obhajoby:
4. 4. 2019
Výsledek obhajoby:
Prospěl/a
Jazyk práce:
Čeština
Klíčová slova:
Antiutopie|dystopie|utopie|ideologie|novořeč (newspeak)|teorie petrifikovaných světů|svět jako vězení|Jevgenij Zamjatin|George Orwell|Aldous Huxley|Vladimir Sorokin|sociální inženýrství|politické čtení literatury
Klíčová slova v angličtině:
Anti-utopia|dystopia|utopia|ideology|newspeak|theory of petrified worlds|world as a prison|Yevgeny Zamyatin|George Orwell|Aldous Huxley|Vladimir Sorokin|social engineering|political reading of literature
Abstrakt:
Abstrakt Ve své disertační práci Teorie petrifikovaných světů na příkladu antiutopické a dystopické literatury se zabývám problematikou antiutopické a dystopické literatury, které je v českém prostředí věnována jen minimální pozornost. Po úvodním nastínění problematiky podávám podrobnou analýzu románu Jevgenije Zamjatina My, následně se věnuji teoretickému vymezení pojmů, včetně historického mapování předchozího bádání. Zaměřuji se na historický kontext vzniku žánrů, včetně hlubší sondy k jejím počátkům, tj. k vývoji utopické literatury od Platona k Williamu Morrisovi a Herbertu George Wellsovi, následně detailně popisuji vznik antiutopické literatury, především jako opozici utopických tendencí a její evoluci v dystopii. Velkou část práce zabírá konkrétní sémiotická analýza charakteristických a žánrově konstitutivních rysů antiutopické a dystopické literatury 20. a 21. století. Sem mimo jiné patří uzavřený, až petrifikovaný svět, který dal název představené teorii, striktní rozdělení společnosti, existence novořeči (newspeak), charakteristické rysy hlavních a vedlejších postav a také sociální a politický kontext vniku zkoumaných děl. Kromě toho důležitou část práce představuje terminologické upřesnění používaných, použitých a existujících termínů na poli zkoumání utopické, antiutopické a dystopické literatury, včetně vymezení posledních dvou vůči fantastické literatuře. V poslední kapitole se zabývám tvorbou současného autora Vladimira Sorokina jakožto dalšího představitele pokračování dystopické tradice. Závěr tvoří stručné vyjmenování rozdílů mezi antiutopií a dystopií, jejich vymezení jako specifických žánrů, a to především na základě teorie petrifikovaných světů.
Abstract v angličtině:
Abstrakt In my dissertation Theory of Petrified Worlds on the Example of Anti-Utopian and Dystopian Literature, I deal with anti-utopian and dystopian literature, which has been largely neglected by Czech scholarship. After the introduction to the issue I deal with the detailed analysis of the novel We by Yevgeny Zamyatin, after which I devote my attention to the theoretical definition of terms, including the historical mapping of previous research. I focus on the historical context of the emergence of the genres, including a deeper analysis of its beginnings, i.e. the development of utopian literature from Plato to William Morris and Herbert George Wells, and in detail describe the emergence of anti-utopian literature primarily as an opposition to utopian tendencies and its evolution into dystopia. A major part of the work deals with a specific semiotic analysis of the characteristic and constitutive features of the genres of anti-utopian and dystopian literature of the 20th and 21st centuries. This includes, among other things, the closed and petrified world of the novels, which gave the name to the presented theory, the strict division of society, the existence of newspeak, the characteristics of the main and secondary characters, as well as the social and political context of the analysed works. In addition, an important part of the thesis is a terminological specification of the used and existing terms in the field of investigation of utopian, anti-utopian and dystopian literature, including the definition of the last two versus fantastic literature. In the last chapter I deal with the work of contemporary author Vladimir Sorokin as another representative of the continuation of the dystopian tradition. The conclusion consists of a brief description of the differences between anti-utopia and dystopia, their delimitation as specific genres and primarily based on the theory of the petrified worlds.
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce Mgr. Olga Pavlova 2.12 MB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce Mgr. Olga Pavlova 349 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky Mgr. Olga Pavlova 8 kB
Stáhnout Autoreferát / teze disertační práce Mgr. Olga Pavlova 1000 kB
Stáhnout Posudek vedoucího prof. PhDr. Tomáš Kubíček, Ph.D. 273 kB
Stáhnout Posudek oponenta doc. Dr. Tomáš Glanc 226 kB
Stáhnout Posudek oponenta Mgr. Jakub Češka, Ph.D. 482 kB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby 909 kB